Porządek obrad

BRM 0052/LV/05                                                                              Będzin, 18 kwietnia 2006 r.


                                                                                                         Szanowny Pan Radny
                                                                                                         Szanowna Pani Radna


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 25 kwietnia 2006 roku (wtorek) na godzinę 9.00 LV sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LII, LIII i LIV sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/549/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na I półrocze 2006 roku.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z wykonania budżetu miasta Będzina za 2005 rok i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Skarbnika Miasta Tomasza Zydka
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Sylwestra Pleszkuna
  3/ dyskusja
  4/ podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2005 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Związku Miast Polskich w 2005 roku:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez delegata Będzina do Związku Miast Polskich Radosława Barana
  2/ dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ rozpatrzenia wezwania Pani Anny Morawiec do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym,
  2/ rozpatrzenia wezwania Pana Tadeusza Ciapały do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym,
  3/ przeniesienia wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej na 2006 rok między zadaniami,
  4/ zawiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok,
  5/ wyrażenia zgody na wniesienie do Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Krakowskiej 16 - w formie aportu - nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1 karta mapy 25 obręb Będzin.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

                                                                                            Sławomir Brodziński

                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                        Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LV sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:19.04.2006 10:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:30.05.2006 09:03