Wydział Spraw Obywatelskich

 1. Wydział Spraw Obywatelskich mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20.
 2. Naczelnik Wydziału - mgr Zofia Masztaleruk, pokój  nr 27 , parter, Z-ca Naczelnika Wydziału - mgr Elżbieta Formowicz, tel. +48 032 267 91 25, +48 032 267 70 41 do 44 wew. 233., e-mail: wso@um.bedzin.pl
 3. Przyjmuje petentów codziennie od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, w poniedziałki od 7.30 do 17.00.
 4. Główne zadania Wydziału Spraw Obywatelskich:
 • Prowadzenie ewidencji ludności i aktualizacja systemu „Ewidencja”.
 • Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów tożsamości wraz z prowadzeniem i aktualizacją Systemu Obsługi Obywatela.
 • Prowadzenie archiwum dowodów osobistych.
 • Udzielanie informacji adresowych.
 • Prowadzenie i aktualizacja “Rejestru wyborców”
 • Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem systemu „Ewidencja”, „Obsługi Obywatela”, „Rejestru wyborców” i wykonywanie obowiązków wynikających z 1o stopnia dopuszczenia do obsługi systemów.
 • Realizacja obowiązku przekazywania danych do Centrum Personalizacji Danych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Współpraca z Departamentem Rejestrów Państwowych Łączności i Informatyki MSWiA - i Ośrodkiem Informatyki przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, Komendą Powiatową Policji w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 • Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach wykonywania obowiązku meldunkowego.
 • Realizacja obowiązku przekazywania danych do Centrum Personalizacji Danych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Prowadzenie spraw związanych z rejestracją przedpoborowych.
 • Współudział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzeniu.
 • Orzekanie o wypłaceniu rekompensaty utraconych zarobków dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.
 • Orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowego lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
 • Orzekanie o uznaniu poborowego oraz żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny.
 • Orzekaniu o pokryciu należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego dla żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny i uznanych za samotnych odbywających służbę wojskową.
 • Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach wykonywania obowiązku meldunkowego.
 • Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach zgromadzeń.
 • Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej.
 • Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej na obszarze miasta.
 • Współpraca z  Starostwem Powiatowym i Wojskową Komendą Uzupełnień w sprawach rejestracji przedpoborowych i poboru.
 • Koordynowanie spraw związanych z zabezpieczeniem kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru oraz zaświadczeń po dokonanych zmianach.
 • Wydawanie decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej
 • Prowadzenie rejestrów wydawanych zaświadczeń i decyzji.
 • Udostępnianie danych z ewidencji działalności gospodarczej.
 • Przekazywanie do ZUS i Urzędu Skarbowego kopii zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopii zaświadczeń po dokonanych zmianach i decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
 • Wykonywanie czynności informacyjno-pomocniczych związanych z wpisem spółek prawa handlowego do KRS (udostępnianie formularzy).
 • Prowadzenie czynności informacyjno-pomocniczych o trybie postępowania przy podejmowaniu działalności gospodarczej, możliwości uzyskania przez przedsiębiorców środków finansowych dla mikro, makro i średnich przedsiębiorstw.
 • Prowadzenie postępowania w zakresie wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałami Rady Miejskiej w tej sprawie
 • Przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji o wygaszeniu i cofnięciu zezwoleń.
 • Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie uregulowania godzin funkcjonowania zakładów usługowych, punktów sprzedaży detalicznej oraz  zakładów gastronomicznych.

   5. W zakresie swojego działania Wydział współpracuje z:

 • Komendą Powiatową Policji w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 • Wojskową Komendą Uzupełnień w sprawach rejestracji przedpoborowych i poboru;
 • Ośrodkiem Informatycznym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej;
 • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie przekazywania kopii uprawnień dotyczących działalności gospodarczej;
 • Urzędem Skarbowym w zakresie przekazywania kopii uprawnień dotyczących działalności gospodarczej;
 • Departamentem Rejestrów Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Spraw Obywatelskich
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 13:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:04.03.2010 14:41