Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2006 rok

L Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie:

LI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 stycznia 2006 r.

w sprawie:

 • przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXXII/392/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2005 roku
  Uchwała Nr LI/553/2006
 • przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2006 roku
  Uchwała Nr LI/554/2006
 • ogłoszenia roku 2006 - Rokiem Jana Pawła II
  Uchwała Nr LI/555/2006
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Wolności
  Uchwała Nr LI/556/2006 , Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4
 • zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2006 rok nieruchomości lub ich części zajętych na cele statutowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  Uchwała Nr LI/557/2006
 • przeznaczenia do sprzedaży e formie przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola położonego w Będzinie przy ulicy Różyckiego 137
  Uchwała Nr LI/558/2006
 • rozpatrzenia skargi Pani [usunięcie danych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego
  Uchwała Nr LI/559/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok w ramach środków pozyskanych ze Związku Miast Polskich
  Uchwała Nr LI/560/2006
 • uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina"
  Uchwała Nr LI/561/2006

LII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie:

 • przyjęcia raportu na temat efektów oddziaływania miasta Będzina na jakość edukacji w miejskich szkołach i przedszkolach
  Uchwała Nr LII/562/2006
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały nr XXX/372/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2005".
  Uchwała Nr LII/563/2006
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXX/370/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2004 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
  Uchwała Nr LII/564/2006
 • nadania imienia Miejskiemu Zespołowi Szkół nr 2 w Będzinie przy ul. Rewolucjonistów 18
  Uchwała Nr LII/565/2006
 • zmiany zapisu w Załączniku nr 11 do uchwały Nr XLIX/548/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2006 rok
  Uchwała Nr LII/566/2006
 • zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącej wkład własny w finansowaniu projektu
  "Gospodarka wodno - ściekowa w Będzinie" realizowanego z udziałem środków unijnych
  Uchwała Nr LII/567/2006
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącej wkład własny w finansowaniu projektu pn. "Gospodarka wodno - ściekowa w Będzinie" realizowanego z udziałem środków unijnych
  Uchwała Nr LII/568/2006
 • zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie Projektu pn. "Gospodarka wodno - ściekowa w Będzinie" realizowanego z udziałem środków unijnych
  Uchwała Nr LII/569/2006
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec
  Uchwała Nr LII/570/2006
 • współfinansowania z budżetu miasta realizacji projektu objętego wnioskiem do konkursu o przyznanie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  Uchwała Nr LII/571/2006
 • wniosku Pana Wiktora Krawczyka zamieszkałego w Będzinie [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)]
  Uchwała Nr LII/572/2006
 • utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Górnośląski Związek Metropolitarny" z siedzibą w Katowicach
  Uchwała Nr LII/573/2006
 • przeniesienia wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w budżecie miasta na 2006 rok w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
  Uchwała Nr LII/574/2006
 • odrzucenia skargi na dyrektora Muzeum Zagłębia w Będzinie, złożonej przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "HETMAN" Sp. z o.o.
  Uchwała Nr LII/575/2006
 • trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu miasta Będzina, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
  Uchwała Nr LII/576/2006
 • nadania statutu jednostce budżetowej miasta "Miejska Świetlica Środowiskowa"
  Uchwała Nr LII/577/2006
 • zasad przyjmowania, naliczania i sposobu pobierania oraz zwalniania z odpłatności za pobyt i gorący posiłek podopiecznych ośrodka wsparcia "Schronisko dla Bezdomnych" w Będzinie przy ul. Energetycznych 10
  Uchwała Nr LII/578/2006
 • zmiany uchwały nr XXIX/406/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 października 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia propozycji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1 dotyczącej wartości jednego punktu w złotych w celu opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
  Uchwała Nr LII/579/2006
 • zmiany uchwały Nr XLVII/516/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek, zwolnień, wzorów formularzy w podatku od nieruchomości i wysokości stawek, zwolnień w podatku od posiadania psów obowiązujących na terenia miasta Będzina od 1 stycznia 2006 roku
  Uchwała Nr LII/580/2006
 • zmniejszenia przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LII/581/2006
 • przeniesienia wydatków majątkowych w dziale 900 - Gospodarka komunalna
  Uchwała Nr LII/582/2006
 • zmian budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LII/583/2006
 • uchylenia uchwały nr L/552/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr LII/584/2006
 • przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr LII/585/2006
 • zmiany nazewnictwa zadania inwestycyjnego
  Uchwała Nr LII/586/2006
 • zmiany uchwały Nr XXX/369/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Będzina na lata 2005 - 2008 zmienionej uchwałą Nr XLIX/547/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku
  Uchwała Nr LII/587/2006
 • przeniesienia wydatków w budżecie miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LII/588/2006
 • ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa) alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży
  Uchwała Nr LII/589/2006


 

LIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 marca  2006 r.

w sprawie:

nie podjęto uchwał

LIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2006 r.

