Porządek obrad

BRM 0052/LVII/05                                                                              Będzin, 19 czerwca 2006 r.


                                                                                          Szanowna Pani Radna
                                                                                          Szanowny Pan Radny

           Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 26 czerwca 2006 roku (poniedziałek) na godzinę 9.00 LVII sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności
  w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie do 26 października 2006 roku:
  1/ podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie do 26 października 2006 roku
  2/ podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie do 26 października 2006 roku.
 8. Informacja Prezydenta Miasta Będzina o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego z udziałem mienia komunalnego:
  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Radosława Barana
  2/ dyskusja.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji "Strategii Rozwoju Miasta Będzina":
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Prezydenta Miasta Radosława Barana
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Rozwoju i Budżetu Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Waldemara Szydło
  3/ dyskusja
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji przedsięwzięć wynikających ze "Strategii Rozwoju Miasta Będzina" za okres listopad 2004 - czerwiec 2006.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVI/421/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Będzina,
  2/ zniesienia formy pomników przyrody ustanowionej dla drzew, znajdujących się w Będzinie przy ul. Mickiewicza i ul. Sienkiewicza,
  3/ uchylenia uchwały Nr IV/27/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 grudnia 2002 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina,
  4/ zmiany uchwały Nr XLIX/675/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 lipca 2002 roku w sprawie podziału Miasta Będzina na okręgi, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w związku z wyborami do Rady Miejskiej w Będzinie w 2002 roku,
  5/ podziału miasta Będzina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic,
  6/ utworzenia na terenie gminy Będzin odrębnych obwodów głosowania i ustalenia numerów tych obwodów w wyborach do organów samorządu terytorialnego w 2006 roku,
  7/ zmiany uchwały Nr XLIX/548/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok,
  8/ udzielenia Bankowi Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych poręczenia, stanowiącego zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju S.A. w Będzinie na realizację zadań w ramach Działania 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004 - 2006,
  9/ przeniesienia wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok między zadaniami,
  10/ przeniesienia wydatków między działami w budżecie miasta na 2006 rok,
  11/ przeniesienia wydatków w budżecie miasta na 2006 rok,
  12/ zmian budżetu miasta na 2006 rok.
 11. Kultura w Będzinie - fakty i wizje:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Prezydenta Miasta Radosława Barana
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Komisji Grażynę Stojek
  3/ dyskusja
  4/ podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury, dla którego miasto Będzin jest organizatorem,
  - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, dla której miasto Będzin jest organizatorem,
  - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębia, dla którego miasto Będzin jest organizatorem,
  - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia, dla którego miasto Będzin jest organizatorem,
  - przyznania Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2005 oraz wręczenie nagród.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.
Po przerwie w obradach druga część sesji począwszy od punktu 11 porządku obrad "Kultura w Będzinie - fakty i wizje" odbędzie się w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie przy ul. Teatralnej 4. Początek o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

                                                                                            Sławomir Brodziński

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LVII sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:20.06.2006 09:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:28.09.2006 14:10