Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dane podstawowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie

Siedziba 42-500 Będzin
ul. 11-go Listopada 1 
tel.fax +48 32 267 49 82; 761 47 60;
761 47 61

e-mail

strona internetowa

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

sekretariat@mops.bedzin.pl

www.mops.bedzin.pl

/MOPSBEDZIN/skrytka

Dyrektor Patrycja Gruca-Hołota
Z-ca dyrektora Adam Szydłowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie działa na podstawie Statutu przyjętego Uchwałą Nr XLIV/781/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28.09.2009r., ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 200r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 1 poz.7 z późn. zm.).

W  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie  funkcjonują działy:

 Sekretariat MOPS

pokój 40 
tel. 296-21-31

Informatorium

tel. 761-47-66
tel. 296-21-36

 Dział Pomocy Środowiskowej

pokój 56
tel. 296-21-43
tel. 296-21-50

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

pokój 58
tel. 296-21-41

 Rejon Opiekuńczy Śródmieście

pokój 18 
tel. 296-21-54

 Dział Realizacji Świadczeń

pokój 59
tel. 296-21-44
tel. 296-21-51

 Kierownik Działu Realizacji Świadczeń

pokój 60 
tel. 296-21-49

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

pokój 35
tel. 296-21-52
pokój 36
tel. 296-21-48
tel. 296-21-53

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

pokój 31
tel. 296-21-33

 Dział Finansowo Księgowy

pokój 53 
tel. 296-21-49
pokój 55 
tel. 296-21-42

Główny Księgowy

pokój 55 
tel. 296-21-42

Dział Kadr Administracji i Obsługi

pokój 52
tel. 296-21-39
pokój 46
tel. 296-21-58

Kierownik Działu Kadr Administracji i Obsługi

pokój 40
tel. 296-21-31

Dział Poradnictwa Specjalistycznego

pokój 45
tel. 296-21-57

Kierownik Działu Poradnictwa Specjalistycznego

pokój 54
tel. 296-21-40


Dział Pomocy Środowiskowej: zajmuje się prowadzeniem postępowań administracyjnych wszczętych na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, bądź z urzędu. W środowisku zamieszkania klienta przeprowadzane są wywiady środowiskowe przez pracowników socjalnych. W Dziale Pomocy Środowiskowej prowadzone są indywidualne kartoteki osób i rodzin, klientów Ośrodka, rejestrowane są wywiady środowiskowe o udzielanie różnorodnych form świadczeń: pomocy finansowej, w naturze (np. jeden gorący posiłek) oraz w postaci usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w domu klienta. Pracownicy socjalni Działu prowadzą pracę socjalną z osobami ubiegającymi się o świadczenia z pomocy społecznej, bądź też z osobami wymagającymi wsparcia w formie niematerialnej (wsparcie psychiczne, szeroko rozumiane poradnictwo). W Dziale prowadzona jest ewidencja osób objętych pomocą Ośrodka, jest przygotowywana korespondencja z różnymi instytucjami i organizacjami. Ponadto w Dziale prowadzone są postępowania w sprawie „Niebieskiej karty” dla ofiar przemocy oraz wywiady środowiskowe na rzecz kombatantów i repatriantów. Pracownicy socjalni Działu zajmują się prowadzeniem postępowań dotyczących objęcia dzieci dożywianiem w szkołach
i przedszkolach, prowadzeniem akcji kolonijnych, imprez mikołajkowych. Ważnym elementem w zakresie działań pracy pracowników socjalnych jest sporządzanie kontraktów socjalnych z klientami Ośrodka, mających na celu podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin. Dział Pomocy Środowiskowej na bieżąco współpracuje z innymi Działami Ośrodka oraz z instytucjami i organami administracji, organizacjami społecznymi
i pozarządowymi, celem rozwiązywania problemów klientów zgłaszających się o udzielenie pomocy.

