Będzin, dnia 11 czerwca 2014 roku

BRM.0002.LI.2014

Szanowny Pan/Szanowna Pani
Radny/Radna
Rady Miejskiej Będzina

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 18 czerwca 2014 roku (środa) na godzinę 9.00 LI sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z wykonania budżetu miasta Będzina za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym miasta Będzina za 2013 rok i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2013 rok:
  1/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Będzina wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz sprawozdania finansowego miasta Będzina przez Skarbnika Miasta Annę Rozbrój,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Będzina i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Dudzińskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Będzina za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Będzina za 2013 rok,
  5/ podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2013 rok.
 7. Zadania inwestycyjne i remontowe w będzińskich placówkach oświatowych w 2014 roku:
  1/ przedstawienie informacji przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja.
 8. Informacja Prezydenta Miasta Będzina o wizycie oficjalnej przedstawicieli władz samorządowych miast partnerskich Tatabanya z Węgier i Kaisiadorys z Litwy podczas Dni Będzina 2014:
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego,
  2/ dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ planu pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2014 roku,
  2/ planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2014 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ zmian budżetu miasta Będzina na 2014 rok,
  2/ zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych położonych na terenie miasta Będzina,
  3/ zmiany uchwały Nr XLIX/500/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg,
  4/ przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Rudziniec oraz zmiany Statutu Związku.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:12.06.2014 11:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:12.06.2014 11:48