Wydział Edukacji

 1. Wydział Edukacji mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, II piętro, pokoje 221-223; e-mail: edukacja@um.bedzin.pl , wydzial.edukacji@um.bedzin.pl
  • inspektorzy ds. szkół i przedszkoli; tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 158, +48 032 267 9 158,
   +48 032 267 91 21,
  • inspektorzy ds. finansowych i kadrowych, obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty; tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 210, tel./fax +48 032 267 91 22.
 2. Naczelnik Wydziału - mgr Roman Goczoł, pokój nr 221, II piętro, tel. +48 032 67 70 41 do 46 wew. 158, +48 032 267 91 21.
 3. Zadania Wydziału Edukacji:
 • Sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i żłobka.
 • Przygotowywanie do zatwierdzania przez prezydenta miasta arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Zatwierdzanie aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek, aprobata zmian organizacyjno-programowych niepowodujących większych zmian w budżetach placówek.
 • Prowadzenie spraw związanych z kształceniem specjalnym, nauczaniem indywidualnym, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi i rewalidacyjnymi.
 • Kontrola spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat.
 • Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  na wniosek dyrektorów szkół.
 • Koordynacja czynności prawnych i organizacyjnych związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, zmianą stopnia organizacji lub likwidacją żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów; przygotowywanie stosownych aktów w tym zakresie.
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia obwodów szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Przejmowanie dokumentacji likwidowanych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Współpraca z Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie realizacji zadań statutowych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującym podziałem kompetencji między organem prowadzącym a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi.
 • Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z powierzeniem stanowisk dyrektorów szkół i przedszkoli.
 • Koordynacja polityki kadrowej prowadzonej przez kierownika żłobka, dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Prowadzenie spraw kadrowych kierownika żłobka, dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz zespołów szkół.
 • Sporządzanie świadectw pracy, na wniosek zainteresowanych osób, a zatrudnionych w zlikwidowanej placówce oświatowej.
 • Ocena sprawności zarządzania placówkami, przygotowywanie dla prezydenta miasta projektów cząstkowych ocen pracy dyrektorów, występowanie z projektami wniosków o nagrody i odznaczenia.
 • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Sporządzanie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego w przypadku zdania egzaminu lub podniesienia przez nauczyciela kwalifikacji.
 • Prowadzenie ewidencji wydanych aktów mianowania.
 • Prowadzenie – zgodnie z obowiązującymi regulaminami – spraw związanych z przyznawaniem nagród rzeczowych i stypendiów wyróżniającym się uczniom.
 • Prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów; przygotowywanie decyzji o wpisie, odmowie dokonania wpisu lub skreśleniu z ewidencji placówek niepublicznych.
 • Koordynowanie pracy doradców metodycznych oraz współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach w zakresie organizacji doradztwa metodycznego.
 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie, ze szkołami ponadgimnazjalnymi, z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i kulturalno-oświatowymi, organizacjami społecznymi, sportowymi i kościelnymi oraz organizacjami pozarządowymi.
 • Współpraca z organizatorami olimpiad, konkursów, imprez kulturalnych i artystycznych, w których biorą udział uczniowie będzińskich szkół oraz współpraca z placówkami oświatowymi przy realizacji konkursów o charakterze miejskim.
 • Podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród  młodzieży. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Będzina.
 • Realizacja i koordynacja zadań oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z porozumień podpisanych przez miasto Będzin.
 • Współpraca z dyrektorami przedszkoli i szkół w zakresie realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Rozliczenie przyznanej dotacji. 
 • Przygotowywanie projektów i programów służących lokalnej oświacie, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na poprawę bazy dydaktycznej i wzbogacenie oferty edukacyjnej.
 • Współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie planowania budżetu i finansowania realizowanych zadań, planowania, doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zagospodarowania oraz remontów obiektów szkolnych, wzbogacania procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach posiadanych środków, organizowania szkoleń.
 • Współpraca z głównymi księgowymi szkół i przedszkoli, udzielanie instruktażu  w zakresie spraw finansowych.