Dział Realizacji Świadczeń: zajmuje się obsługą systemu informatycznego POMOST w zakresie przygotowywania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z pomocy społecznej oraz sporządza listy wypłat zasiłków realizowanych w kasie Ośrodka, na rachunki bankowe klientów Ośrodka oraz za pośrednictwem Urzędu Pocztowego. W Dziale wykorzystywany jest również program komputerowy PŁATNIK, za pomocą którego realizowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych osób. Ponadto prowadzona jest wszelka dokumentacja związana z pomocą instytucjonalną - domy pomocy społecznej oraz pomocą, którą stanowią: dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach, jeden gorący posiłek, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dzienne domy pomocy społecznej, kompleksowe usługi pogrzebowe.  Do zadań Działu należy również sprawozdawczość
w zakresie udzielonych świadczeń z pomocy społecznej w układzie kwartalnym, półrocznym
i rocznym.

Dział Poradnictwa Specjalistycznego: Dział Poradnictwa Specjalistycznego zajmuje się pomocą dla osób indywidualnych oraz rodzin, mająca na celu wspieranie ich w przezwyciężaniu trudności i rozwiązywaniu problemów życiowych.

Pomoc ta skierowana jest nie tylko dla klientów MOPS ale również dla pozostałych mieszkańców Będzina, którzy nie korzystają z pomocy materialnej tut. Ośrodka.

Zespół Działu Poradnictwa Specjalistycznego tworzą:

 • psycholog, psychoterapeuta
 • konsultant  do spraw uzależnień
 • konsultant do spraw osób z zaburzeniami psychicznymi
 • konsultant do spraw profilaktyki społecznej
 • konsultant do spraw przeciwdziałania przemocy

Do szczegółowych zadań Działu należy:

 • udzielanie pomocy psychologicznej
 • prowadzenie terapii rodzin
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, diagnostycznych i terapeutycznych dla:
  - osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i współuzależnionych;
  - ofiar przemocy
  - osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
  - rodzin wieloproblemowych
  - rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i warsztatów tematycznych dla pracowników socjalnych;
 • prowadzenie grupowych spotkań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych dla osób i rodzin z trudnościami;
 • prowadzenie warsztatów edukacyjnych w zakresie profilaktyki społecznej dla osób i rodzin objętych pomocą specjalistyczną współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi MOPS;
 • podejmowanie współpracy z podmiotami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin z trudnościami w środowisku lokalnym;
 • tworzenie sieci wsparcia lokalnego.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych: zajmuje się prowadzeniem postępowań mających na celu ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Do zadań Działu należy również wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania bądź odmowy tych świadczeń. Dział sporządza listy wypłat w zakresie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydaje zaświadczenia potwierdzające korzystanie z tych świadczeń dla potrzeb innych instytucji. W Dziale realizowane są składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla uprawnionych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W związku z obowiązującą ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dział zajmuje się postępowaniami administracyjnymi wobec osób zobowiązanych do alimentacji (dłużników alimentacyjnych). Prowadzi dokumentację indywidualną klientów, zajmuje się wszelką korespondencją w zakresie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz sprawozdawczością w zakresie udzielonych świadczeń w układzie kwartalnym, półrocznym i rocznym.

Dział Finansowo - Księgowy: – zajmuje się obsługą finansowo – księgową Ośrodka. Do działu finansowo – księgowego należą zadania wynikające w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, w tym:

 • opracowanie i wdrożenie przyjętych zasad /polityki/ rachunkowości,
 • prowadzenie rachunkowości MOPS,
 • prowadzenie obsługi finansowej MOPS
 • ewidencja należności MOPS podlegających egzekucji administracyjnej oraz prowadzenie egzekucji tych należności
 • opracowanie projektu budżetu i planu wydatków i dochodów MOPS,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z ustawą,
 • okresowe uzgadnianie stanu należności i zobowiązań,
 • prowadzenie gospodarki kasowej,
 • prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzenie księgowości Projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach POKL,
 • ewidencja i rozliczanie funduszu alimentacyjnego,
 • prowadzenie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania,
 • rozliczanie inwentaryzacji zlecanych przez Dyrektora MOPS,
 • naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń pracowników i innych należności wynikających ze stosunku pracy oraz umów – zlecenia i o dzieło z osobami współpracującymi,
 • sporządzanie, potrącanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia na życie pracowników,
 • potrącanie innych należności na wniosek pracowników,
 • tworzenie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
 • tworzenie i przekazywanie dokumentów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie korespondencji z podmiotami zewnętrznymi: Urząd Miejski, Śląski Urząd Wojewódzki, ZUS, Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny, Powiatowy Urząd Pracy, PZU i inne.

