BRM 0052/LII/06                                                              Będzin, 20 lutego 2006 r.


                                                                             Szanowny Pan Radny/
                                                                             Szanowna Pani Radna


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 27 lutego 2006 roku (poniedziałek) na godzinę 9.00 LII sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie miasta Będzina:
  1/ przedstawienie informacji przez Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie Dariusza Brandysa,
  2/ przedstawienie informacji przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Będzinie Dariusza Zawadzkiego,
  3/ dyskusja.
 4. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. 10-lecie przejęcia przez miasto Będzin szkół podstawowych - sprawozdanie z realizacji "Programu Edukacyjnego dla miasta Będzina":
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Radosława Barana
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącą  Komisji Grażynę Stojek
  3/ dyskusja
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu na temat efektów oddziaływania miasta Będzina na jakość edukacji w miejskich szkołach i przedszkolach.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi za 2005 rok:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Sekretarz Miasta Barbarę Szkodę
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przez
  Przewodniczącego Komisji Sylwestra Pleszkuna
  3/ dyskusja
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXX/372/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2005".
 10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok:                                                                                                                                                             
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Prezydenta Miasta Radosława Barana
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Komisji Grażynę Stojek
  3/ dyskusja
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji uchwały
  Nr XXX/370/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjecia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ nadania imienia Miejskiemu Zespołowi Szkół nr 2 w Będzinie przy
  ul. Rewolucjonistów 18,
  2/ zmiany zapisu w Załączniku nr 11 do uchwały Nr XLIX/548/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2006 rok,
  3/ zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej, stanowiącej wkład własny w finansowanie projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie", realizowanego z udziałem środków unijnych,
  4/ zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej, stanowiącej wkład własny w finansowanie projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie", realizowanego z udziałem środków unijnych,
  5/ zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie", realizowanego z udziałem środków unijnych,
  6/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec,
  7/ współfinansowania z budżetu miasta realizacji projektu objętego wnioskiem do konkursu o przyznanie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
  8/ wniosku Pana Wiktora Krawczyka zamieszkałego [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)],
  9/ utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Górnośląski Związek Metropolitalny" z siedzibą w Katowicach,
  10/ przeniesienia wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
  w budżecie miasta na 2006 rok w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
  11/ odrzucenia skargi na dyrektora Muzeum Zagłębia w Będzinie, złożonej przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "HETMAN" Sp. z o.o.,
  12/ trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków Województwa Śląskiego z terenu miasta Będzina, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania,
  13/ nadania statutu jednostce budżetowej miasta "Miejska Świetlica Środowiskowa",
  14/ zasad przyjmowania, naliczania i sposobu pobierania oraz zwalniania z odpłatności za pobyt i gorący posiłek podopiecznych ośrodka wsparcia  "Schronisko dla Bezdomnych" w Będzinie przy ul. Energetycznej 10,
  15/ zmiany uchwały Nr XXIX/406/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 października 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia propozycji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1 dotyczącej wartości jednego punktu w złotych w celu opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie,
  16/ zmiany uchwały Nr XLVII/516/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek, zwolnień, wzorów formularzy w podatku od nieruchomości i wysokości stawek, zwolnień w podatku od posiadania psów obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2006 roku,
  17/ zmniejszenia przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2006 rok,
  18/ przeniesienia wydatków majątkowych w dziale 900 - Gospodarka komunalna,
  19/ zmian budżetu miasta na 2006 rok.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

                                                                             Sławomir Brodziński 

                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LII sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:21.02.2006 15:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:30.05.2006 09:02