Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

 1. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, pokoje 201-203, II piętro, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 208, +48 032 267 9 208, e-mail: boin@um.bedzin.pl
 2. Biurem kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych mgr inż. Jacek Trześniewski, pokój 201, II piętro, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 208.
 3. Biuro realizuje zadania wynikające z:
  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.  926 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196 poz. 1631 z późn. zm.), ustawy
  z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565)  i Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina nr 4/2000 z dnia 1 lutego 2000r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Będzinie,
 4. Zadania Biura:
 • Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim oraz udzielanie pomocy gminnym jednostkom organizacyjnym w zakresie organizacji ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;
 • Opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych   oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”;
 • Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających wobec osób zajmujących stanowiska w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Będzinie i gminnych jednostkach organizacyjnych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych;
 • Prowadzenie kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, właściwe rejestrowanie, przechowywanie i wydawanie dokumentów niejawnych osobom uprawnionym;
 • Ewidencjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych  uzyskiwanych w związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie rękojmi zachowania tajemnicy służbowej;
 • Opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim;
 • Szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie stosowania zasad ochrony informacji niejawnych oraz współdziałanie w organizowaniu szkoleń dotyczących ochrony danych osobowych;
 • Kontrolowanie stanu zabezpieczeń informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych;
 • Prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
 • Prowadzenie ewidencji osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
 • Nadzorowanie przestrzegania zasad udostępniania danych ze zbiorów danych   osobowych;
 • Wykrywanie i reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz wyjaśniania okoliczności naruszania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • Realizacja zadań związanych z przyjmowaniem i analizą oświadczeń o stanie majątkowym składanych do Prezydenta Miasta przez pracowników samorządowych gminy;
 • Opiniowanie planów informatyzacji Urzędu w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Nadzorowanie i kontrolowanie zabezpieczeń systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne i dane osobowe;
 • Wykonywanie zadań związanych z funkcją Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
 • Przygotowanie i przesyłanie do organów rejestrowych wniosków zgłoszeniowych dotyczących zbiorów danych osobowych i rejestrów publicznych;
 • Nadzorowanie i koordynowanie udostępniania informacji publicznych na wniosek przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego;
 • Zapewnienie funkcjonowania teleinformatycznego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie;
 • Redagowanie i aktualizowanie danych publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • Organizowanie niszczenia przeznaczonych do likwidacji dokumentów urzędowych kategorii B i Bc zawierających informacje prawnie chronione;
 • Zabezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego poprzez zapewnienie sprawnego działania technicznych systemów alarmowych – antywłamaniowych i monitoringu wizyjnego obiektu.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 15:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:08.02.2008 13:40