Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina

w sprawie:

 • przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej wraz drogą dojazdową stanowiącą jej integralną część, położonej w Będzinie - Łagiszy przy  ul. Świerczewskiego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/35/2003
 • powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz wprowadzenia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Zarządzenie Nr 0151/36/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IV/25/2002 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie budżetu miasta na 2003 r.
  Zarządzenie Nr 0151/37/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IV/26/2002 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie: zmiany uchwały Nr II/7/2002 z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek, zasad ustalenia i poboru opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Będzin od 1 stycznia 2003 roku
  Zarządzenie Nr 0151/38/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IV/27/2002 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina.
  Zarządzenie Nr 0151/39/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  Zarządzenie Nr 0151/40/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IV/30/2002 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Będzinie.
  Zarządzenie Nr 0151/42/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IV/31/2002 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie.
  Zarzadzenie Nr 0151/43/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IV/32/2002 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie wybory Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie.
  Zarządzenie Nr 0151/44/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Będzinie.
  Zarządzenie Nr 0151/45/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie reprezentowania Gminy miejskiej Będzin w Związku Miast Polskich.
  Zarządzenie Nr 0151/46/2003
 • obniżenia stawki czynszowej na najem pomieszczenia gospodarczego przyległego do lokalu użytkowego położonego w oficynie przy ul. Małachowskiego nr 22 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/47/2003
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu garażu położonego przy ul. Świerczewskiego nr 114 w Będzinie .
  Zarządzenie Nr 0151/48/2003
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Świerczewskiego nr 114 w Będzinie pod plac manewrowy
  Zarządzenie Nr 0151/49/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarzadzenie Nr 0151/50/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarzadzenie Nr 0151/51/2003
 • ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonych w Będzinie w przy ul. Tulipanów i ul. Namiarkowej, oraz przyjęcia regulaminu przetargowego określającego warunki przeprowadzenia II przetargu
  Zarządzenie Nr 0151/52/2003
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/53/2003
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę obiektu handlowego Nr 18 położonego na targowisku miejskim w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej
  Zarzadzenie Nr 0151/54/2003
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę obiektu handlowego Nr 27 położonego na targowisku miejskim w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej
  Zarzadzenie Nr 0151/55/2003
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę obiektu handlowego Nr 23 położonego na targowisku miejskim w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/56/2003
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu nie dotrzymania płatności rat za dzierżawę obiektu handlowego Nr 10 położonego na targowisku miejskim w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/57/2003
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę obiektu handlowego Nr 9 położonego na targowisku miejskim w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/58/2003
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę obiektu handlowego Nr 30 położonego na targowisku miejskim w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej
  Zarzadzenie Nr 0151/59/2003
 • ustalenia planu pracy Najwyższego Kierownictwa Urzędu od stycznia 2003 roku do lipca 2003 roku
  Zarządzenie Nr 0151/60/2003
 • zatwierdzenia Regulaminu dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w rejonach miasta Będzina, gdzie nie ma zbiorczej kanalizacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku.
  Zarządzenie Nr 0151/61/2003 - nieaktualne
 • zatwierdzenia Regulaminu dofinansowywania mieszkańcom Będzina modernizacji ogrzewania mieszkań ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku.
  Zarządzenie Nr 0151/62/2003 - nieaktualne
 • wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przetargów i rokowań na najem lokali użytkowych i garaży stanowiących własność i współwłasność Gminy Będzin oraz pozostających w Jej przymusowym zarządzie
  Zarządzenie Nr 0151/63/2003
 • powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/64/2003
 • przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/65/2003
 • powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów i rokowań na najem lokali użytkowych, określenia formy przetargu oraz ustalenia wysokości wadium dla przetargów i rokowań oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego dla pierwszego i drugiego przetargu
  Zarządzenie Nr 0151/66/2003
 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokali użytkowych położonych w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Siemońskiej nr 11 w Będzinie
  Zarządzenie 0151/67/2003
 • przyjęcia planu wyrębu drzew w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/68/2003
 • układu wykonawczego budżetu miasta Będzin na 2003 rok
  Zarządzenie Nr 0151/69/2003
 • rozłożenia na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki nr 3703/l km 9 obręb Łagisza o pow. 700 m2, położonej w [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)].
  Zarządzenie Nr 0151/70/2003
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na wynajem lokalu użytkowego w Będzinie przy ul. Zawodzie 2, określenia formy przetargu oraz ustalenia wysokości wadium dla przetargów i rokowań oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego dla pierwszego i drugiego przetargu
  Zarządzenie Nr 0151/71/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie przystąpienia do opracowania i wydania monografii miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/72/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr V/43/2003 w sprawie przeniesienia wydatków między paragrafami w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok
  Zarządzenie Nr 0151/73/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr V/42/2003 w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2003 rok
  Zarządzenie Nr 0151/74/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr VI/41/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie rozszerzenia upoważnień Prezydenta Miasta w uchwale Nr IV/25/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu miasta na 2003 r.
