Będzin, dnia 15 października 2014 r.

BRM.0002.LV.2014


Szanowny Pan
szanowna Pani
Radny/Radna
Rady Miejskiej Będzina

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594z późniejszą zmianą) zwołuję na dzień 22 października 2014 roku (środa) na godzinę 9.00 LV sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie Stypendiów Miasta Będzina uczniom i studentom za osiągnięcia w roku szkolnym i akademickim 2013/2014.
 4. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014:
  1/ przedstawienie informacji przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.
 5. Przyjęcie protokołów z LII i LIV sesji.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja Prezydenta Miasta Będzina o realizacji Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina:
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,
  3/ dyskusja.
 10. Informacje o oświadczeniach majątkowych:
  1/ informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Sławomira Brodzińskiego o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej,
  2/ informacja Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego o oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych,
  3/ informacja Wojewody Śląskiego o oświadczeniach majątkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”,
  2/ zmiany uchwały Nr V/38/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  3/ szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ulicy Armii Ludowej 1 wraz z Filią przy ulicy 35-lecia PRL 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie,
  4/ wyrażenia zgody na odstąpienie od procedury przetargowej i zawarcie na okres 10 lat umowy najmu lokalu użytkowego, położonego przy ul. Potockiego 3 w Będzinie ze stowarzyszeniem ROAD RUNNERS MC POLAND z siedzibą w Będzinie,
  5/ wyrażenia zgody na odstąpienie od procedury przetargowej i zawarcie na okres 10 lat umowy najmu lokalu użytkowego, położonego przy ul. Małachowskiego 14 w Będzinie z firmą ŻABKA POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu,
  6/ zmian budżetu miasta Będzina na 2014 rok,
  7/ zmiany uchwały Nr XLV/431/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2014-2023,
  8/ wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/162/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszą zmianą) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LV Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:16.10.2014 10:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:15.05.2015 13:16