Będzin, 19 lutego 2014 roku

BRM.0002.XLVII.2014

 

Szanowna Pani
Szanowny Pan
Radna/Radny
Rady Miejskiej Będzina


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 26 lutego 2014 roku (środa) na godzinę 9.00 XLVII sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zmiana podziału miasta Będzina na okręgi wyborcze i na obwody głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Będzina:
  1/ przedstawienie informacji o zasadach i trybie przeprowadzania wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów,
  2/ dyskusja,
  3/ podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały Nr XXVIII/277/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podziału miasta Będzina na okręgi wyborcze,
  2. zmiany uchwały Nr XXXII/326/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Miasta Będzina na obwody głosowania.
 4. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXXI/315/2012  Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2013 rok.
 9. Raport Prezydenta Miasta Będzina z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia raportu za 2013 rok z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2013”,
  2. zmiany uchwały Nr XLV/437/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020”.
 10. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Będzina w 2014 roku:
  1/ przedstawienie programu przez Wiceprezydenta Miasta Józefa Pilcha,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Artura Rosińskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina w 2014 roku.
 11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin za 2013 rok:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy ulicach Krakowskiej, Podsiadły, Orlej,
  2/ zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  3/ ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom spoza sektora finansów publicznych na wykonywanie niektórych zadań własnych gminy w zakresie kultury, wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz promocji gminy, sposobu rozliczania tej dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
  4/ powierzenia Prezydentowi Miasta Będzina uprawnienia w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  5/ przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w Gminie Będzin na 2014 rok,
  6/ określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
  7/ zmian budżetu miasta Będzina na 2014 rok.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLVII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:24.02.2014 15:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:28.03.2014 09:37