Porządek obrad
 
BRM 0052/LVI/05                                                                                   Będzin, 22 maja 2006 r.


                                                                                          Szanowny Pan Radny
                                                                                          Sznowna Pani Radna


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 29 maja 2006 roku (poniedziałek) na godzinę 9.00 LVI sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LII i LV sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności
  w okresie międzysesyjnym.
 7. Analiza funkcjonowania komunikacji tramwajowej i autobusowej na terenie miasta Będzina:
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Radosława Barana
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Jerzego Bełdowskiego
  3/ dyskusja
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
 8. Zmiana "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina":
  1/ przedstawienie projektu uchwały przez Prezydenta Miasta Radosława Barana
  2/ dyskusja
  3/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina".
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji "Programu Rewitalizacji Miasta Będzina":
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Prezydenta Miasta Radosława Barana
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Rozwoju i Budżetu Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Waldemara Szydło
  3/ dyskusja.
 10. Informacja o działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej:
  1/ przedstawienie informacji przez Wiceprezydenta Miasta Krzysztofa Kemparę
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Jerzego Bełdowskiego
  3/ dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz
  2/ nadania imienia Miejskiemu Zespołowi Szkół Nr 4 w Będzinie przy ul. Jedności 38
  3/ zmiany uchwały Nr XXX/369/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Będzina na lata 2005 - 2008 zmienionej uchwałą Nr XLIX/547/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku oraz uchwałą Nr LII/587/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 roku
  4/ wniesienia udziałów do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
  5/ zmian budżetu miasta na 2006 rok
  6/ przeniesienia wydatków i zwiększenia budżetu miasta na 2006 rok
  7/ przeniesienia wydatków w budżecie miasta na 2006 rok
  8/ zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok w ramach zadań realizowanych z udziałem środków z Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates Comenius
  9/ zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielony szkoły"
  10/ zwiększenia budżetu miasta na 2006 rok w ramach dotacji celowej z Województwa Śląskiego dla Teatru Dzieci Zagłębia
  11/ zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Będzin za I półrocze
  12/ szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Miejskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad sesji.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

                                                                                            Sławomir Brodziński

                                                                                                Przewodniczący
                                                                                          Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LVI sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:23.05.2006 14:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:27.06.2006 15:09