Będzin, dnia 18 listopada 2013r.

BRM.0002.XLIV.2013


Szanowna Pani Radna
Szanowny Pan Radny
Rady Miejskiej Będzina


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszą zmianą) zwołuję na dzień 25 listopada 2013 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 XLIV sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/384/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2013 roku.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXIX, XL i XLI sesji.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Prezydenta Miasta Będzina o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Będzina V kadencji.
 9. Obrona cywilna w Będzinie:
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Artura Rosińskiego,
  3/ dyskusja.
 10. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok:
  1/ przedstawienie projektu programu przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok”.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej mającej na celu wspólną realizację projektu pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014,
  2/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w obrębie ulic: Parkowej, Pokoju, Energetycznej, Dąbrowskiej, Bory, Podłosie, Podleśnej, Niepiekło oraz rzeki Przemszy,
  3/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Odkrywkowej i potoku Psarskiego,
  4/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec w rejonie Góry Parcina w obrębie ulic: Wojska Polskiego, Barlickiego, Kempy, Kijowskiej oraz Strzyżowickiej,
  5/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla osiedla mieszkaniowego położonego w rejonie ul. Namiarkowej,
  6/ dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody Miasta Będzina instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny, tj. Śląską Kartą Usług Publicznych,
  7/ zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok,
  8/ zmiany uchwały Nr XXXI/310/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013-2020.
 12. Informacja o XI Kongresie Miast Polskich – Polityka miejska: perspektywa polska i unijna.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszą zmianą) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLIV Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:19.11.2013 08:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:28.03.2014 09:33