Jednostka Realizująca Projekt

 1. Biuro Jednostki Realizuąacej Projekt mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 11-go Listopada 20; pokój nr 5, nr 5a (niski parter);  pokój nr 228 (II piętro); tel. +48 32 267 91 64, +48 32 267 91 56, +48 32 267 92 23;  tel/fax. +48 32 267 91 33.
 2. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) – mgr Adam Warzecha, pokój nr 228 (II piętro); tel. +48 32 267 91 56; email: adam@warzecha.katowice.pl
 3. Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Z-ca MAO), Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – mgr inż. Mirosław Leśniewski, pokój nr 5a (niski parter) tel. +48 32 267 91 64; email: miroslaw.lesniewski@um.bedzin.pl. jrp@um.bedzin.pl
 4. Do zadań Komórki Realizującej Projekt należy realizacja Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa dla miasta Będzina" z udziałem środków pomocowych z Funduszu Spójności, a w szczególności:
 • koordynacja prac związanych z realizacją Projektu,
 • opracowywanie i przekazywanie Dysponentowi, miesięcznych sprawozdań oraz półrocznych i rocznych raportów z przebiegu i realizacji projektu,
 • monitorowanie wdrożenia projektu w zakresie rzeczowym i finansowym,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Projektu
 • nadzór nad realizacją inwestycji,
 • przekazanie (zgodnie z Prawem Budowlanym) w użytkowanie oraz do eksploatacji przyszłemu użytkownikowi, zrealizowanych w ramach Projektów obiektu,
 • rozliczanie kontraktów oraz przekazanie wytworzonych w ramach Projektu środków trwałych na majątek przyszłego właściciela,
 • stała współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz z gminami uczestniczącymi w Projekcie, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innymi Instytucjami wdrażającymi.

- Gospodarka wodo ściekowa w Będzinie
- Sprawozdanie z realizacji Projektu Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PE/001 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie”
- Kanał 133


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Jednostka Realizująca Projekt
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:23.09.2005 08:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:10.09.2009 15:02