Zarządzenie nr 175/2005
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 15 lipca 2005 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2003 roku

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz §14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21/2003 Prezydenta Miasta Będzinie z dnia 29 stycznia 2003 r.,

zarządzam, co następuje:
§ 1.

Dokonać następujących zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem nr 21/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2003 roku:

1. w § 3 ust. 4 :
- po słowie "pozostają" wykreślić wyrazy " następujące Wydziały i Referaty", - zmienić treść pkt. 5, który otrzymuje brzmienie: "Radca prawny",

2. do § 5 ust. 2 dodać pkt 18 i pkt 19 o treści:
- "18) koordynowanie spraw z zakresu zamówień publicznych", - "19) koordynowanie spraw dotyczących zawierania umów".

3. zmienić treść § 9 pkt 10, który otrzymuje brzmienie:

"Radca prawmy -RP"

4. w § 10 :
- w ust. 1 wykreślić pkt 11, - wykreślić ust. 2,

5. w § 20 zmienić treść zdania pierwszego w ust. 8.3, które otrzymuje brzmienie:
"Protokół z kontroli sporządza się w 3 egzemplarzach, z których 1 otrzymuje kontrolowany, 1 Prezydent Miasta i 1 komórka kontroli."

6. w § 24 dodać pkt 21, pkt 22 i pkt 23 o treści:
- "21) prowadzenie rejestru opinii prawnych pisemnych",
- "22) prowadzenie repertorium spraw sądowych",
- "23) prowadzenie zbiorów przepisów ogólnie obowiązujących"

7. w § 28 :

- w tytule: wyrazy "BIURO RADCÓW PRAWNYCH" zastąpić wyrazami "RADCA PRAWNY" oraz w treści: "wyrazy "Biura Radców Prawnych" zastąpić wyrazami "radcy prawnego",
- wykreślić ust. 9, ust. 10, ust. 11 i ust. 12.

§2.

pozostałe postanowienia Regulaminu pozostawić bez zmian.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2005 roku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 175/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15 lipca 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:28.07.2005 09:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:12.03.2007 09:48