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Będzina dotyczącego realizacji uchwał Rady Miejskiej w  Będzinie
  Uchwała Nr LIV/590/2006
 • Wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowej linii tramwajowej nr 25 w Będzinie
  Uchwała Nr LIV/591/2006
 • przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2005 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej
  Uchwała Nr LIV/592/2006
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Ksawera przy ul. Siemońskiej
  Uchwała Nr LIV/593/2006
 • przeniesienia wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok między zadaniami
  Uchwała Nr LIV/594/2006
 • zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LIV/595/2006
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
  Uchwała Nr LIV/596/2006
 • zmian przychodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LIV/597/2006
 • powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie
  Uchwała Nr LIV/598/2006

LV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XLIX/549/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na I półrocze 2006 roku
  Uchwała Nr LV/599/2006
 • absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2005 rok
  Uchwała Nr LV/600/2006
 • rozpatrzenia wezwania Pani Anny Morowiec do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym
  Uchwała Nr LV/601/2006
 • rozpatrzenia wezwania Pana Tadeusza Ciapały do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym
  Uchwała Nr LV/602/2006
 • przeniesienia wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok między zadaniami
  Uchwała Nr LV/603/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LV/604/2006
 • wyrażenia zgody na wniesienie do Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Krakowskiej 16 - w formie aportu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1 karta mapy 25 obręb Będzin
  Uchwała Nr LV/605/2006
 • zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
  Uchwała Nr LV/606/2006

LVI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2006 r.

w sprawie:

 • przyjęcia Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
  Uchwała Nr LVI/607/2006
 • uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina"
  Uchwała Nr LVI/608/2006, Załącznik Nr 1
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz
  Uchwała Nr LVI/609/2006
 • nadania imienia Miejskiemu Zespołowi Szkół nr 4 w Będzinie przy ul. Jedności 38
  Uchwała Nr LVI/610/2006
 • zmiany uchwały Nr XXX/369/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Będzina na lata 2005 - 2008 zmienionej uchwałą Nr XLIX/547/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku oraz uchwałą Nr LII/587/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 roku
  Uchwała Nr LVI/611/2006
 • wniesienia udziałów do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
  Uchwała Nr LVI/612/2006
 • zmian budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LVI/613/2006
 • przeniesienia wydatków i zwiększenia budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LVI/614/2006
 • przeniesienia wydatków w budżecie miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LVI/615/2006
 • zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok w ramach zadań realizowanych z udziałem środków z Programu Wspólnoty
  Uchwała Nr LVI/616/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw.: "zielone szkoły"
  Uchwała Nr LVI/617/2006
 • zwiększenie budżetu miasta na 2006 rok w ramach dotacji celowej z Województwa Śląskiego dla Teatru Dzieci Zagłębia
  Uchwała Nr LVI/618/2006
 • zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Będzina za I półrocze
  Uchwała Nr LVI/619/2006
 • szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Miejskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
  Uchwała Nr LVI/620/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów
  Uchwała Nr LVI/621/2006

LVII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie:

 • planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie do 26 października 2006 roku
  Uchwała Nr LVII/622/2006
 • planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie do 26 października 2006 roku
  Uchwała Nr LVII/623/2006, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji przedsięwzięć wynikających ze "Strategii  Rozwoju Miasta Będzina" za okres listopad 2004 - czerwiec 2006
  Uchwała Nr LVII/624/2006, Załącznik
 • wprowadzenia zmian w uchwale XXXVI/421/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 marca roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr LVII/625/2006
 • zniesienia formy pomników przyrody ustanowionej dla drzew, znajdujących się w Będzinie przy ul. Mickiewicza i Sienkiewicza
  Uchwała Nr LVII/626/2006
 • uchylenia uchwały Nr IV/27/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 grudnia 2002 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina
  Uchwała Nr LVII/627/2006
 • zmiany   uchwały  Nr XLIX/675/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 09 lipca 2002 roku w sprawie podziału Miasta Będzina na okręgi, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w związku z wyborami do Rady Miejskiej w Będzinie w 2002 roku
  Uchwała Nr LVII/628/2006
 • podziału miasta Będzina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic
  Uchwała Nr LVII/629/2006
 • utworzenia na terenie gminy Będzin odrębnych obwodów głosowania i ustalenia numerów tych obwodów, w wyborach do organów samorządu terytorialnego w 2006 roku
  Uchwała Nr LVII/630/2006
 • zmiany uchwały XLIX/548/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LVII/631/2006
 • udzielenia Bankowi Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych poręczenia, stanowiącego zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju S.A. w Będzinie na realizację zadań w ramach Działania 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004 - 2006
  Uchwała Nr LVII/632/2006
 • przeniesienia wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok między zadaniami
  Uchwała Nr LVII/633/2006
 • przeniesienia wydatków miedzy działami w budżecie miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LVII/634/2006
 • przeniesienia wydatków w budżecie miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LVII/635/2006
 • podjęcia wszelkich działań zmierzających do przekazania w użytkowanie Miejskiemu Zakładowi Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin, w celu racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Będzin
  Uchwała Nr LVII/636/2006
 • zmian budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LVII/637/2006
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr LVII/638/2006
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr LVII/639/2006
 • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr LVII/640/2006
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr LVII/641/2006
 • przyznania Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2005
  Uchwała Nr LVII/642/2006

