XLIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 września 2005 r.

w sprawie:

 • Przystąpienia Miasta Będzina do realizacji projektu "Remont mostu w ciągu ulicy Słowiańskiej" w ramach "Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego"
  Uchwała Nr XLIV/481/2005
 • przyjęcia do wiadomości informacji Prezydenta Miasta Będzina o przebiegu wykonania budżetu miasta Będzina za I półrocze 2005 roku,
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Będzina za I półrocze 2005 roku
  Uchwała Nr XLIV/482/2005
 • nadania nazwy dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulicy 11 Listopada i ulicy Piłsudskiego w Będzinie
  Uchwała Nr XLIV/483/2005
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Brzozowickiej
  Uchwała Nr XLIV/484/2005
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz
  Uchwała Nr XLIV/485/2005
 • przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu pn.: "Gospodarka wodno - ściekowa w Będzinie"
  Uchwała Nr XLIV/486/2005
 • przeniesienia wydatków inwestycyjnych miedzy działami w budżecie miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XLIV/487/2005
 • upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Gminy Będzin
  Uchwała Nr XLIV/488/2005
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2005 rok
  Uchwała Nr XLIV/489/2005
 • zmian dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XLIV/490/2005
 • zabezpieczenia na rok 2006 w budżecie gminy środków finansowych na realizację zadań własnych gminy
  Uchwała Nr XLIV/491/2005
 • zmian w zakresie przychodów i wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
  Uchwała Nr XLIV/492/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury dla Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
  Uchwała Nr XLIV/493/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach otrzymanych dotacji
  Uchwała Nr XLIV/494/2005
 • przeniesienia dotacji celowych w budżecie miasta na 2005 rok na wydatki bieżące w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  Uchwała Nr XLIV/495/2005
 • przeniesienia wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w budżecie miasta na 2005 rok w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Uchwała Nr XLIV/496/2005
 • przeniesienia wydatków bieżących na dotacje podmiotowe w budżecie miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XLIV/497/2005
 • przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w budżecie miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XLIV/498/2005
 • przeniesienia wydatków między działami
  Uchwała Nr XLIV/499/2005
 • zmiany uchwały nr XLIII/478/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Będzinie
  Uchwała Nr XLIV/500/2005
 • odrzucenia skargi Pani Krystyny Wieczorek, skierowanej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a przekazanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Kontroli Wydział Skarg i Wniosków. Na działania Prezydenta Miasta Będzina
  Uchwała Nr XLIV/501/2005
 • zmian dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XLIV/502/2005

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:11.10.2005 09:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:22.11.2005 11:51