LVII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie:

 • planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie do 26 października 2006 roku
  Uchwała Nr LVII/622/2006
 • planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie do 26 października 2006 roku
  Uchwała Nr LVII/623/2006, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji przedsięwzięć wynikających ze "Strategii  Rozwoju Miasta Będzina" za okres listopad 2004 - czerwiec 2006
  Uchwała Nr LVII/624/2006, Załącznik
 • wprowadzenia zmian w uchwale XXXVI/421/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 marca roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr LVII/625/2006
 • zniesienia formy pomników przyrody ustanowionej dla drzew, znajdujących się w Będzinie przy ul. Mickiewicza i Sienkiewicza
  Uchwała Nr LVII/626/2006
 • uchylenia uchwały Nr IV/27/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 grudnia 2002 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina
  Uchwała Nr LVII/627/2006
 • zmiany   uchwały  Nr XLIX/675/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 09 lipca 2002 roku w sprawie podziału Miasta Będzina na okręgi, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w związku z wyborami do Rady Miejskiej w Będzinie w 2002 roku
  Uchwała Nr LVII/628/2006
 • podziału miasta Będzina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic
  Uchwała Nr LVII/629/2006
 • utworzenia na terenie gminy Będzin odrębnych obwodów głosowania i ustalenia numerów tych obwodów, w wyborach do organów samorządu terytorialnego w 2006 roku
  Uchwała Nr LVII/630/2006
 • zmiany uchwały XLIX/548/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LVII/631/2006
 • udzielenia Bankowi Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych poręczenia, stanowiącego zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju S.A. w Będzinie na realizację zadań w ramach Działania 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004 - 2006
  Uchwała Nr LVII/632/2006
 • przeniesienia wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok między zadaniami
  Uchwała Nr LVII/633/2006
 • przeniesienia wydatków miedzy działami w budżecie miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LVII/634/2006
 • przeniesienia wydatków w budżecie miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LVII/635/2006
 • podjęcia wszelkich działań zmierzających do przekazania w użytkowanie Miejskiemu Zakładowi Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin, w celu racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Będzin
  Uchwała Nr LVII/636/2006 /uchwała nieważna/
 • zmian budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LVII/637/2006
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr LVII/638/2006
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr LVII/639/2006
 • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr LVII/640/2006
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr LVII/641/2006
 • przyznania Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2005
  Uchwała Nr LVII/642/2006

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LVII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:03.07.2006 08:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:01.02.2007 11:09