Będzin, 22 stycznia 2014 roku

BRM.0002.XLVI.2014


Szanowny Pan / Szanowna Pani
Radny / Radna
Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 29 stycznia 2014 roku (środa) na godzinę 9.00 XLVI sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 15-lecie Powiatu Będzińskiego.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXIX, XLII i XLIII sesji.
 5. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
  energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Będzina
  :
  1/ przedstawienie aktualizacji przez Wiceprezydenta Miasta Józefa Pilcha,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Artura Rosińskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Będzina”.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Program współpracy międzynarodowej Będzina na 2014 rok:
  1/ przedstawienie sprawozdania za 2013 rok i programu na 2014 rok przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXXII/325/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) oraz współpracy międzynarodowej z regionem Fife (Szkocja) i miastem Basse-Ham (Republika Francuska) w 2013 roku,
  2. przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys oraz Basse-Ham w 2014 roku.
 10. Statuty miejskich instytucji kultury w Będzinie:
  1/ przedstawienie projektów statutów przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwał w sprawach:
  1. nadania statutu Muzeum Zagłębia w Będzinie,
  2. nadania statutu Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana
  w Będzinie,
  3. nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Będzinie,
  4. nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ wprowadzenia na terenie miasta Będzina Programu Wsparcia „Rodzina 3+ górą”,
  2/ wykonywania przez miasto Będzin działalności w zakresie telekomunikacji,
  3/ zasad korzystania z niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  4/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Sosnowiec z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Izby Wytrzeźwień,
  5/ zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Będzińskiego działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Będzin,
  6/ przyjęcia zmiany „Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLVI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:23.01.2014 08:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:28.03.2014 09:36