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 10 sierpnia 2006 r.

w sprawie:

 • uchylenia uchwały Nr LII/573/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Górnośląski Związek Metropolitarny" z siedziba w Katowicach
  Uchwała Nr LVII/643/2006
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Będzin umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa przyszkolnych boisk sportowych - budowa boisk przy Miejskim Zespole Szkół nr 3"
  Uchwała Nr LVII/644/2006
 • zwiększenia budżetu miasta na 2006 rok w związku z realizacją projektu: "Sportowcy - ambasadorami swoich krajów" w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Młodzież"
  Uchwała Nr LVII/645/2006
 • zmian budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LVII/646/2006
 • zwiększenia budżetu miasta na 2006 rok w ramach dotacji celowej z Województwa Śląskiego dla Teatru Dzieci Zagłębia
  Uchwała Nr LVII/647/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły"
  Uchwała Nr LVII/648/2006
 • przeniesienia wydatków bieżących na majątkowe w budżecie miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LVII/649/2006

LIX Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2006 r.

w sprawie:

 • współfinansowania z budżetu miasta remontu mostu w ciągu ul. Słowiańskiej w Będzinie w ramach II etapu "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"
  Uchwała Nr LIX/650/2006
 • zmiany zapisu w Załączniku nr 11 do uchwały Nr XLIX/548/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2006 rok
  Uchwała Nr LIX/651/2006
 • zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji miejskich pn. "Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i drogi w ulicy Konopnickiej"
  Uchwała Nr LIX/652/2006

LX Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie:

 • przyjęcia do wiadomości informacji Prezydenta Miasta Będzina o przebiegu wykonania budżetu miasta Będzina oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku
  Uchwała Nr LX/653/2006
 • przedłużenia czasu obowiązywania "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Będzina"
  Uchwała Nr LX/654/2006
 • przyjęcia wyników analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i oceny postępów w opracowaniu planów Miasta Będzina
  Uchwała Nr LX/655/2006
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/655/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25.09.2006 r. "Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i ocena postępów w opracowaniu planów Miasta Będzina wraz z jej wynikami i propozycjami dalszych działań planistycznych będące podstawą do wieloletnich programów ich sporządzania" do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Będzinie
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Brzozowickiej
  Uchwała Nr LX/656/2006, Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3
 • zwolnienia z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Uchwała Nr LX/657/2006
 • zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom
  Uchwała Nr LX/658/2006
 • zmian budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LX/659/2006
 • przeniesienia wydatków w budżecie miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LX/660/2006
 • zwiększenie budżetu miasta na 2006 rok na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
  Uchwała Nr LX/661/2006
 • zwiększenie budżetu miasta na 2006 rok w ramach dotacji celowej z Województwa Śląskiego dla Muzeum Zagłębia
  Uchwała Nr LX/662/2006
 • zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok w dziele 852 - Pomoc społeczna
  Uchwała Nr LX/663/2006
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi
  Uchwała Nr LX/664/2006
 • zwiększenie przychodów i wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
  Uchwała Nr LX/665/2006
 • utworzenia rachunku dochodów własnych w prowadzonych przez miasto Będzin ośrodkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego
  Uchwała Nr LX/666/2006
 • przejęcia pojazdów samochodowych na własność gminy Będzin
  Uchwała Nr LX/667/2006
 • poparcia Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie stanu dróg krajowych i wojewódzkich położonych na terenie województwa śląskiego
  Uchwała Nr LX/668/2006
 • zwiększenia budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LX/669/2006
 • zmiany uchwały Nr LVII/623/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej  Będzinie do dnia 26 października 2006 roku
  Uchwała Nr LX/670/2006
 • odrzucenia skargi na dyrektora Muzeum Zagłębia w Będzie złożonego przez Pana Władysława Maleckiego
  Uchwała Nr LX/671/2006

LXI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 października 2006 r.

w sprawie:

I Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2006 r.

w sprawie:


 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:19.01.2006 11:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:30.11.2006 13:33