Komisja Polityki Gospodarczej Miasta
Rady Miejskiej Będzina

w składzie:

 1. Marek Wieczorek – Przewodniczący Komisji
 2. Jarosław Burzawa
 3. Andrzej Czerwiński
 4. Bogumiła Dudyńska
 5. Łukasz Frańczak
 6. Jerzy Jagieła
 7. Włodzimierz Jańczyk
 8. Tadeusz Kowal
 9. Jolanta Kula
 10. Jerzy Małkowski
 11. Janusz Pańczyk - Wiceprzewodniczący - Komisji
 12. Grzegorz Pawlak
 13. Joanna Podgórska-Rykała
 14. Tomasz Wacławczyk

Zakres działania Komisji, obejmujący w szczególności sprawy z zakresu:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • działalności w zakresie telekomunikacji,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • analizy projektu uchwały budżetowej,
 • analizy uchwał budżetowych i okołobudżetowych w tym podatków i opłat lokalnych,
 • analizy sprawozdań półrocznych i rocznych z wykonania budżetu.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:24.12.2014 09:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:21.06.2018 09:47