ZARZĄDZENIE  Nr 0151 / 132 / 2005
PREZYDENTA    MIASTA   BĘDZINA
z  dnia  30  marca  2005 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin za 2004 rok.

                    Na   podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku  o  samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz  uchwały Nr XIX/197/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 grudnia 2003 roku  w sprawie budżetu miasta na 2004 rok -

zarządzam :

§1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2004 roku stanowiące Załącznik  Nr 1  do  niniejszego  zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć  sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2004 roku  Radzie Miejskiej w Będzinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej   w Katowicach w  terminie  do dnia 31 marca 2005 roku.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Będzina za 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:14.04.2005 14:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Zydek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:15.04.2005 09:11