Do zadań działu należy również sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, takich jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Na parterze budynku znajduje się działająca w strukturze działu Kasa (pokój nr 15) wypłacająca świadczenia pieniężne dla klientów pomocy społecznej oraz osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego.

Dział Kadr Administracji i Obsługi: zajmuje się administrowaniem budynkiem oraz sprawami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem Ośrodka, prowadzi sprawy osobowe pracowników. Do zadań Działu należy również zapewnienie pełnej obsługi systemów informatycznych oraz powielanie obowiązujących druków na potrzeby z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz świadczeń z alimentacyjnego. Ponadto Dział prowadzi dokumentację związaną z pracami społecznie użytecznymi wykonywanymi na terenie gminy Będzin. W strukturze Działu funkcjonuje również INFORMATORIUM znajdujące się na parterze budynku, którego podstawowym zadaniem jest kierowanie osób zgłaszających się do tutejszego Ośrodka do właściwego pracownika, bądź pokoju.

Jadłodajnia: funkcjonuje w  strukturze Ośrodka od IX 2000r. Zadaniem Jadłodajni jest przygotowywanie posiłków (obiad dwudaniowy), aby zagwarantować wyżywienie osobom pozbawionym dochodu oraz osobom, którym ogranicza się świadczenia pieniężne z uwagi na ich marnotrawienie. Ponadto Jadłodajnia przygotowuje śniadania i obiady dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przestrzegając zasad HACP związanych
z porcjowaniem i przewożeniem posiłków.

Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej prowadzi projekt pt. „Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji w MOPS Będzin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Podstawowym celem projektu jest ograniczenie sfery wykluczenia społecznego na terenie miasta Będzina poprzez rozwój form aktywnej integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – korzystającym z pomocy MOPS.
Biuro projektu mieści się w siedzibie MOPS w pokoju nr 47 tel. 296-21-34


W miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w sali nr 45 odbywają się (co najmniej raz w miesiącu) spotkania członków Miejskiej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z osobami mającymi problem alkoholowy.
Parter budynku przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rejony Opiekuńcze:
Na terenie Będzina funkcjonują Rejony Opiekuńcze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 10.30, oraz od 14.30 do 15.30 dzięki którym zasada dostępności do świadczeń z pomocy społecznej przedstawia się następująco:

 1. Rejon Opiekuńczy – Śródmieście
  ul. 11-go Listopada 1, tel. 296–21-54 
 2. Rejon Opiekuńczy – Śródmieście
  ul. Modrzejowska 54, tel. 762-23-21
 3. Rejon Opiekuńczy - Syberka
  ul. Zwycięstwa 30, tel. 762-07-23
 4. Rejon Opiekuńczy - Warpie
  Klub Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota "Tęcza", tel. 762-34-67
 5. Rejon Opiekuńczy - Ksawera, 
  ul. Siemońska 7, tel. 762-53-12
 6. Rejon Opiekuńczy - Grodziec
  ul. Barlickiego 16, tel. 263-40-46
 7. Rejon Opiekuńczy - Osiedle Zamkowe
  ul. Bursztynowa 11, tel. 763-30-34
 8. Rejon Opiekuńczy – Łagisza
  ul. Energetyczna 10, tel. 267-19-50

Pracownicy socjalni:

Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna
 • do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie (art. 116 ust 1 ustawy o pomocy społecznej).

Do zadań pracownika socjalnego należy między innymi (art. 119 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej):

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek pomocy zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu:

 • umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej) wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy są uwzględniane jeżeli:

 • odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej (art. 3 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej). Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy (art. 3 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej).

