Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina

 

w sprawie:

6.01.2006 r.

 • powołania Miejskiego Zespołu ds. organizacji i współdziałania przedsiębiorstw i służb komunalnych oraz instytucji i jednostek gospodarczych w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania oraz należytego utrzymania dróg, w okresie zimy 2005/2006 na terenie gminy Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/1/2006
 • zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w rejonach miasta Będzina, gdzie nie ma zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/2/2006, wniosek
 • zatwierdzenia Regulaminu dofinansowywania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku modernizacji ogrzewania mieszkań na terenie miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/3/2006
 • oddania w użyczenia lokalu użytkowego położonego przy ul. Czeladzkiej nr 3 w Będzinie na siedzibę Stowarzyszenia "Nasza Sprawa"
  Zarządzenie Nr 0151/4/2006
 • powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia wysokości wadium oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego
  Zarządzenie Nr 0151/5/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/6/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/7/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/8/2006
 • - zatwierdzenia regulaminów przetargowych określających warunki i tryb przeprowadzenia przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Wolskiej oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 31/14 i 31/7 karta mapy 43 obręb Będzin,
  - powołania Komisji Przetargowej.
  Zarządzenie Nr 0151/9/2006
 • sprzedaży w formie przetargu lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/10/2006
 • zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0151/473 z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie nabycia do zasobu komunalnego udziału wynoszącego 1 cz. działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 3/9 i 3/10 karta mapy 34 obręb Będzin o łącznej powierzchni 649 m2, położonych w Będzinie przy ulicy 11 Listopada i Piłsudskiego
  Zarządzenie Nr 0151/11/2006
 • nabycia do zasobu Gminy Miasta Będzina nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 40 oraz 40/9 karta mapy 57 obręb Będzin położonych przy ulicy Podsiadły i Zagórskiej
  Zarządzenie Nr 0151/12/2006
 • ustalenia zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu
  Zarządzenie Nr 0151/13/2006
 • rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym Nr 27 położonym na targowisku miejskim w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/14/2006
 • nabycia przez Gminę Będzin od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. z siedziba w Bytomiu nieruchomości w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/15/2006


16.01.2006 r.


20.01.2006 r.

 • przyjęcia zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2006 r. oraz powołania Komisji Konkursowej
  Zarządzenie Nr 0151/23/2006
 • przeprowadzenie trzeciego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu, powołania Komisji Przetargowej, ustalenia wysokości wadium oraz ceny wywoławczej nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/24/2006
 • ogłoszenie wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/26/2006
 • zmian układu wykonawczego
  Zarządzenie Nr 0151/27/2006


25.01.2006 r.


06.02.2006 r.

 • zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2006  do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami
  Zarządzenie Nr 0151/29/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego
  Zarządzenie Nr 0151/30/2006
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/561/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na I kwartał 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/31/2006
 • oddania w użytkowanie lokalu użytkowego położonego przy ul. 1 Maja nr 2 w Będzinie z wniosku Spółdzielni Socjalnej "BĘDA"
  Zarządzenie Nr 0151/32/2006
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego w oficynie przy ul. Małachowskiego nr 17 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/33/2006
 • oddania w najem garażu położonego przy ul. Modrzejowskiej nr 46 w Będzinie z wniosku Pani Katarzyny Cor
  Zarządzenie Nr 0151/34/2006
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie w rejonie trasy szybkiego ruchu Katowice - Warszawa, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 6747/1 karta mapy 18 obręb Grodziec o pow. 5750 m2
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/35/2006
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie w rejonie ul. Żeromskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 64/1 karta mapy 49 obręb Będzin i 26/1 karta mapy 50 obręb Będzin o pow. łącznej 1211 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/36/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie w rej. Drogi krajowej DK 86 i ul. Żeromskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 27/1 karta mapy 50 obręb Będzin o pow. 6331 m2, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/37/2006
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Wolskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 137/3 karta mapy 59 obręb Będzin o pow. 189 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/38/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Małachowskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 10 i 11/8 karta mapy 36 obręb Będzin o pow. łącznej 886 m2, zabudowanej obiektami o charakterze użytkowym i użytkowo- mieszkalnym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/39/2006
 • obniżenia stawki czynszowej za dzierżawę nieruchomości pod lokalizację 2 kiosków typu RUCH, położonych w Będzinie Andersa i Staszica
  Zarządzenie Nr 0151/40/2006
 • Obniżenia stawki czynszowej za dzierżawę nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 2/6 karta mapy 2 obręb Będzin o powierzchni 6295 m2, położonej przy ul. Wolności
  Zarządzenie Nr 0151/41/2006
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w formie ustnego przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/42/2006


10.02.2006 r.

 • przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/43/2006
 • umorzenia opłat za użytkowanie lokali użytkowych położonych przy ul. Małachowskiego nr 22 w Będzinie z wniosku [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)]
  Zarządzenie Nr 0151/44/2006
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Modrzejowkiej nr 20 w Będzinie z wniosku Pani Moniki Goździewicz
  Zarządzenie Nr 0151/45/2006
 • umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w związku ze śmiercią najemcy lokalu Józefa Zasadzińskiego
  Zarządzenie Nr 0151/46/2006


20.02.2006 r.

 • okresowego zwolnienia z czynszu najmu lokali użytkowych położonych przy ul. Plebańskiej nr 11 i nr 13 w Będzinie z wniosku Pani Marzeny Chmiel
  Zarządzenie Nr 0151/47/2006
 • zwolnienia z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 17 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/48/2006
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie w rejonie ul. Krakowskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 52/7 karta mapy 60 obręb Będzin o pow. 80 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/49/2006
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Zagórskiej,
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/50/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/51/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/52/2006
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę części nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym położonym na targowisku w Będzinie przy ul. ZBOWiD-u
  Zarządzenie Nr 0151/53/2006
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej obiektem byłego przedszkola położonego w Będzinie przy ul. Różyckiego 137
  Zarządzenie Nr 0151/54/2006
 • przesunięcia terminu płatności za dzierżawę gruntu pod dwa obiekty handlowe położone na targowisku w Będzinie przy ul. ZBOWiD-u
  Zarządzenie Nr 0151/55/2006
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę części nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym Nr 9 położonym na targowisku miejskim w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej oraz z tytułu czynszu za dzierżawę części nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym położonym na targowisku w Będzinie przy ul. ZBOWiD-u
  Zarządzenie Nr 0151/56/2006
 • rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym Nr 25 położonym na targowisku miejskim w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/57/2006
 • obniżenia stawki czynszowej za dzierżawę nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami 248/3 i 248/5 karta mapy 31 obręb Będzin o łącznej powierzchni 3319 m2, położonej przy ul. Piłsudskiego
  Zarządzenie Nr 0151/58/2006
 • zmiany terminu płatności w 2006 roku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonych nr 5749/21, 5749/23 i 5749/25 km. 18 obręb Grodziec o łącznej powierzchni 3325 m2, położonych w Będzinie przy ul. Piastowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/59/2006
 • zmiany terminu płatności w 2006 roku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej nr 3703/1 powierzchni 700 m2 obręb Łagisza, położonej w Będzinie przy ul. Usługowej
  Zarządzenie Nr 0151/60/2006
 • obniżenia czynszu z tytułu dzierżawy gruntu pod kioskiem handlowym położonym w Będzinie przy ulicy Sienkiewicza
  Zarządzenie Nr 0151/61/2006


24.02.2006 r.

 • ustalenia na 2006 rok stawki wyżywienia i popytu wraz z usługą opiekuńczą pensjonariusza Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ulicy Armii Ludowej 1 wraz z filią przy ulicy 35 - lecia PRL 7
  Zarządzenie Nr 0151/62/2006
 • powołania Komisji Opiniującej ds. rozpatrywania w konkursach z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym
  Zarządzenie Nr 0151/63/2006
 • okresowego zwolnienia z czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 17 w Będzinie z wniosku [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)]
  Zarządzenie Nr 0151/64/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do przetargu na najem lokali mieszkalnych
  Zarządzenie Nr 0151/65/2006
 • nabycia przez Gminę Będzin od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomi nieruchomości w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/66/2006


28.02.2006 r.


3.03.2006 r.

