Będzin, dnia 08.07.2016r.

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

 

WRM.RSiR.6722.1.2015

 

 

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 778), art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/68/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 lipca do 16 sierpnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20, pokoju nr 224 II piętro w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, w pokoju nr 18 od godz. 12:00 do 13:00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 778), kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Będzina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2016r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) lub

  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 ) lub

  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej na adres: Urzędu Miasta w Będzinie, ul. 11 listopada 20, 42-500 Będzin,

  • ustnie do protokołu,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres email: rozwoj@um.bedzin.pl

w terminie do dnia 30 sierpnia 2016r. Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Rafał Adamczyk

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:08.07.2016 08:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:08.07.2016
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:08.07.2016 08:54