Straż Miejska

 1. Straż Miejska mieści się przy Placu Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej 3 (budynek dworca PKP - boczne wejście od postoju TAXI)
  dyżurny straży miejskiej: 032 710 46 90
  sekretariat: 032 710 46 86
  e-mail: strazmiejska@um.bedzin.pl
 2. Komendant Straży Miejskiej: Ireneusz Błach
 3. Straż Miejska pracuje w systemie trzyzmianowej pracy ciągłej, na nocnej zmianie w miesznych patrolach z funkcjonariuszami Policji.
 4. Zadania Straży Miejskiej:
  • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
  • współdziałanie z właściwymi podmiotami, na terenie Miasta, w zakresie ratowania życia i zdrowia mieszkańców, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie świadków zdarzenia,
  • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób,
  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu
    zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami  państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb miasta.
 5. Strażnik Miejski ma prawo:
  • udzielania pouczeń,
  • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
  • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji.
  • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
  • dokonywanie czynności sprawdzających, kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego,
  • usuwanie pojazdów i blokowanie kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym,
  • wydawanie poleceń,
  • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, zwracania się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie pomocy doraźnej na zasadach określonych w ustawie o Policji.
 6. Monitoring: telefon +48 032 710 46 90

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Straż Miejska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 15:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:18.03.2011 12:45