ZARZĄDZENIE Nr  0151/ 465/ 2005
PREZYDENTA   MIASTA    BĘDZINA 
z  dnia  14   LISTOPADA  2005  roku

w  sprawie  :  projektu  uchwały  budżetowej  miasta  Będzina  na  2006  rok.

            Na  podstawie  art. 30  ust. 2  pkt 1, art.52  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  roku o  samorządzie  gminnym  (Jednolity  tekst  Dz. U. Nr 142  z 2001 roku , poz. 1591 z późniejszymi  zmianami), art. 119,  art.120, art.121 ust. 1 pkt 1 i pkt 2    ustawy  z  dnia  26  listopada  1998 roku  o  finansach   publicznych  (Jednolity  tekst Dz. U.   Nr  15 z 2003  roku  poz. 148  z  późniejszymi   zmianami)  oraz  art. 99 ust. 1  ustawy  z  dnia  20  czerwca  2002  roku  o  bezpośrednim  wyborze  wójta, burmistrza  i  prezydenta  miasta  (Dz. U. Nr 113 z 2002 roku  poz. 984 z późniejszymi   zmianami) -

PREZYDENTA   MIASTA
zarządza :

§  1.

Przyjąć  projekt  budżetu  miasta  na  2006  rok  w  brzmieniu  stanowiącym  projekt  uchwały  budżetowej  wraz  z   Załącznikami  od  Nr  1  do  Nr   12.

§ 2.

Przyjąć   informację  o  stanie  mienia  komunalnego  stanowiącą  Załącznik  Nr 11  do  uchwały  budżetowej.


§  3.

Przedstawić  projekt  uchwały  budżetowej  wraz  z  objaśnieniami  oraz  informacją  o  stanie  mienia  komunalnego   Radzie  Miejskiej  w  Będzinie  i  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w  Katowicach  do  dnia  15  listopada  2005  roku.

§ 4.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Skarbnikowi  Miasta.

§ 5.

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.


Załączniki do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Będzina na 2005 r.:  
Załącznik Nr 1,
Załącznik Nr 2,
Załącznik Nr 3,
Załącznik Nr 4,
Załącznik Nr 5,
Załącznik Nr 6,
Załącznik Nr 7,
Załącznik Nr 8,
Załącznik Nr 9,
Załącznik Nr 10,
Załącznik Nr 11,
Załącznik Nr 12

Załączniki do informacji o stanie mienia komunalnego:
Załącznik Nr 1,
Załącznik Nr 2,
Załącznik Nr 3,
Załącznik Nr 4,
Załącznik Nr 5,
Załącznik Nr 6,
Załącznik Nr 7,

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt Budżetu Miasta na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:06.12.2005 14:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Zydek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:06.12.2005 14:12