Referat Administracyjny

 1. Referat Administracyjny mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20:
  • II piętro, pokój nr 215, 218-220, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 243, +48 032 267 9 243, fax. +48 032 267 91 24,
  • Kancelaria, II piętro, pokój nr 215, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 228, +48 032 267 92 28.
  • e-mail: administracja@um.bedzin.pl
 2. Kierownik - mgr Grażyna Wojańczyk, II piętro, pokój nr 220, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 243, +48 032 267 91 43.
 3. Referat Administracyjny Urzędu Miejskiego w Będzinie obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia :
  1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz teczek osobowych kierowników jednostek organizacyjnych z wyjątkiem placówek oświatowych. 
  2. Prowadzenie rekrutacji i naboru pracowników.
  3. Prowadzenie systemu szkoleń i kształcenia pracowników Urzędu Miejskiego w Będzinie.
  4. Organizacja praktyk uczniowskich i studenckich oraz wolontariatu.
  5. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy odnośnie organizacji staży zawodowych, prac interwencyjnych, robót publicznych i przygotowania do zawodu.
  6. Organizacja dodatkowej opieki medycznej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Będzinie w ramach cyklicznych badań profilaktycznych.
  7. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zabezpieczeniem p. poż.
  8. Prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu w tym :
  - prowadzenie ewidencji pieczęci używanych w Urzędzie Miejskim w Będzinie
  - prowadzenie ewidencji księgozbioru Urzędu
  - prowadzenie spraw związanych z obiegiem korespondencji w Urzędzie
  - ewidencja i rozliczanie biletów komunikacji miejskiej
  - zaopatrzenie Urzędu w prasę oraz wydawnictwa potrzebne dla poszczególnych wydziałów
  - prowadzenie informacji w Biurze Obsługi Klienta i przyjmowanie korespondencji
  9. Prowadzenie ewidencji i wykonywanie czynności związanych z ogłoszeniami, obwieszczeniami i komunikatami.
  10. Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Będzinie (tel. wewnętrzny 157) oraz obsługa akt znajdujących się w posiadaniu archiwum tj. :
  - akta po zlikwidowanej Oficynie Wydawniczej "AB"
  - akta po zlikwidowanej Spółce Czarna Przemsza
  - akta po zlikwidowanym Zakładzie Upiększania Miasta
  - akta po zlikwidowanym Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Ogrodniczych
  - akta po zlikwidowanym Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów
  - akta po zlikwidowanym Zakładzie Utrzymania Dróg i Zieleni
  - akta po byłym Prezydium Rady Narodowej
  - akta po zlikwidowanym POM Grodziec - PRO-REM Grodziec.
  11. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, bądź urzędowe potwierdzanie kserokopii akt osobowych znajdujących się w zasobach archiwum.
  UWAGA Znajdująca się w Archiwum dokumentacja budowlana pochodzi z lat przedwojennych do roku 1998, - pozostała znajduje się w Starostwie Powiatowym Będzin ul. Krasickiego 17.
  Podania w sprawie wydania zaświadczenia o zatrudnieniu z wyżej wymienionych zakładów należy składać w Biurze Obsługi Klienta
  Informację w sprawie opłaty skarbowej udzielają merytoryczne wydziały - dotyczy dokumentacji budowlanej i terenowo prawnej - Wydział Rozwoju Lokalnego .
  12. Gospodarowanie środkami budżetowymi w części dotyczącej działalności Referatu Administracyjnego.
  13. Obsługa eksploatacyjna i remontowa budynku Urzędu Miejskiego wraz z wszystkimi urządzeniami technicznymi.
  14. Zapewnienie łączności w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie.
  15. Organizacja zaopatrzenia materiałowo - technicznego wydziałów.
  16. Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie.
  17. Obsługa transportowa.
  18. Prowadzenie ilościowej ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miejskiego w Będzinie.
  19. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie. Pozyskiwanie informacji o stanie bezrobocia w Gminie.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Administracyjny [A]
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 13:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:08.04.2009 08:48