 • zasad opracowania arkuszy organizacji przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Będzin w roku szkolnym 2006/2007
  Zarządzenie Nr 0151/73/2006
 • powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia wysokości wadium oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego
  Zarządzenie Nr 0151/74/2006
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz ustalenia wysokości wadium
  Zarządzenie Nr 0151/75/2006
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/561/2005 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na I kwartał 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/76/2006
 • zmiany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Będzina Nr 0151/360/2004 z dnia 10 września 2004 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Zarządzenie Nr 0151/77/2006


10.03.2006 r.

 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 29 w Będzinie z wniosku Pani Anny Sobczyk
  Zarządzenie Nr 0151/78/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul. Różyckiego 137, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/79/2006
 • sprzedaży w formie przetargu działek położonych w Będzinie - Łagiszy przy ulicach Łącznej, Usługowej, Rzemieślniczej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/80/2006
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul. Strzyżowickiej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 24/3 karta mapy 3 obręb Grodziec o pow. 168 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/81/2006
 • przeniesienia wydatków między dysponentami w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa
  Zarządzenie Nr 0151/82/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/83/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/84/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/85/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/86/2006
 • udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/87/2006
 • udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/88/2006
 • udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/89/2006
 • udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/90/2006
 • udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/91/2006
 • udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/92/2006
 • nabycia do zasobu Gminy Miasta Będzin udziału wynoszącego 6/32 cz. nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 90 km 36 obręb Będzin, położonej przy ulicy Małachowskiego 56 o pow. 783 m2
  Zarządzenie Nr 0151/93/2006
 • zmiany nieruchomości położonych przy ulicy róg Brzozowickiej i Świerczewskiego oraz ul. Findera pomiędzy Gminą Będzin, a osobami fizycznymi 
  Zarządzenie Nr 0151/94/2006
 • obniżenia czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości zabudowanej obiektem garażu, zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Berka Joselewicza stanowiącej działkę gruntu nr 60 karta mapy 23 obręb Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/95/2006
 • wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/96/2006
 • przeniesienia wydatków między dysponentami w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  Zarządzenie Nr 0151/97/2006


20.03.2006 r.


28.03.2006 r.


30.03.2006 r.


7.04.2006 r.

 • wprowadzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Będzina profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów na "zielone szkoły"
  Zarządzenie Nr 0151/162/2006
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Modrzejowskiej  nr 70 w Będzinie z wniosku Spółdzielni Socjalnej "BĘDA"
  Zarządzenie Nr 0151/163/2006
 • zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy
  Zarządzenie Nr 0151/164/2006
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w formie ustnego przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/165/2006
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Małachowskiego, - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/166/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
  Zarządzenie Nr 0151/167/2006
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami i dysponentami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/168/2006
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/169/2006


13.04.2006 r.

 • wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/170/2006
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu na najem lokali mieszkalnych oraz ustalenia wysokości wadium
  Zarządzenie Nr 0151/171/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do przetargów na najem lokali użytkowych
  Zarządzenie Nr 0151/172/2006
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 16 w Będzinie z wniosku Pani 
  Zarządzenie Nr 0151/173/2006
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 12 w Będzinie z wniosku Pana
  Zarządzenie Nr 0151/174/2006
 • zaakceptowania wysokości rozliczenia za grunt wydzielony pod drogę gminną - ulicę Leśną
  Zarządzenie Nr 0151/175/2006
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zmiany terminu płatności opłaty rocznej w 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/176/2006
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/177/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 710 - Działalność usługowa
  Zarządzenie Nr 0151/178/2006


26.04.2006 r.

 • powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/179/2006
 • powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/180/2006
 • powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/181/2006
 • powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/182/2006
 • oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 29 w Będzinie z wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  Zarządzenie Nr 0151/183/2006
 • przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu, powołania Komisji Przetargowej, ustalenia wysokości wadium oraz ceny wywoławczej nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/184/2006
 • realizacji zadań obrony cywilnej na terenie miasta  Będzina w 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/185/2006
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/154/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na II kwartał 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/186/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/187/2006
 • zmian w układzie wykonawczym
  Zarządzenie Nr 0151/188/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/189/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa
  Zarządzenie Nr 0151/190/2006
 • przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej do działu 600 - Transport i łączność
  Zarządzenie Nr 0151/191/2006


28.04.2006 r.