  Zarządzenie Nr 0151/75/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XLV/619/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2002 rok
  Zarządzenie Nr 0151/76/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr V/36/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej "Współpracy międzynarodowej Będzina"
  Zarządzenie Nr 0151/77/2003
 • ustalenia zadań w zakresie obrony cywilnej na terenie miasta Będzina w 2003 roku
  Zarządzenie Nr 0151/78/2003
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 22 w Będzinie na siedzibę Polskiej Partii Socjalistycznej Komitetu Okręgowego w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/79/2003
 • umorzenia zaległości czynszowych z lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 0151/80/2003
 • umorzenia zaległości czynszowych z lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 0151/81/2003
 • upoważnienia do reprezentowania Gminy Będzin na zebraniach wspólnot mieszkaniowych oraz w zakresie podejmowania uchwał przez właścicieli lokali w sprawach przekraczających zwykły zarząd nieruchomością wspólną
  Zarządzenie Nr 0151/82/2003
 • udzielenia upoważnienia w zakresie zarządu mieniem Gminy Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/83/2003
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/52/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Będzina, położonych w Będzinie przy ul. Tulipanów i ul. Namiarkowej, oraz przyjęcia regulaminu przetargowego określającego warunki przeprowadzenia II przetargu
  Zarządzenie Nr 0151/84/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie Łagiszy przy ul. Odkrywkowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzanie Nr 0151/85/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Orlej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/86/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Żeromskiego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/87/2003
 • nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miasta Będzina nieruchomości nie zabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi 1865/1 karta mapy 5 oraz 2779/33 i 2917/4 karta mapy 8 obręb Łagisza o łącznej powierzchni 1549 m2 stanowiących własność osób fizycznych
  Zarządzenie Nr 0151/88/2003
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2003 rok działek nr nr 5749/21, 5749/23, 5749/25 o pow. 3325 m2 w formie rozłożenia należności na 4 raty kwartalne
  Zarządzenie Nr 0151/89/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/90/2003
 • zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników Urzędu Miejskiego w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/91/2003
 • przyjęcia planu wyrębu drzew w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/92/2003
 • zatwierdzenia Regulaminu dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w rejonach miasta Będzina, gdzie nie ma zbiorczej kanalizacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku
  Zarządzenie Nr 0151/93/2003
 • zatwierdzenia Regulaminu dofinansowywania mieszkańcom Będzina modernizacji ogrzewania mieszkań ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku
  Zarządzenie Nr 0151/94/2003
 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie - Łagiszy przy ul. Świerczewskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi 2146/143 i 1953/8 karta mapy 6 obręb Łagisza o powierzchni 1 ha 6042 m2 wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej drogę dojazdową oznaczonej nr geod. 2146/129 karta mapy 6 obręb Łagisza o pow. 995 m2,
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/95/2003
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/96/2003
 • wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez gminę Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/97/2003
 • powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/98/2003
 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego położonego przy ul.Małachowskiego nr 42 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/99/2003
 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego położonego przy Placu Kazimierza Wielkiego nr 27 w Będzinie z wniosku Pana Jana Kupczaka
  Zarządzenie Nr 0151/100/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Żeromskiego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarzadzenie Nr 0151/101/2003
 • powołania Komisji Negocjacyjnej, która przeprowadzi rokowania dotyczące warunków sprzedaży nieruchomości położonych w Będzinie Łagiszy przy ul.Rzemieślniczej, Łącznej, Produkcyjnej i Usługowej
  Zarządzenie Nr 0151/102/2003
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/103/2003
 • zwiększenia budżetu miasta Będzina na rok 2003 w ramach dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
  Zarządzenie Nr 0151/104/2003
 • zmian budżetu miasta Będzina na rok 2003 w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przez Wojewodę Śląskiego
  Zarządzenie Nr 0151/105/2003
 • przeniesienia dochodów i wydatków budżetu miasta między dysponentami
  Zarządzenie Nr 0151/106/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr VI/46/2003 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Dyrektora MOPS z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/107/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr VI/48/2003 w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie na 2003 rok
  Zarządzenie Nr 0151/109/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr V1/49/2003 w sprawie: przygotowania Będzina do referendum europejskiego
  Zarządzenie Nr 0151/110/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr VI/52/2003 w sprawie: podjęcia działań zmierzających do nieodpłatnego przejęcia przez Będzin od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa terenu na cele związane z realizacją inwestycji sportowo - rekreacyjnych
  Zarządzenie Nr 0151/111/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr VI/53/2003 w sprawie: ustalenia dorocznych Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
  Zarządzenie Nr 0151/112/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr VI/50/2003 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVIII/536/2001 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 czerwca 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Barlickiego
  Zarządzenie Nr 0151/113/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr VI/51/2003 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Barlickiego
  Zarządzenie Nr 0151/114/2003
 • zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 01511512002 z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, która przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Będzinie przy ul. Tulipanów i ul. Namiarkowej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą
  Zarządzenie Nr 0151/115/2003
 • powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów i rokowań na najem lokali użytkowych, określenia formy przetargu oraz ustalenia wysokości wadium dla przetargów i rokowań oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego dla pierwszego i drugiego przetargu
  Zarządzenie Nr 0151/116/2003
 • zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0151/95/2003 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie:
  - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie - Łagiszy przy ulicy Świerczewskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi 2146/143 i 1953/8 karta mapy 6 obręb Łagisza o powierzchni 1 ha 6042 m2 wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej drogę dojazdową oznaczonej nr geod. 2146/129 karta mapy 6 obręb Łagisza o pow. 995 m2,