 • Koordynacja zadań finansowych w zakresie projektowania budżetów miejskich placówek oświatowych oraz dokonywania zmian w budżetach na wniosek dyrektorów placówek oświatowych.
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń dotyczących zmian w planach finansowych placówek oświatowych.
 • Przygotowywanie zbiorczych sprawozdań opisowych z realizacji budżetu oświaty.
 • Analiza wykorzystania środków finansowych przydzielonych z budżetu miasta i pozabudżetowych funduszy celowych będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych.
 • Koordynacja zadań finansowych związanych z likwidacją placówek oświatowych, nadzór nad rozdysponowaniem majątku likwidowanej placówki, dokonywanie rozliczeń finansowych w tym zakresie.
 • Obsługa finansowa komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne.
 • Współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego w Będzinie w zakresie wykorzystania środków na inwestycje oświatowe, na zadania związane z ochroną środowiska, programami proekologicznymi, profilaktyką uzależnień oraz programami prozdrowotnymi realizowanymi w placówkach oświatowo-wychowawczych.
 • Przygotowywanie zarządzeń prezydenta miasta i uchwał Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie dotowania publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie spraw związanych z ich dotowaniem.
 • Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych oraz uprawnionych uczniów do Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Będzinie. Przygotowanie przetargu oraz obsługa finansowa zadania.
 • Realizacja zadania dofinansowywania przez miasto kształcenia pracowników młodocianych. Organizacja obsługi finansowej zadania. Wydawanie decyzji administracyjnych i rozliczenie przyznanej dotacji.
 • Obsługa finansowa udziału placówek oświatowych w programie Sokrates-Comenius.
 • Obsługa finansowa zadań realizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.
 • Obsługa finansowa realizowanych przez Wydział Edukacji projektów i programów edukacyjnych. Rozliczenie przyznanych dotacji.
 • Obsługa finansowa dotowanych placówek niepublicznych, rozliczenie przyznanych dotacji.
 • Współpraca z gminami w zakresie zwrotu kosztów dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania stypendium lub zasiłku szkolnego. Organizacja pomocy materialnej dla uczniów i obsługi finansowej zadania oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Budżetu Miasta oraz dyrektorami szkół. Rozliczenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów.
 • Analiza planów remontowych przygotowywanych przez dyrektorów placówek oświatowych, przygotowanie projektu planu remontów do aprobaty przez prezydenta miasta.
 • Współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie realizacji planów remontowych.
 • Współpraca z Biurem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania przetargów wynikających z realizowanych przez Wydział Edukacji zadań.
 • Współdziałanie z instytucjami, związkami i inspektorami pracy w zakresie zapewnienia prawidłowych warunków pracy w placówkach oświatowych.
 • Współpraca ze szkołami podstawowymi, gimnazjami oraz przedszkolami w zakresie pozyskiwania danych sprawozdawczo-statystycznych i dokonywania analiz obrazujących zakres zadań edukacyjnych i struktury kwalifikacyjnej zatrudnionych nauczycieli.
 • Weryfikacja sprawozdań jednostkowych i opracowywanie sprawozdań łącznych  w zakresie danych statystycznych, zatrudnienia i wynagrodzeń oraz dochodów i wydatków budżetowych.
 • Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Będzinie w zakresie dofinansowania „zielonych szkół”. Obsługa finansowa zadania.
 • Na podstawie ustawy o systemie informacji oświatowej (SIO) prowadzenie zbiorów z baz danych oświatowych miejskich szkół i placówek oświatowych, szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla których gmina Będzin jest organem prowadzącym ewidencję.  Koordynacja działań placówek publicznych i niepublicznych w zakresie zbierania danych oraz przygotowywanie raportów zbiorczych.
 • Sporządzanie, na wniosek zainteresowanych osób, zaświadczeń o zarobkach Rp-7.
 • Obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty.
 • Współpraca z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Obsługa finansowa zadań realizowanych na podstawie podpisanych porozumień.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Edukacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 13:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:10.09.2009 14:50