 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul. Różyckiego 137, - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/192/2006
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Piłsudskiego, - powołania Komisji Przetargowej 
  Zarządzenie Nr 0151/193/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/194/2006
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w formie ustnego przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/195/2006
 • przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  Zarządzenie Nr 0151/196/2006


12.05.2006 r.

 • szczegółowych zasad udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości w trybie §2 ust. 5 Uchwały nr XLVII/516/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 listopada 2005 r.
  Zarządzenie Nr 0151/197/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/198/2006
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Czeladzkiej nr 3 w Będzinie z wniosku Pani Magdaleny Kozłowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/199/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/200/2006
 • zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na lokale użytkowe
  Zarządzenie Nr 0151/201/2006
 • sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/202/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do przetargu na najem lokali mieszkalnych
  Zarządzenie Nr 0151/203/2006
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w dziale 852 - pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/204/2006
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/205/2006
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Będzinie- Łagiszy przy ulicach Łącznej, Usługowej, Rzemieślniczej, - Powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/206/2006
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oficyną pałacową wpisaną do rejestru zabytków oraz domem mieszkalnym, położonej w Będzinie przy ul. Świerdzcewskiego,
  powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/207/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 46/4 i 46/5 karta mapy 33 obręb Będzin o łącznej powierzchni 1560 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Rolniczej - w związku prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/208/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 58/1 karta mapy 5 obręb Będzin o powierzchni 15 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/209/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 60/1 karta mapy 5 obręb Będzin o powierzchni 4 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/210/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 61/1 karta mapy 5 obręb Będzin o powierzchni 2 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/211/2006
 • unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 w Będzinie i zarządzenia ponownego jego przeprowadzenia
  Zarządzenie Nr 0151/212/2006


19.05.2006 r.

 • przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 851 - Ochrona zdrowia
  Zarządzenie Nr 0151/213/2006
 • odwołania pani Grażyny Cuber ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/214/2006
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/154/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na II kwartał 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/215/2006
 • obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 17 w Będzinie z wniosku [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)]
  Zarządzenie Nr 0151/216/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/217/2006
 • nabycia przez Gminę Będzin od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu nieruchomości w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/218/2006
 • prolongaty terminu płatności 8 rat z tytułu zaległości za dzierżawę nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym Nr 27 położonym na targowisku miejskim w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/219/2006
 • przesunięcia terminu płatności III raty oraz odsetek za dzierżawę gruntu pod obiekt handlowy położony na targowisku w Będzinie przy ulicy ZBOWiD-u
  Zarządzenie Nr 0151/220/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu.
  Zarządzenie Nr 0151/221/2006
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Sienkiewicza nr 33 w Będzinie - z wniosku Spółdzielni Socjalnej "BĘDA"
  Zarządzenie Nr 0151/222/2006
 • oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ulicy 1 Maja wraz z przeniesieniem własności obiektów związanych z przesyłem gazu, posadowionych na nieruchomości na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie ul. Krucza 6/14
  Zarządzenie Nr 0151/223/2006
 • częściowej zmiany Zarządzenia Nr 0151/171/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13 kwietnia 2006 r. dot. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu na najem lokali mieszkalnych oraz ustalenia wysokości wadium
  Zarządzenie Nr 0151/224/2006
 • powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia wysokości wadium oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego.
  Zarządzenie Nr 0151/225/2006


31.05.2006 r.


02.06.2006 r.

 • zwolnienia Pani [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)] z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 58 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/234/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 48/4 karta mapy 33 obręb Będzin o powierzchni 48 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Rolniczej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/235/2006
 •  nabycia do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 49/2 i 50/4 karta mapy 33 obręb Będzin o łącznej powierzchni 49 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Rolniczej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/236/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 79/1 karta mapy 6 obręb Będzin o powierzchni 6 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/237/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 70/1 karta mapy 6 obręb Będzin o powierzchni 38 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/238/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 68/1 i 69/1 karta mapy 6 obręb Będzin o powierzchni 32 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/239/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 45/1 karta mapy 6 obręb Będzin o powierzchni 151 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/240/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 44/1 karta mapy 6 obręb Będzin o powierzchni 37 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/241/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 53/1 karta mapy 5 obręb Będzin o powierzchni 12 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Spokojnej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/242/2006
 • ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Zagórskiej oraz zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzania drugiego przetargu
  Zarządzenie Nr 0151/243/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/244/2006
 • rozłożenia na raty mandatu karnego kredytowego
  Zarządzenie Nr 0151/245/2006
 • rozłożenia na raty mandatu karnego kredytowego
  Zarządzenie Nr 0151/246/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/247/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na realizacje własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/248/2006