Możliwości udzielania wsparcia finansowego uzależnione są przede wszystkim od wielkości posiadanych środków jak również od liczby osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, która to liczba w ostatnich kilku latach ma tendencję wzrostową. O pomoc w postaci zasiłków celowych zwraca się coraz więcej osób i rodzin, z coraz większą częstotliwością, jednak wysokość udzielanych świadczeń nie jest w stanie zaspokoić wzmożonych oczekiwań klientów.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: (art. 7 ustawy o pomocy społecznej)

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia
 • gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze;
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Najistotniejszą przyczyną udzielania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej jest obok bezrobocia ubóstwo oraz niepełnosprawność i długotrwała choroba. Wszystkie te czynniki determinują konieczność prowadzenia pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych
oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
(art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 • przy jednoczesnym wystąpieniu przynajmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Rodzaje świadczeń pieniężnych:

Zasiłek stały przysługuje:
(art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku
  lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku
  lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

 

Zasiłek stały

 

Wysokość świadczenia

Minimalna wysokość zasiłku stałego

Maksymalna wysokość zasiłku stałego

 30 zł

444 zł


Zasiłek okresowy przysługuje:
(art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

 • w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;
 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

 Lata  Minimalna wysokość zasiłku okresowego
 od 2008r. w przypadku osoby samotnie gospodarującej: 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby;
w przypadku rodziny: 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie (art. 38 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej).

Zasiłek celowy przyznaje się:
(art. 39 ustawy o pomocy społecznej):

 • w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej;
 • w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Specjalny zasiłek celowy przyznaje się:
(art. 41 ustawy o pomocy społecznej)

 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby lub rodziny.

Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) przyznaje się:
(art. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania - Dz. U. Nr 267, poz. 2259) w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Ponadto ustawa o pomocy społecznej zawiera katalog świadczeń niepieniężnych (art. 36 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej), między innymi:

 • praca socjalna;
 • składki zdrowotne;
 • sprawienie pogrzebu;
 • posiłek;
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

JAK UBIEGAĆ SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY?
- Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1.
- Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - pokój 35 lub 36.

WAŻNE: GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej: 

 • poniedziałek – 10:00 – 16:30 
 • wtorek -piątek – 10:00 – 15:00


ZASIŁEK RODZINNY PRZYSŁUGUJE:
(art. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych) na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka;
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
- opiekunowi faktycznemu dziecka;
- osobie uczącej się
przy zachowaniu niżej określonego kryterium:
 

GRANICE DOCHODU UPRAWNIAJĄCE DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Wyszczególnienie

Kryterium dochodowe

(w zł miesięcznie na osobę)

Okres obowiązywania


jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza:

w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,


zasiłek rodzinny

zasiłek rodzinny

504

583

01.11.2011r.- 30.10.2012r.

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

urodzenia dziecka

504

583

jednorazowo

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego


504


583

01.11.2011r.- 30.10.2012r.

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych*


504


583

01.11.2011r.- 30.10.2012r.

samotnego wychowywania dziecka

504

583

01.11.2011r.- 30.10.2012r.

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

504

583

01.11.2011r.- 30.10.2012r.

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego


504


583

01.11.2011r.- 30.10.2012r.

rozpoczęcia roku szkolnego

504

583

jednorazowo

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania


504


583

01.11.211r.- 30.10.2012r.

*Prawo do tego dodatku zachowują osoby, które nabyły do niego prawo w okresie: 1.05.2004-31.08.2005.Od 01.09.2005r. art. 11, który dotyczył tego dodatku został uchylony

Zasiłek rodzinny przyznaje się do końca okresu zasiłkowego (czyli do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24 lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko.
Do zasiłku rodzinnego przysługuje 8 dodatków, wypłacanych jeżeli zachodzą określone okoliczności
(np. rozpoczęcie roku szkolnego, urodzenie dziecka).

ZASIŁEK RODZINNY NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:
- dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo – wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt

śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo - leczniczy, zakład pilęgnacyjno - opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub rodzinie zastępczej;
- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
- pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
- członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 

OBOWIĄZUJĄCE KWOTY ŚWIADCZEŃ


ZASIŁKI RODZINNE

obowiązują od 01.11.2009r. do 30.10.2010r.

Okres obowiązywania

Wyszczególnienie

Kwota miesięcznie


od 01.11.2011 do 30.10.2012r.

