Zarządzenie nr 11/2016

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 24 maja 2016 roku

 

w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Miejskim w Będzinie.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)

 

zarządzam:

§ 1

Wprowadza się szczegółowy tryb przyjmowania, rejestrowania, koordynowania
i rozpatrywania petycji w Urzędzie Miejskim w Będzinie.

 

§ 2

1. Prezydent, I Wiceprezydent lub II Wiceprezydent, dokonuje dekretacji petycji do wiodącej komórki organizacyjnej Urzędu lub do jednostki organizacyjnej Gminy
2. W przypadku, gdy petycja obejmuje swym zakresem właściwości kilku komórek organizacyjnych, petycję dekretuje się na wiodącą komórkę organizacyjną oraz wskazuje się komórki współpracujące w jej załatwieniu.

3. Komórki współpracujące zobowiązane są do przekazania wiodącej komórce organizacyjnej informacji niezbędnych do terminowej realizacji petycji.

§ 3

W przypadku petycji należących do zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Będzina lub Rady Miejskiej Będzina pracownik Wydziału Organizacyjnego dokonuje jej rejestracji w Rejestrze Petycji.

 

§ 4

Rejestracja petycji w Rejestrze Petycji obejmuje następujące dane:

1)numer porządkowy,
2)datę wpływu,
3)oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

4)przedmiot petycji,
5)termin załatwienia sprawy,
6)nazwa komórki organizacyjnej Urzędu lub jednostki organizacyjnej Gminy, do której petycja została skierowana.

 

§ 5

Petycje należące do zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Będzina, które wpłynęły do innej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta niż Wydział Organizacyjny, winny być przekazane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu do Urzędu Miasta, do Wydziału Organizacyjnego w celu zarejestrowania,
zgodnie z § 4.

§ 6

Po zarejestrowaniu petycji w Rejestrze Petycji – pracownik wiodącej komórki organizacyjnej, do której wpłynęła petycja niezwłocznie przekazuje pracownikowi obsługującemu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie skan petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana, celem umieszczenia informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 

§ 7

Pracownik rozpatrujący petycję we wiodącej komórce organizacyjnej Urzędu lub jednostkach organizacyjnych Gminy niezwłocznie przekazuje pracownikowi Wydziału Organizacyjnego oraz pracownikowi obsługującemu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie wszystkie posiadane materiały (pisma, opinie itd.) dotyczące przebiegu postępowania rozpatrywania petycji, w celu zamieszczenia aktualizacji informacji o przebiegu postępowania w sprawie.
 

§ 8

1. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, określonym w art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, należy o tym zawiadomić podmiot wnoszący petycję podając przyczynę oraz wskazując nowy termin rozpatrzenia petycji.

2. Przedłużenia terminów udzielenia odpowiedzi na petycje dokonują Prezydent, I Wiceprezydent lub II Wiceprezydent.

 

§ 9

Petycje , których organem właściwym do rozpatrzenia jest inny organ aniżeli Prezydent Miasta Będzina lub Rada Miejska Będzina, podlegają przekazaniu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, do właściwego organu. O przekazaniu petycji zawiadamia się podmiot wnoszący petycję.

 

§ 10

Naczelnicy wydziałów/Kierownicy referatów/biur Urzędu Miejskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy ponoszą odpowiedzialność za należyte i terminowe rozpatrzenie petycji.

 

§ 11

Corocznie w terminie do 30 czerwca pracownik Wydziału Organizacyjnego przekazuje pracownikowi obsługującemu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Będzina w roku poprzednim w celu jej umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Będzinie.
 

§ 12

W przypadku petycji należących do zadań i kompetencji Rady Miejskiej Będzina - wyznaczony pracownik Biura Rady Miejskiej:

1) rejestruje petycje w Rejestrze Petycji, zgodnie z zasadami określonymi w § 4,

2) niezwłocznie przekazuje pracownikowi obsługującemu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie skan petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych – o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o petycjach nazwę podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana, celem umieszczenia informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

3) aktualizuje dane dotyczące przebieg postępowania petycji, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, terminu oraz sposobu rozpatrzenia petycji poprzez umieszczanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej,

4) koordynuje rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady Miejskiej Będzina.

 

§ 13

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina występuje o udzielenie wyjaśnień dotyczących petycji do Prezydenta Miasta Będzina lub kierownika jednostki organizacyjnej Gminy.

 

§ 14

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina odpowiada za należyte i terminowe rozpatrywanie petycji wpływających do Rady Miejskiej w Będzinie.

 

§ 15

Pracownik Biura Rady Miejskiej przekazuje pracownikowi obsługującemu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską Będzina w roku poprzednim - corocznie w terminie
do 30 czerwca.

 

§ 16

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom wydziałów/Kierownikom referatów/biur oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

 

§ 17

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Wiceprezydent Miasta

(-) Daria Paterek

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24 maja 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.07.2016 12:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Daria Paterek
Data na dokumencie:
24.05.2016
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.07.2016 12:52

Rejestr zmian dokumentu

19.07.2016 12:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)