Referat Podatków i Opłat

 1. Referat Podatków i Opłat mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20:
  • Kasa podatkowa - pokój nr 22, parter, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 218, +48 032 267 9 218
  • Wymiar podatków - pokój nr 29, parter, tel. +48 032 267 70 41 do 7 wew. 222, +48 032 267 45 87,
  • Główny specjalista ds. podatków i opłat - Inspektor Michał Kocerba
  • Sprawy windykacji podatkowych - Elżbieta Flak, pokój nr 29, parter, tel. +48 032 267 70 41 do 7 wew. 212.
 2. Kierownik - mgr Elżbieta Flak pokój nr 29, parter, tel. +48 032 267 70 41 do 7 wew 222, +48 032 267 45 87.
 3. Podstawowe zadania referatu:
 • Prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
  od środków transportowych, od posiadania psów.
 • Przyjmowanie deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego deklaracji na podatek od środków transportowych od osób prawnych.
 • Przyjmowanie informacji podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego deklaracji na podatek od środków transportowych od osób fizycznych.
 • Wprowadzanie aktualnych zmian geodezyjnych.
 • Przygotowywanie decyzji korygujących wymiar podatku.
 • Przygotowywanie decyzji  w trybie artykułu 66 Ordynacji podatkowej.
 • Przygotowywanie decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego.
 • Przygotowywanie decyzji dotyczących osób prawnych i fizycznych w zakresie ulg podatkowych: umorzenia zaległości, umorzenia odsetek, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności.
 • Wydawanie zaświadczeń w sprawie: figurowania ( nie figurowania) w ewidencji podatkowej, wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.
 • Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie: stawek w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych, od posiadania psów, poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji składanych przez podatników do organu podatkowego, zwolnień podatkowych.
 • Przyjmowanie wniosków o nadanie numerów NIP dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 • Przygotowywanie wniosków do PFRON –u w sprawie przyznawania subwencji
  z tytułu ustawowych zwolnień zakładów.
 • Przeprowadzanie wizji i kontroli w terenie w trakcie trwającego postępowania podatkowego.
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie dochodów podatkowych, zaległości podatkowych, udzielonej pomocy publicznej.
 • Prowadzenie spraw związanych ze składanymi odwołaniami do organu wyższej instancji.
 • przygotowywanie materiałów planistycznych niezbędnych przy opracowaniu projektu budżetu miasta w zakresie podatków i opłat.
 • Przyjmowanie i załatwianie wniosków w sprawie zwolnień ustawowych w podatku rolnym.
 • Bieżąca obsługa podatników.

Pobór podatków:

 • Przyjmowanie wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, wieczystego użytkowania, dzierżawy, czynszów, wadiów, koncesji, opłat za dowody osobiste.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psów, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty targowej w zakresie: ewidencji przypisów i odpisów, wpłat i zwrotów, kontroli terminowości wpłat , likwidacji nadpłat.
 • Wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych dotyczących zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych.
 • Prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych.
 • Księgowanie wpłat bezgotówkowych.
 • Występowanie o dokonanie zabezpieczeń w formie hipoteki przymusowej.
 • Wydawanie zaświadczeń o zaleganiu ( nie zaleganiu) w podatkach  i o stanie majątkowym.
 • Prowadzenie ewidencji sum do wyjaśnienia.
 • Bieżąca obsługa podatników.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Podatków i Opłat [PO]
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 10:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Elżbieta Flak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:04.03.2010 15:08