IV Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Odkrywkowej i potoku Psarskiego
  Uchwała Nr IV/21/2015
  Uchwała Nr IV/21/2015 pdf tekst
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec w rejonie Góry Parcina w obrębie ulic: Wojska Polskiego, Barlickiego, Kempy, Kijowskiej oraz Strzyżowickiej
  Uchwała Nr IV/22/2015
  Uchwała Nr IV/22/2015 pdf tekst
 • uchylenia uchwały Nr VI/74/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Będzin, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia, wyżywienia, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym przebywającym na terenie Będzina
  Uchwała Nr IV/23/2015
  Uchwała Nr IV/23/2015 doc
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w ośrodkach wsparcia w Będzinie
  Uchwała Nr IV/24/2015
  Uchwała Nr IV/24/2015 doc
 • określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
  Uchwała Nr IV/26/2015
  Uchwała Nr IV/26/2015 doc

 

V Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie:

 • utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej ul. Fryderyka Chopina 1 i w Szpitalu w Będzinie ul. Stanisława Małachowskiego 12, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Uchwała Nr V/31/2015
  Uchwała Nr V/31/2015 doc
 • zatwierdzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr V/34/2015
  Uchwała Nr V/34/2015 pdf tekst
 • zatwierdzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych położonych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr V/35/2015
  Uchwała Nr V/35/2015 pdf tekst
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
  Uchwała Nr V/36/2015
  Uchwała Nr V/36/2015 pdf tekst

VI Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie:

 • ustalenia planu sieci prowadzonych przez Miasto Będzin szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
  Uchwała Nr VI/42/2015
  Uchwała Nr VI/42/2015 doc załącznik 1 doc, załącznik 2 doc
 • utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej ul. Fryderyka Chopina 1 i w Szpitalu w Będzinie ul. Stanisława Małachowskiego 12, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku i w sprawie uchylenia Uchwały NR V/31/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej ul. Fryderyka Chopina 1 i w Szpitalu w Będzinie ul. Stanisława Małachowskiego 12, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
  Uchwała Nr VI/43/2015
  Uchwała Nr VI/43/2015 doc
 

VII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie:

 • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
  Uchwała VII/49/2015
  Uchwała VII/49/2015 doc

 

VIII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 6 maja 2015 roku

 

w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XLVII/469/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy ulicach Krakowskiej, Podsiadły, Orlej
  Uchwała VIII/53/2015
  Uchwała VIII/53/2015 pdf tekst

 

IX Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2015 roku

 

w sprawie:

 

X Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2015 roku

 

w sprawie:

 • utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej ul. Fryderyka Chopina 1 i Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie - Szpital w Będzinie ul. Stanisława Małachowskiego 12, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, wyznaczonego na dzień 6 września 2015 r.
  Uchwała Nr X/69/2015 doc
 • zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy
  Uchwła Nr X/70/2015 doc załącznik doc
 • wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/162/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku
  Uchwła Nr X/71/2015 doc
 • zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Będzina, w których wykonano remont elewacji
  Uchwała Nr X/74/2015 doc załącznik doc

XII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015 roku

 

w sprawie:

 • miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla osiedla mieszkaniowego położonego w rejonie ul. Namiarkowej
  Uchwała Nr XII/82/2015 pdf
  Uchwała Nr XII/82/2015 pdf tekst, załącznik 1
 • zaliczenia drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 72 k.m. 44; 30/1 k.m. 43 oraz 54 k.m. 57 położona w granicach administracyjnych Będzina, do kategorii dróg gminnych
  Uchwała Nr XII/83/2015 pdf
  Uchwała Nr XII/83/2015 pdf tekst
 • zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
  Uchwała Nr XII/87/2015 pdf
  Uchwała Nr XII/87/2015 pdf tekst
 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/599/2009 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
  Uchwała Nr XII/88/2015 pdf
  Uchwała Nr XII/88/2015 pdf tekst

XIV Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2015 roku

 

w sprawie:

 

XV Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2015 roku

 

w sprawie:

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akty prawa miejscowego - 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:17.02.2015 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:23.12.2015 13:18