12.06.2006 r

 • powołania komisji konkursowej w celu ponownego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/249/2006
 • powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/250/2006
 • powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/251/2006
 • powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/252/2006
 • powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/253/2006
 • powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/254/2006
 • powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 9 w Będzinie
 • powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 11 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/256/2006
 • powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 14 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/257/2006
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/258/2006
 • wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/259/2006
 • powołania Komisji Opiniującej ds. rozpatrywania ofert w konkursach z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia
  Zarządzenie Nr 0151/260/2006
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/154/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na II kwartał 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/261/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Zarządzenie Nr 0151/262/2006
 • zmiany Zarządzenia nr 0151/205/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie 
  Zarządzenie Nr 0151/263/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do przetargów na najem lokali użytkowych
  Zarządzenie Nr 0151/264/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 4/1 karta mapy 7 obręb Będzin o powierzchni 18 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/265/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 2/1 karta mapy 7 obręb Będzin o powierzchni 381 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/266/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 37/1 karta mapy 7 obręb Będzin o powierzchni 173 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/267/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 143/1 karta mapy 7 obręb Będzin o powierzchni 134 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/268/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 47/2 i 47/3 karta mapy 7 obręb Będzin o powierzchni 36 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/269/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/270/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/271/2006
 • oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ulicy Piłsudskiego nr 29/31 wraz z przeniesieniem własności obiektu garażowego na niej posadowionego na rzezcz posiadacza tej nieruchomości Pani Józefy Chmurskiej zam. [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)] oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/272/2006
 • powołania Pani Bożeny Staszewskiej na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/273/2006


16.06.2006 r.

 • powołania Miejskiego Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/274/2006
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu na najem lokalu mieszkalnego oraz ustalenia wysokości wadium
  Zarządzenie Nr 0151/275/2006
 • zwolnienia z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 12 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/276/2006
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Sienkiewicza 33 w Będzinie z wniosku Spółdzielni Socjalnej "BĘDA"
  Zarządzenie Nr 0151/277/2006
 • zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0151/206/2006 z dnia 12.05.2006 r. w sprawie: - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Będzinie- Łagiszy przy ulicach Łącznej, Usługowej, Rzemieślniczej, - Powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/278/2006
 • skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/279/2006
 • skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/280/2006


23.06.2006 r.

 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/281/2006
 • oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudkiego nr 16 w Będzinie z wniosku Towarzystwa Sportowo - Rekreacyjnego "Szóstka"
  Zarządzenie Nr 0151/282/2006
 • przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu, powołania Komisji Przetargowej, ustalenia wysokości wadium oraz ceny wywoławczej nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/283/2006
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz ustalenia wysokości wadium
  Zarządzenie Nr 0151/284/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Małobądzkiej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 164/5 karta mapy 33 obręb Będzin o pow. 871 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/285/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 3/15, 3/16 i 3/36 karta mapy 37 obręb Będzin o pow. łącznej 2223 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/286/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Rolniczej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 124 karta mapy 31 obręb Będzin o pow. 468 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/287/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Orlej, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 129/4 i 108/5 karta mapy 39 obręb Będzin o pow. łącznej 563 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/288/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul. Strzyżowickiej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 24/4 karta mapy 3 obręb Grodziec o pow. 855 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/289/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym109 karta mapy 10 obręb Będzin o powierzchni 867 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Krętej - w związku prowadzoną interwencją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/290/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 112 karta mapy 10 obręb Będzin o powierzchni 1221 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Krętej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/291/2006
 • zmiany w budżecie miasta oraz przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w układzie wykonawczym w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
  Zarządzenie Nr 0151/292/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/293/2006
   

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 06.01.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:12.01.2006 08:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:04.07.2006 10:29