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 
na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

68 zł
91 zł
98 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

Kwota świadczenia

Uwagi

Urodzenia dziecka

1000 zł

Jednorazowo

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400 zł

Miesięcznie

Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych*

400 zł


Miesięcznie

Samotnego wychowywania dziecka

Samotnego wychowywania dziecka

170 zł

miesięcznie

Samotnego wychowywania dziecka

250 zł

miesięcznie na dziecko niepełnosprawne

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

80 zł

miesięcznie, na trzecie i kolejne dziecko

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

60 zł

miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

80 zł

miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Rozpoczęcia roku szkolnego

100 zł

jednorazowo na dziecko, wypłacany w miesiącu faktycznego rozpoczęcia roku szkolnego

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

90 zł

10 miesięcy w roku – od września do czerwca, na dziecko zamieszkujące w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba szkoły

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

50 zł

10 miesięcy w roku – od września do czerwca, na dziecko dojeżdżające do miejscowości, w której znajduje się szkoła

*Prawo do tego dodatku zachowują osoby, które nabyły do niego prawo w okresie:1.05.2004-31.08.2005. Od 01.09.2005r. art. 11, który dotyczył tego dodatku został uchylony.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka:
(art.15b ustawy o świadczeniach rodzinnych)
1. matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

1000 zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.


ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Wnioski złożone od 01.01.2010 ROKU
(art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych Dz. U. Nr 219, poz. 1706) Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności jest wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego. W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy będzie mógł przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE PRZYSŁUGUJE:
(art. 17ust. 1 i 1a ustawy o świadczeniach rodzinnych)
- matce albo ojcu lub;
- innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,
- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NIE PRZYSŁUGUJE JEŻELI:
(art. 17ust. 5 ustawy o rodzinnych)
- osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
- osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, 
w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
- osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
- osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
- na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego jest ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:
1) niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i
2) prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY PRZYSŁUGUJE:
(art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych)
niepełnosprawnemu dziecku,
osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia, osobie, która ukończyła 75 lat
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY NIE PRZYSŁUGUJE:
(art. 16ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych)
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
.
 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

Rodzaj świadczenia

Kwota świadczeń

Uwagi

świadczenie pielęgnacyjne

520 zł

miesięcznie

Zasiłek pielęgnacyjny

153 zł

miesięcznie

 

Osoba spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych przedstawia następujące dokumenty (w przypadku kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały celem potwierdzenia za zgodność):
- kopia dokumentu tożsamości
- skrócony akt urodzenia dziecka lub dzieci; 

UWAGA: osoby już pobierające świadczenia rodzinne w MOPS nie są zobowiązanie do dostarczenia aktu urodzenia dzieci 
- Kopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
- Zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie rozwodu lub separacji;
- Prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji; prawomocny wyrok o zasądzonych alimentach;
- Prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka lub ustanowieniu opiekuna prawnegodla dziecka;
- Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że dziecko się uczy - dotyczy dzieci po 16 roku życia- w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
- Kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość otrzymywanych lub świadczonych alimentów (przekazy pocztowe, wyciągi bankowe);
- W przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy, zamieszkujących w Będzinie –zaświadczenie z gminy, w której są one zameldowane, że nie ubiegają się tam o świadczenia rodzinne;
- Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny za 2008r., wydane przez właściwy urząd skarbowy;
- W przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z urzędu pracy;
- W przypadku osób pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego - zaświadczenie od właściwego komornika
o bezskuteczności egzekucji lub kwocie alimentów wyegzekwowanych w roku 2008;
- W przypadku utraty dochodu, dokument potwierdzający utratę dochodu – kserokopia świadectwa pracy, zaświadczenie z zakładu pracy o średnim miesięcznym wynagrodzeniu netto z roku w którym nastąpiła utrata dochodu;
- W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na podstawie zryczałtowanego podatku od osób fizycznych lub karty podatkowej - oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oświadczenie obejmujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym, m. in. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, alimenty na dzieci, stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie, a także inne stypendia przyznane uczniom lub studentom, zasiłki chorobowe, oświadczenie dołączone do wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
- W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne - nakaz płatniczy podatku rolnego za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku poprzedzającym okres zasiłkowy; umowę dzierżawy, w przypadku oddania całości lub części znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
- W przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy, zamieszkujących w Będzinie - zaświadczenie z gminy w której są one zameldowane, że nie ubiegają się tam o świadczenia rodzinne.

