Zarządzenie Nr 37/2015

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 24 lipca 2015 r.

 

w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Urząd Miejski w Będzinie.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2014 r., poz. 782 ze zmianami), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami).

 

zarządzam

 § 1

Udostępnianie informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Będzinie następuje w poprzez:

 1. ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),

 2. wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych, urzędowych tablicach ogłoszeń,

 3. udostępnianie na wniosek zainteresowanego,

 4. wstęp na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej.

  § 2

 5. Osobami upoważnionymi do udostępniania informacji publicznych oraz udostępniania informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystania, wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy Miasta Będzina są Naczelnicy Wydziałów / Kierownicy Referatów zgodnie z właściwością rzeczową i kompetencjami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.

 6. Osoby wymienione w ust. 1 mogą upoważnić podległych im pracowników do udostępniania informacji publicznej.

 § 3

 1. Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Będzinie odpowiedzialni są za zorganizowanie odpowiednich warunków udostępniania informacji publicznej w komórce organizacyjnej .

 2. Przeniesienie informacji publicznej na elektroniczny nośnik danych jest możliwe wyłącznie w przypadku zastosowania nośnika pochodzącego z zasobów Urzędu i przez pracownika uprawnionego do obsługi systemu informatycznego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi w polityce bezpieczeństwa informacji.

 § 4

 Naczelnik Wydziału Organizacyjnego zapewni dla osób wykonujących prawo do informacji publicznej możliwość:

 

 • wykonania kopii dokumentu w postaci kserokopii lub wydruku komputerowego na papier, kopiowanie danych na nośniki magnetyczne ( płyty CD,DVD) za udostępnianie informacji publicznej w związku ze wskazanym sposobem udostępnienia,

 • wstępu na sale obrad Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej,

 • zapoznania się z treścią informacji publicznej wywieszaną na Urzędowej Tablicy Ogłoszeń.

 § 5

 1. Naczelnicy Wydziałów / Kierownicy Referatów posiadający informacje, które zgodnie z art.8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej mają obowiązek niezwłocznego przekazania ich do Biura Ochrony Informacji Niejawnych celem opublikowania w teleinformatycznym biuletynie Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie tworzy się na podstawie przepisów rozporządzenia wykonawczego do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Funkcjonowanie biuletynu pod adresem www.bedzin.bip.info.pl powierza się na podstawie umowy firmie informatycznej świadczącej usługi outsourcingu BIP. Zasady wprowadzania do biuletynu przekazywanych z Wydziałów i Referatów informacji publicznych oraz uprawnienia do publikowania danych Urzędu Miejskiego w Będzinie w formie internetowego serwisu promocyjnego pod adresem www.bedzin.pl zawiera „Instrukcja publikowania informacji Urzędu Miejskiego w Będzinie” stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 6

 1. Informacje publiczne udostępnia się na ustny lub pisemny wniosek.

 2. Udostępnienie informacji na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 3. Przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej określa załącznik nr 2 do Zarządzenia. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wnosi się zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wykonawczych do ustawy.

 4. Wniosek ustny protokołuje osoba upoważniona do udostępniania informacji publicznej o której mowa w §2 i podpisuje wnioskodawca. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez wnioskodawcę osoba protokołująca wniosek umieszcza adnotację o przyczynie odmowy złożenia podpisu.

 5. Wszystkie wnioski pisemne oraz wszystkie protokoły z przyjęcia wniosków ustnych winny być (przed rozpatrzeniem przez komórkę merytorycznie właściwą) zarejestrowane w spisie spraw dotyczącym udostępniania informacji publicznej prowadzonym przez Biuro Ochrony Informacji Niejawnych. Rejestracji dokonuje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych opatrując jednocześnie dekretacją określającą podstawę załatwienia i sposób realizacji wniosku. Wniosek przesłany przez Internet traktuje się jak wniosek pisemny.

 6. Wnioski o udzielenie informacji publicznej oraz kopie udostępnionych dokumentów należy przechowywać w teczkach spraw, których wnioski dotyczą.

 7. Jeśli zakres żądanych informacji dotyczy kilku komórek organizacyjnych, wówczas Biuro Ochrony Informacji Niejawnych jest komórką koordynującą zebranie informacji i przygotowanie odpowiedzi.

 § 7

 Udostępnianie informacji publicznej w formie przeglądania dokumentów urzędowych oraz sporządzania z nich notatek - odpisów odbywa się w godzinach pracy Urzędu.

Przeglądanie dokumentów i sporządzanie z nich notatek odbywa się wyłącznie w obecności pracownika Urzędu Miejskiego o którym mowa w § 2. Pracownik Urzędu może na prośbę wnioskodawcy wykonać kserokopię wskazanego dokumentu, w uzasadnionych sytuacjach po uprzednim poinformowaniu o kosztach.

O konsekwencjach prawnych uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionych dokumentów osoby udostępniające dokumenty zobowiązane są powiadomić obywatela przed udostępnieniem dokumentów.

 § 8

 1. Za koordynowanie działań związanych z dostępem do informacji publicznej odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 2. O pobraniu od wnioskodawcy opłaty w trybie przewidzianym w art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej decyduje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Będzinie. Przed podjęciem takiej decyzji Pełnomocnik da. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Będzinie konsultuje sprawę z Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego.

 § 9

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów.

§ 10

 Traci moc Zarządzenie Nr 188/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21 października 2005 r. w sprawie określenia zasad udostępniania obywatelom prawa do informacji publicznej w związku z realizacją przez Urząd Miejski w Będzinie zadań publicznych.

 § 11

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
WICEPREZYDENT MIASTA
/-/ Rafał Adamczyk

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24 lipca 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.10.2005 10:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.07.2015 12:46

Rejestr zmian dokumentu

28.07.2015 12:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.07.2015 12:36 Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej "

(Michał Karoń)
28.07.2015 12:36 Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

(Michał Karoń)
28.07.2015 12:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.07.2015 12:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.05.2011 08:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.05.2011 09:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.04.2011 13:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
03.06.2008 13:04 Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

(Aleksandra Bartosz)
03.06.2008 13:04 Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej "

(Aleksandra Bartosz)
03.06.2008 13:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.05.2008 12:09 Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej "

(Aleksandra Bartosz)
30.05.2008 12:09 Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

(Aleksandra Bartosz)
30.05.2008 12:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.05.2008 12:05 Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej "

(Aleksandra Bartosz)
30.05.2008 12:05 Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

(Aleksandra Bartosz)
30.05.2008 11:56 Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

(Aleksandra Bartosz)
30.05.2008 11:56 Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej "

(Aleksandra Bartosz)
21.10.2005 10:55 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)