BRM 0052/LI/06                                                                           Będzin, 16 stycznia 2006 r.


                                                                                         Szanowna Pani Radna
                                                                                         Szanowny Pan Radny


               Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 23 stycznia 2005 roku (poniedziałek) na godzinę 9.00 LI sesję Rady Miejskiej  w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIX i L sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Współpraca międzynarodowa Będzina w 2006 roku (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys):
  1/ przedstawienie sprawozdania za 2005 rok i programu na 2006 rok przez Prezydenta Miasta Radosława Barana
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Komisji Grażynę Stojek
  3/  dyskusja
  4/ podjęcie uchwał w sprawie:
  · przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXXII/392/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia ramowego harmonogramu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2005 roku,
  · przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2006 roku.
 8. Informacja Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
  1/ przedstawienie informacji przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Marka Pikułę
  2/ przedstawienie informacji przez Wiceprezydenta Miasta Krzysztofa Kemparę
  3/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Jerzego Bełdowskiego
  4/ dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzin",
  2/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Wolności,
  3/ zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2006 rok nieruchomości lub ich części zajętych na cele statutowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  4/ akceptacji działań zmierzających do przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola, położonej  w Będzinie przy ul. Różyckiego 137,
  5/ rozpatrzenia skargi Pani Jadwigi Szczepańskiej w sprawie przydziału lokalu mieszkaniowego.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

                                                                                         Sławomir Brodziński

                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LI sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:17.01.2006 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:01.03.2006 11:19