Będzin, dnia 11 grudnia 2013 r.

BRM.0002.XLV.2013


Szanowna Pani Radna
Szanowny Pan Radny
Rady Miejskiej Będzina


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszą zmianą) zwołuję na dzień 18 grudnia 2013 roku (środa) na godzinę 10.00 XLV sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 80. rocznica urodzin i 5. rocznica śmierci bpa Adama Śmigielskiego, Honorowego Obywatela Miasta Będzina:
  1/ przedstawienie sylwetki bpa Adama Śmigielskiego, pierwszego Biskupa Sosnowieckiego przez ks. Pawła Rozpiątkowskiego, Wicedziekana Dekanatu Będzińskiego, Proboszcza Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie,
  2/ dyskusja.
 4. Uroczyste wręczenie Stypendiów Miasta Będzina uczniom i studentom za osiągnięcia w roku szkolnym i akademickim 2012/2013.
 5. Przyjęcie protokołów z XXXIX, XLII i XLIII  sesji.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2014-2023:
  1/ przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2014-2023 przez Skarbnika Miasta Annę Rozbrój,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2014-2023.
 10. Uchwalenie budżetu miasta Będzina na 2014 rok:
  1/ przedstawienie projektu budżetu miasta Będzina na 2014 rok przez Skarbnika Miasta Annę Rozbrój,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Będzina na 2014 rok.
 11. Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej Będzina i Komisji Rady Miejskiej w 2013 roku:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Sławomira Brodzińskiego,
  2/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzysztofa Dudzińskiego,
  3/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Michała Makowskiego,
  4/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej Artura Rosińskiego,
  5/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Leszka Dudka.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ planu pracy Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2014 roku,
  2/ planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2014 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w obrębie ulic Brzozowickiej, Siemońskiej, Wiejskiej, Krętej, Zielonej,
  2/ przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Będzina na lata 2014-2020”,
  3/ przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020”,
  4/ nadania nazwy dla placu przed siedzibą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie,
  5/ nadania nazwy dla placu przed filią Ośrodka Kultury w Będzinie-Grodźcu,
  6/ nadania nazwy dla ulicy (dawnej ulicy Krótkiej),
  7/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych
  na terenie miasta Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  8/ przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi,
  9/ odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
  w uchwale Rady Miejskiej Będzina,
  10/ zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok,
  11/ zmiany uchwały Nr XXXI/310/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013-2023.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Pragnę zwrócić uwagę, że sesja odbędzie się wyjątkowo w środę.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszą zmianą) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLV Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:12.12.2013 08:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:28.03.2014 09:34