Zarządzenie nr 162/2005
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 11 kwietnia 2005 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2003 roku.

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), §14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21/2003 Prezydenta Miasta Będzinie z dnia 29 stycznia 2003 r.,

zarządzam, co następuje
§1


Wprowadzam następujące zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem nr 21/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2003 roku:
1. w § 4 w ust. 2 skreślić "i referaty" a dodać "referaty i samodzielne stanowiska"
2. w § 4 ust.2 dodać pkt 4 o następującej treści:
,,4) Miejski Konserwator Zabytków."
3. w § 4 dodać ust. 4 o następującej treści:.
,,4. Wiceprezydent pełni funkcję Pełnomocnika do spraw Realizacji Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa dla miasta Będzina" z udziałem środków pomocowych z Funduszu Spójności zwanego dalej MAO (Measure Authorising Officer)".
4. Skreślić § 8 i wprowadzić nowy § 8 o następującej treści: "Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą wydziały , referaty i samodzielne stanowiska" .
5. w § 9 ust. 1 dodać pkt 18, pkt 19 i pkt 20 o następującej treści:
" 18) Jednostka Realizująca Projekt JRP", " 19) Miejski Konserwator Zabytków MKZ",
,,20) Pełnomocnik do spraw Realizacji Projektu
"Gospodarka wodno-ściekowa dla miasta
Będzina" z udziałem środków pomocowych
z Funduszu Spójnośc~ MAO" ,
6. w § 10 ust. 1 dodać pkt 16 i pkt. 170 następującej treści:
" 16) Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą' , " 17) Kierownik Jednostki Realizującej Projekt" .
 7. § 40 otrzymuje brzmienie:
,,§40

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
Do zadań Jednostki Realizującej Projekt należy realizacja Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa dla miasta Będzina" z udziałem środków pomocowych z Funduszu Spójności poprzez koordynację prac wszelkich służb zaangażowanych w realizację projektu oraz ostateczne wdrożenie projektu zgodnie z podpisanymi umowami oraz innymi bieżącymi wytycznymi i regulaminami, a w szczególności:
1. Realizacja Projektu poprzez zarządzanie i jego wdrażanie w zakresie rzeczowym
i finansowym zgodnie z postanowieniami umowy o realizacji Projektu,
2. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację projektu,
3. Podejmowanie działań mających na celu promocję, upowszechnianie oraz udzielanie informacji o projekcie,
4. Bieżąca współpraca z Dysponentem w trakcie realizacji Projektu,
5. Realizacja postanowień umowy o realizacji Projektu."
8. po § 40 dodać § 41 o następującej treści:
"§41
MIEJSKI KONSERWA TOR ZABYTKÓW

Do zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności:
1. Uzgadnianie pozwoleń na budowę i rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską wynikającą z postanowień planów miejscowych,
2. Uzgadnianie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu oraz określających terminy przestąpienia do tych robót i ich zakończenia w stosunku do nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów nienadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia, niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień planów miejscowych,
3. Przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich,
a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być prowadzone w tym zabytku w stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie planów miejscowych,
4. Prowadzenie badań zabytków lub przedmiotów posiadających cechy zabytków z wyjątkiem zabytków wpisanych do rejestru,
5. Przyjmowanie zawiadomień o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem".
9. Dotychczasowy § 40 otrzymuje nr 42.
10. W schemacie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Będzinie w pionie Wiceprezydenta Miasta dodać:
"MAO - Pełnomocnik do spraw Realizacji Projektu "Gospodarka wodnościekowa dla miasta Będzina" z udziałem środków pomocowych z Funduszu Spójności,
JRP - Jednostka Realizująca Projekt,
MKZ - Miejski Konserwator Zabytków".

§2

pozostałe postanowienia i zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie nie ulegają zmianie.

§3

Zobowiązuję Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów tut. Urzędu do bezwzględnego zapoznania się ze zmianami i przestrzegania zmienionego Regulaminu Organizacyjnego, jak również do zapoznania wszystkich pracowników w Wydziałach i Referatach z jego tekstem oraz odnotowania tego faktu w dokumentacji.

§4

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 162/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11 kwietnia 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:01.06.2005 14:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:12.03.2007 09:45