ZARZĄDZENIE Nr 0151/373/2005
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 29 sierpnia 2005 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin
za I półrocze 2005 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) art.135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) uchwały Nr XXX/368/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta na 2005 rok -

zarządzam:
§1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005 roku stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005 roku Radzie Miejskiej w Będzinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do dnia 31 sierpnia 2005 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Spis spraw

Zarządzenie Nr 0151/373/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miejskiej Będzin za I półrocze 2005 rok. Zestawienie cyfrowe z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku :
Tabela nr 1 - Realizacja budżetu miasta za I półrocze 2005 roku
Tabela nr 2 - Zbiorcze zestawienie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku
Tabela nr 3- Wykonanie dochodów wg działów za I półrocze 2005 roku
Tabela nr 4 - Wykonanie dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2005 roku

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków za I półrocze 2005 roku wg działów, rozdziałów i kierunków Tabela nr 6 - Wykonanie wydatków, majątkowych za I półrocze 2005 roku wg działów, rozdziałów i zadań
Tabela nr 7 - Wykonanie za I półrocze 2095 "roku dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Tabela nr 8 - Dotacje udzielone w I półroczu 2005 roku z budżetu gminy w trybie art. 118 ustawy o finansach publicznych
Tabela nr 9 - Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2005 roku z budżetu gminy
Tabela nr 1O - Poziom zobowiązań miasta Będzina na tle podstawowych wartości budżetowych
Tabela nr 11 - Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury

Informacja /opisowa/ o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005 roku
Realizacja budżetu za I półrocze 2005 roku
Graficzne ujęcie realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2005 roku
Graficzne ujęcie realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2005 roku
Dochody
Struktura dochodów budżetowych uzyskanych w I półroczu 2005 roku
I. Dochody własne
II. Subwencja ogólna
III. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
IV. Dotacje i środki na realizacje inwestycji miejskich

V. Dotacje i środki celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy
VI. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące
VII. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Struktura wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2005 roku

VIII. Wydatki własne
IX. Działalność pozabudżetowa - Środki specjalne
X. Instytucje kultury
XI. Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu
XII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Będzina za I półrocze 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:13.10.2005 08:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Zydek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:13.10.2005 08:55