LII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie:

 • przyjęcia raportu na temat efektów oddziaływania miasta Będzina na jakość edukacji w miejskich szkołach i przedszkolach
  Uchwała Nr LII/562/2006
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały nr XXX/372/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2005".
  Uchwała Nr LII/563/2006
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXX/370/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2004 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
  Uchwała Nr LII/564/2006
 • nadania imienia Miejskiemu Zespołowi Szkół nr 2 w Będzinie przy ul. Rewolucjonistów 18
  Uchwała Nr LII/565/2006
 • zmiany zapisu w Załączniku nr 11 do uchwały Nr XLIX/548/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2006 rok
  Uchwała Nr LII/566/2006
 • zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącej wkład własny w finansowaniu projektu
  "Gospodarka wodno - ściekowa w Będzinie" realizowanego z udziałem środków unijnych
  Uchwała Nr LII/567/2006
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącej wkład własny w finansowaniu projektu pn. "Gospodarka wodno - ściekowa w Będzinie" realizowanego z udziałem środków unijnych
  Uchwała Nr LII/568/2006
 • zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie Projektu pn. "Gospodarka wodno - ściekowa w Będzinie" realizowanego z udziałem środków unijnych
  Uchwała Nr LII/569/2006
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec
  Uchwała Nr LII/570/2006
 • współfinansowania z budżetu miasta realizacji projektu objętego wnioskiem do konkursu o przyznanie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  Uchwała Nr LII/571/2006
 • wniosku Pana Wiktora Krawczyka zamieszkałego w Będzinie [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)]
  Uchwała Nr LII/572/2006
 • utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Górnośląski Związek Metropolitarny" z siedzibą w Katowicach
  Uchwała Nr LII/573/2006 /uchylona uchwałą Nr LVIII/643/2006 z dnia 10.08.2006 r./
 • przeniesienia wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w budżecie miasta na 2006 rok w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
  Uchwała Nr LII/574/2006
 • odrzucenia skargi na dyrektora Muzeum Zagłębia w Będzinie, złożonej przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "HETMAN" Sp. z o.o.
  Uchwała Nr LII/575/2006
 • trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu miasta Będzina, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
  Uchwała Nr LII/576/2006
 • nadania statutu jednostce budżetowej miasta "Miejska Świetlica Środowiskowa"
  Uchwała Nr LII/577/2006
 • zasad przyjmowania, naliczania i sposobu pobierania oraz zwalniania z odpłatności za pobyt i gorący posiłek podopiecznych ośrodka wsparcia "Schronisko dla Bezdomnych" w Będzinie przy ul. Energetycznych 10
  Uchwała Nr LII/578/2006
 • zmiany uchwały nr XXIX/406/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 października 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia propozycji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1 dotyczącej wartości jednego punktu w złotych w celu opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
  Uchwała Nr LII/579/2006
 • zmiany uchwały Nr XLVII/516/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek, zwolnień, wzorów formularzy w podatku od nieruchomości i wysokości stawek, zwolnień w podatku od posiadania psów obowiązujących na terenia miasta Będzina od 1 stycznia 2006 roku
  Uchwała Nr LII/580/2006
 • zmniejszenia przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LII/581/2006
 • przeniesienia wydatków majątkowych w dziale 900 - Gospodarka komunalna
  Uchwała Nr LII/582/2006
 • zmian budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LII/583/2006
 • uchylenia uchwały nr L/552/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr LII/584/2006
 • przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr LII/585/2006
 • zmiany nazewnictwa zadania inwestycyjnego
  Uchwała Nr LII/586/2006
 • zmiany uchwały Nr XXX/369/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Będzina na lata 2005 - 2008 zmienionej uchwałą Nr XLIX/547/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku
  Uchwała Nr LII/587/2006
 • przeniesienia wydatków w budżecie miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LII/588/2006
 • ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa) alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży
  Uchwała Nr LII/589/2006

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:02.03.2006 15:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:01.02.2007 11:08