Będzin, 23 kwietnia 2014 roku

BRM.0002.XLIX.2014


Szanowna Pani / Szanowny Pan
Radna / Radny
Rady Miejskiej BędzinaZgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 30 kwietnia 2014 roku (środa) na godzinę 9.00 XLIX sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/443/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z wykonania uchwał Rady Miejskiej za 2013 rok:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Sekretarza Miasta Mariusza Króla,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Dudzińskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Będzina dotyczącego realizacji uchwał Rady Miejskiej Będzina.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z działalności Straży Miejskiej w 2013 roku:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego,
  2/ dyskusja.
 10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina ze Związku Miast Polskich za 2013 rok:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego,
  2/ dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ zmiany uchwały nr XXXII/326/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Miasta Będzina na obwody głosowania,
  2/ zawarcia przez Miasto Będzin porozumienia z Powiatem Będzińskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Będziński przedszkola specjalnego,
  3/ przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Będzin za rok 2013”,
  4/ zmian budżetu miasta Będzina na 2014 rok,
  5/ zmiany uchwały Nr XLV/431/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2014-2023,
  6/ zmiany uchwały Nr XLVI/457/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Sosnowiec z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Izby Wytrzeźwień,
  7/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLIX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:29.04.2014 08:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:29.04.2014 08:33