W przypadku ubiegania się o dodatek:

z tytułu urodzenia dziecka:
w przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy, zamieszkujących w Będzinie - zaświadczenie z gminy w której są one zameldowane, że nie ubiegają się tam o świadczenia rodzinne i dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
- zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną w okresie od 10 tygodnia ciąży do porodu (Dz. U. 50 poz. 301 z dnia 5 marca 2010 r zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Przepis ten obowiązuje od 31.03.2010 roku.

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
1. zaświadczenie od pracodawcy o okresie pozostawania w stosunku pracy (od dzień – miesiąc – rok, do dzień – miesiąc – rok) nie krótszym niż 6 - miesięcy
2. zaświadczenie od pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego (od dzień – miesiąc – rok, do dzień – miesiąc - rok)
3. zaświadczenie od pracodawcy o utraconym dochodzie, które powinno zawierać informacje o średniej wysokości przychodu, o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku i wysokości należnego podatku w roku 2008;
4. zaświadczenie z ZUS - u o zgłoszeniu przez pracodawcę ubezpieczeń społecznych.

z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
- akt zgonu drugiego z rodziców dziecka;
- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany - zupełny akt urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją;

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:
- nie są wymagane dodatkowe dokumenty;

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- w przypadku dzieci do ukończenia 16.roku życia - kopia orzeczenia o niepełnosprawności;
- w przypadku dzieci, które ukończyły 16 rok życia - kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
- w przypadku dzieci, które ukończyły 16 rok życia- zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki;
- w przypadku dzieci 5-cio i 6-letnich odbywających roczne przygotowanie przedszkolne - zaświadczenie z przedszkola, że dziecko odbywa roczne przygotowanie przedszkolne;

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych
z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły):
- zaświadczenie ze szkoły, że dziecko uczy się w innej miejscowości; 
- dokument potwierdzający, że jest tymczasowo zameldowane w bursie lub internacie (można go uzyskać w sekretariacie szkoły);

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych
z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły):
- zaświadczenie ze szkoły, że dziecko uczy się w innej miejscowości,

Ponadto zgodnie z § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 02.06.2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne podmiot realizujący świadczenia ma prawo wymagać innego dokumentu w celu potwierdzenia okoliczności sprawy mających wpływ na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

W przypadku ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się żywego dziecka do pisemnego wniosku o zapomogę powinny być dołączone następujące dokumenty (w przypadku kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały celem potwierdzenia za zgodność):
- kserokopia dokumentu stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (oryginał do wglądu);
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
- pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców);
- zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną w okresie od 10 tygodnia ciąży do porodu (Dz. U. 50 poz. 301 ustawy z dnia 5 marca 2010 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). 
Przepis ten obowiązuje od 31.03.2010 roku.
W przypadku gdy jedno z rodziców jest zameldowane na terenie innej gminy, zamieszkujących w Będzinie - zaświadczenie z gminy stałego zamedowania, że nie ubiegają się tam o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny:

w przypadku osób niepełnosprawnych 
(w przypadku kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały celem potwierdzenia za zgodność):
- wniosek;
- kopia orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
- kopia dowodu osobistego;
- zaświadczenie z ZUS o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego.

w przypadku osób, które ukończyły 75 rok życia:
- wniosek;
- kopia dowodu osobistego;
- zaświadczenie z ZUS o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego.
UWAGA: OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z ZUS ZOBOWIĄZANE SĄ DOSTARCZYĆ KOPIĘ DECYZJI USTALAJĄCEJ PRAWO DO ŚWIADCZEŃ.

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYSŁUGUJE:
(art. 9 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)
- osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala organ właściwy wierzyciela na okres świadczeniowy – począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI OSOBA UPRAWNIONA:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
- jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
- zawarła związek małżeński.

