Zarządzenie nr 167/2005
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 30 maja 2005 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2003 roku

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz §14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21/2003 Prezydenta Miasta Będzinie z dnia 29 stycznia 2003 r.

zarządzam, co następuje:
§ 1.

Dokonać zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem m 21/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2003 roku poprzez:
1. wykreślenie w § 10 ust. 1 pkt 2,
2. w § 27, ust. 1 dopisanie pkt 28 o następującej treści:
    ,,28). Terenowo - prawne przygotowanie nieruchomości pod inwestycje miejskie"
3. w § 40 dopisanie pkt 6 o następującej treści:
    ,,6). Prawna obsługa Projektu".

§ 2.

pozostałe postanowienia Regulaminu pozostawić bez zmian.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 167/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 maja 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:01.06.2005 14:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:12.03.2007 09:47