XLVI Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2014 roku

w sprawie:

 

XLVII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie:

 • zmiany uchwały nr XXVIII/277/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Będzina na okręgi wyborcze
  Uchwała Nr XLVII/463/2014 załącznik
 • zmiany uchwały nr XXXII/326/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta Będzina na obwody głosowania
  Uchwała Nr XLVII/464/2014 załącznik
 • opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina w 2014 roku
  Uchwała Nr XLVII/468/2014 załącznik
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy ulicach Krakowskiej, Podsiadły, Orlej
  Uchwała Nr XLVII/469/2014
 • zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  Uchwała Nr XLVII/470/2014
 • ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom spoza sektora finansów publicznych na wykonywanie niektórych zadań własnych gminy w zakresie kultury, wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz promocji gminy, sposobu rozliczania tej dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
  Uchwała Nr XLVII/471/2014
 • określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
  Uchwała Nr XLVII/474/2014

 

XLVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie:

 • ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
  Uchwała Nr XLVIII/482/2014
 • uchylenia uchwały Nr XLVI/454/2014 rady Miejskiej Będzina z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Będzina Programu Wsparcia „Rodzina 3+ górą”
  Uchwała Nr XLVIII/483/2014
 • utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Będzinie i w PZZOZ Szpital w Będzinie, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Uchwała Nr XLVIII/485/2014
 • zmiany uchwały Nr XXX/306/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/365/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 kwietnia 2013 roku
  Uchwała Nr XLVIII/488/2014

 

XLIX Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie:

 • zmiany uchwały nr XXXII/326/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Miasta Będzina na obwody głosowania
  Uchwała Nr XLIX/494/2014
 • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
  Uchwała Nr XLIX/500/2014


 

LI Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie:

 • zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych położonych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr LI/516/2014
 • zmiany uchwały Nr XLIX/500/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
  Uchwała Nr LI/517/2014

 

LIII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 17 września 2014 roku

w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XXXII/326/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Miasta na obwody głosowania
  Uchwała Nr LIII/522/2014
 • utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej ul. Fryderyka Chopina 1 i w Szpitalu w Będzinie ul. Stanisława Małachowskiego 12, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz prezydenta miasta
  Uchwała Nr LIII/523/2014

 

LV Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 22 października2014 roku

w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr V/38/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  Uchwała Nr LV/535/2014
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ulicy Armii Ludowej 1 wraz z Filią przy ulicy 35 – lecia PRL 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
  Uchwała Nr LV/536/2014

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akty prawa miejscowego - 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:11.02.2014 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:05.11.2014 10:37