Zarządzenie nr 202/2006
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 31 stycznia 2006


w sprawie:  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2003 roku.

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), § 14 ust, 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21/2003 Prezydenta Miasta Będzinie z dnia 29 stycznia 2003 r.,

 

Zarządzam co następuje
§1

 

Wprowadzić następujące zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem nr 21/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2003 roku:

  1. Zmienić treść § 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

1.W skład Urzędu wchodzą :

1) Referat Organizacyjny OR
2) Wydział Budżetu Miasta w tym:BM
- Referat Planowania i Sprawozdawczości
- Referat Podatków i Opłat
- Referat Księgowości
3) Wydział Spraw Obywatelskich w tym: SO
- Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
- Referat Dodatków Mieszkaniowych
- Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
- Referat Spraw Społecznych
4) Referat Administracyjny A
5) Straż Miejska SM
6) Wydział Rozwoju Lokalnego w tym:RL
- Referat Gospodarki Przestrzennej
- Referat Gospodarki Nieruchomościami
- Referat Gospodarki Lokalami
7) Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska w tym: IOŚ
- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
- Referat Ochrony Środowiska
8) Wydział Edukacji E
9) Miejskie Centrum Reagowania Kryzysowego CRK
10)  Radca Prawny RP
11) Urząd Stanu Cywilnego USC
12) Biuro Rady Miejskiej BRM
13) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych OIN
14) Wydział Promocji, Kultury i Sportu w tym:PKS
- Referat Kultury i Promocji,
- Referat Sportu i Turystyki,
15) Biuro Zamówień Publicznych ZP
16) Referat Kontroli Wewnętrznej KW
17) Biuro Współpracy z Zagranicą WZ
18) Jednostka Realizująca Projekt JRP
19) Miejski Konserwator Zabytków MKZ
20) Pełnomocnik do spraw Realizacji Projektu
"Gospodarka wodno - ściekowa dla miasta
Będzina" z udziałem środków pomocowych
z funduszu Spójności MAO
2. Zmienić treść § 10, który otrzymuje następujące brzmienie:
1. W Urzędzie tworzy się następujące stanowjska kierownicze:
1) Kierownik Referatu Organizacyjnego,
2) Kierownik Referatu Planowania i Sprawozdawczości,
3) Kierownik Referatu Podatków i Opłat,
4) Kierownik Referatu Księgowości,
5) Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
6) Kierownik Referatu Dodatków Mieszkaniowych,
7) Kierownik Referatu Spraw Społecznych,
8) Kierownik Referatu Administracyjnego,
9) Komendant Straży Miejskiej,
10) Zastępca Komendanta Straży Miejskiej,
11) Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego,
12) Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego,
13) Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
14) Kierownik Referatu Gospodarki Lokalami,
15) Naczelnik Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska,
16) Zastępca Naczelnika Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska,
17) Kierownik Referatu Ochrony Środowiska ,
18) Naczelnik Wydziału Edukacji,
19) Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu,
20) Kierownik Referatu Kultury i Promocji,
21) Kierownik Referatu Sportu i Turystyki,
22) Szef Miejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego,
23) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
24) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
25) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
26) Kierownik Biura Zamówień Publicznych,
27) Kierownik Referatu Kontroli Wewnętrznej,
28) Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą,
29) Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.
3. Zmienić zapisy schematu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Pozostałe postanowienia i zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie nie ulegają zmianie.

§3

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                         Radosław Baran

                                                                         Prezydent Miasta

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 202/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 stycznia 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:31.03.2006 14:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:12.03.2007 09:49