ZARZĄDZENIE  Nr 0151 / 98/2006
PREZYDENTA    MIASTA   BĘDZINA
z  dnia  20  marca  2006 roku


w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin za 2005 rok.


                    Na   podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku  o  samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104) oraz  uchwały Nr XXX/368/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2004 roku  w sprawie budżetu miasta na 2005 rok -

zarządzam :
§1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2005 roku stanowiące Załącznik  Nr 1  do  niniejszego  zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć  sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2005 roku  Radzie Miejskiej w Będzinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej   w Katowicach w  terminie  do dnia 20 marca 2006 roku.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Będzina za 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:31.03.2006 10:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Zydek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:05.04.2006 12:04