UCHWAŁA NR. XLVII/470/2014
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie  zasad i trybu  postępowania  przy  udzielaniu  dotacji  celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity- Dz. U. z 2013 roku poz 594 z późniejszymi zmianami), art. 403 ust. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity- Dz. U. z 2013 roku poz.1232), art. 221 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U.z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami i podmiotami, o  których  mowa  w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity- Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

Rozdział 1.   
Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej.

§1.

1) Z budżetu Miasta Będzina mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta.

2) Dotacje celowe będą udzielone na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie   poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości wynikających z jego zanieczyszczenia dla mieszkańców Będzina.

3) Dotacja celowa może być udzielona osobom  fizycznym (w  przypadku   dofinansowywania  modernizacji  ogrzewania oraz budowy   przydomowych oczyszczalni ścieków).

§2.

1) Łączną kwotę dotacji określa uchwała Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta Będzina.

2) Dotacja  celowa  może  być  udzielona  dla  podmiotów  określonych  w § 1 ust. 3 w wysokości określonej  w  regulaminach  dofinansowania  poszczególnych  celów, stanowiących  załączniki  nr 1 i  2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji

§3.

1) Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w §1 ust.1 składają pisemne wnioski.

2) Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do  zapoznania  się z niniejszą  uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.

3) Wnioski o przyznanie dotacji celowej do modernizacji ogrzewania oraz  budowy oczyszczalni ścieków, weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Kształtowania Środowiska;

4) Realizacja  wniosków prowadzona będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na ww. zadania w danym roku budżetowym.


Rozdział 3.
Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej

§4.

Udzielanie  dotacji  celowej  następuje  na  podstawie  umowy  określonej w art. 221  ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity -  Dz.U. z  2013  roku poz. 885 z późniejszymi zmianami.).

§5.

Podstawą  rozliczenia  dotacji  będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki). Miasto zastrzega sobie  także  prawo dokonania  kontroli  faktycznego  wykonania  inwestycji, jak  również  jej  funkcjonowania w wyznaczonym okresie czasu.

§6.


Prezydent Miasta  określa wzory:  wniosków, umów i protokołów odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.

§7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 

§8.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dotacja celowa dotycząca modernizacji ogrzewania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:26.03.2014 09:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paweł Nocoń
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:26.03.2014 09:07