W styczniu 2014 roku Rada Miejska Będzina podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Niniejsza uchwała przewiduje udzielanie dotacji ze środków budżetu miasta w 2014 roku do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Będzina.
Dotacja udzielana jest posiadaczom nieruchomości tj. właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, którzy wybudują przydomowe oczyszczalnie ścieków w rejonach miasta, gdzie brak jest systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz brak jest możliwości technicznego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej od chwili wykonania inwestycji przez okres najbliższych dwóch lat.

Aby ubiegać się o uzyskanie dotacji należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Będzinie wniosek, wraz z następującymi dokumentami:

  • tytułem prawnym do nieruchomości,
  • zawiadomieniem starosty o przyjęciu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • opinią MPWiK Sp. z o. o. w Będzinie o braku możliwości technicznego podłączenia nieruchomości do zbiorczej kanalizacji sanitarnej od chwili wykonania inwestycji przez okres dwóch lat,
  • zgodą współwłaścicieli na budowę oczyszczalni wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy.

Dotacja przyznawana jest na podstawie umowy zawieranej z miastem Będzin i jest udzielana jednorazowo w wysokości 60% kosztu zakupu urządzenia wraz z montażem, jednakże w kwocie nie wyższej niż 3 000,00 zł.

UWAGA:

  1. Wnioski należy składać przed dokonaniem zakupu oraz montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.
  2. Termin składania wniosków upływa 30 września 2014 roku.
  3. Inwestycję należy wykonać w terminie do dnia 31 października 2014 roku.

Elżbieta Jach
Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:08.05.2014 09:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Elżbieta Jach
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:08.05.2014 09:56