ORGAN WŁAŚCIWY WIERZYCIELA WYDAJE DECYZJĘ ADMINISTARCYJNĄ O PRZYZNANIU LUB ODMOWIE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA PODSTAWIE
- prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodzie każdego członka rodziny (na okres zasiłkowy 2009/2010 będzie to zaświadczenie za rok 2008), które powinno zawierać informacje: o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku i wysokości należnego podatku;
- dokumentu potwierdzającego wiek osoby uprawnionej;
- zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne, stwierdzającego bezskuteczność egzekucji;
- orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (w przypadku, gdy osoba uprawniona jest osobą niepełnosprawną);
- odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
- orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej (w przypadku, gdy osoba uprawniona wychowywana jest przez opiekuna prawnego);
- zaświadczenia o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (dotyczy osób uprawnionych, które ukończyły 18 rok życia);
- zaświadczenia z sądu lub innej instytucji w przypadku, gdy egzekucja dotyczy dłużnika przebywającego poza granicami kraju;
- inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

WAŻNE!
OSOBA UPRAWNIONA
 – oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
RODZINA – rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko;
OKRES ŚWIADCZENIOWY - oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.


 DOCHÓD UTRACONY - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
  
DOCHÓD UZYSKANY - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
- zakończeniem urlopu wychowawczego,
- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.

INSTYTUCJA ZAPEWNIAJĄCE CAŁODOBOWE UTRZYMANIE:
oznacza to dom pomocy społecznej placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dane podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2003 16:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.01.2015 13:11 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.01.2015 13:09 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 15:17 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.03.2014 11:07 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.06.2013 08:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.10.2011 11:47 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 11:08 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 11:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 10:55 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 10:02 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 09:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 09:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 08:50 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 08:29 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 08:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 08:21 Usunięto załącznik - Sposób doręczania dokumentów
elektronicznych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 08:20 Usunięto załącznik 6) (Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 08:20 Usunięto załącznik 5) (Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 08:20 Usunięto załącznik 4) (Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 08:20 Usunięto załącznik 3) (Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 08:20 Usunięto załącznik 2) (Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 08:20 Usunięto załącznik 1) (Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 08:20 Usunięto załącznik 7) (Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 08:19 Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie uprawnień do
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka"

(Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 08:19 Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego"

(Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 08:19 Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku
pielęgnacyjnego"

(Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 08:19 Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego"

(Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 08:19 Dodano załącznik "Wniosek o ustalenia prawa do
świadczenia z fundusz alimentacyjnego"

(Aleksandra Bartosz)
07.10.2011 08:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
06.10.2011 15:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
06.10.2011 14:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
06.10.2011 14:47 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
06.10.2011 14:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
06.10.2011 14:42 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
06.10.2011 14:21 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.07.2011 08:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.05.2010 13:13 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
05.05.2010 13:02 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
09.11.2009 14:33 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
26.02.2009 13:45 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.01.2009 15:08 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
31.07.2008 07:55 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
26.06.2008 14:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
18.06.2008 11:47 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
18.06.2008 11:44 Dodano załącznik "- Sposób doręczania dokumentów
elektronicznych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej"

(Aleksandra Bartosz)
15.05.2008 14:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.05.2008 15:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.02.2008 10:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.02.2008 10:32 Dodano załącznik "7)" (Aleksandra Bartosz)
11.02.2008 10:32 Dodano załącznik "6)" (Aleksandra Bartosz)
11.02.2008 10:32 Dodano załącznik "5)" (Aleksandra Bartosz)
11.02.2008 10:32 Dodano załącznik "4)" (Aleksandra Bartosz)
11.02.2008 10:32 Dodano załącznik "3)" (Aleksandra Bartosz)
11.02.2008 10:32 Dodano załącznik "2)" (Aleksandra Bartosz)
11.02.2008 10:32 Dodano załącznik "1)" (Aleksandra Bartosz)
11.02.2008 10:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.02.2008 10:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.02.2008 10:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.02.2008 09:58 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.11.2006 10:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
13.05.2005 11:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
13.05.2005 09:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
13.05.2005 08:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.06.2003 16:20 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
28.06.2003 16:19 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
28.06.2003 16:18 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
28.06.2003 16:17 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
28.06.2003 16:15 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
28.06.2003 16:07 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
28.06.2003 16:05 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)