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/117/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie róg ul. Świerczewskiego i ul. Brzozowickiej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/118/2003
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Jabłoniowej, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/119/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Findera oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/120/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Findera oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/121/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/122/2003
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki nr 107/2 o pow. 453 m2, położonej w Będzinie ul. Małobądzka w formie rozłożenia należności na 2 raty kwartalne
  Zarządzenie Nr 0151/123/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/124/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/125/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/126/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/127/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/128/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/129/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/130/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/131/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/132/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/133/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/134/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/135/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/136/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/137/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/138/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/139/2003
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki nr 148 km. 1 o pow. 662 m2, położonej w Będzinie ul. Jabłoniowa nr 31 w formie rozłożenia należności na 2 raty kwartalne
  Zarządzenie Nr 0151/140/2003
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2003 rok działki nr 93/13 o pow. 23 m2 i udziału 1/7 cz. działki nr 93/17 o pow. 263 m2, położonych w Będzinie przy ul. Kowalczyka w formie rozłożenia należności na 2 raty kwartalne
  Zarządzenie Nr 0151/141/2003
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Rędzina na rok 2003  w   ramach   dotacji celowej   na   realizację  własnych zadań bieżących gmin w dziale 853 - Opieka społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/142/2003
 • obniżenia czynszu z tytułu najmu i dzierżawy obiektów handlowych zlokalizowanych na targowisku miejskim w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/143/2003
 • rozłożenia na raty zaległości podstawowej z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Sędzinie u zbiegu ulicy: Krakowskiej i Kieleckiej, z jednoczesną możliwością umorzenia odsetek w przypadku wpłaty należności głównej
  Zarządzenie Nr 0151/144/2003
 • nabycia na rzecz Gminy Miasta Będzina niewydzielonej części nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Czeladzkiej 2, zabudowanej budynkiem tzw. Domu Wójta"
  Zarządzenie Nr 0151/145/2003
 • sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie Łagiszy przy ul. Usługowej
  Zarządzenie Nr 0151/146/2003
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działek położonych w Będzinie na osiedlach mieszkaniowych "Syberka", "Zamkowe", "Ksawera", "Warpie" a pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w formie rozłożenia na 6 rat miesięcznych
  Zarządzenie Nr 0151/147/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/148/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/149/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/150/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/151/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/152/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/153/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/154/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/155/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/156/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/157/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/158/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/159/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr VII/62/2003 w sprawie udzielenia Towarzystwu Budownictwa Społecznego "DOMBUD" Sp. z o. o. w Katowicach poręczenia kredytu na realizację osiedla mieszkaniowego w Będzinie - Górki Małobądzkie
  Zarządzenie Nr 0151/159a/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/160/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr VII/59/2003 w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/160a/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/161/2003
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr VII/60/2003 w sprawie zwiększenia przychodów i wydatków budżetu miasta na 2003 rok
  Zarządzenie Nr 0151/161a/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/162/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr VII/58/2003 w sprawie przeniesienia wydatków w budżecie miasta na 2003 rok
  Zarządzenie Nr 0151/162a/2003
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2003 rok działki nr 24 km. 52 o pow. 572 m2, położonej w [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)] w formie rozłożenia należności na 2 raty kwartalne
  Zarządzenie Nr 0151/163/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr VII/57/2003 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok
  Zarządzenie Nr 0151/163a/2003
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2003 rok działek nr 17/1 i 17/2 km. 26 o pow. 581 m2, położonych w [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)] w formie rozłożenia należności na 4 raty kwartalne
  Zarządzenie Nr 0151/164/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr VII/55/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie obsadzenia wygaśniętego mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 2 w Będzinie z listy nr 13 - KWW Platforma Prawa i Obywateli
  Zarządzenie Nr 0151/164a/2003
 • sprawozdania z wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin za 2002 rok
  Zarządzenie Nr 0151/165/2003
 • ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na II kwartał 2003 roku
  Zarządzenie Nr 0151/166/2003
 • zmiany zarządzenia Nr 0151/26/2002 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20 grudnia 2002 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na I kwartał 2003 roku
  Zarządzenie Nr 0151/167/2003
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Rędzina na rok 2003 w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej zleconych gminom   w dziale 853 - Opieka społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/168/2003
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750- Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/169/2003
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Potockiego nr 3 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/170/2003
 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego położonego przy Al. Kołłątaja nr 36 w Będzinie z wniosku Pani Zofii Szastak i Marii Gubała
  Zarządzenie Nr 0151/171/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul. Kempy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/172/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/173/2003
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2003 rok działki nr 4/8 o pow. 2.069 m2, położonej w Będzinie przy ul. Kniewskiego nr 5 w formie rozłożenia należności na 2 raty kwartalne
  Zarządzenie Nr 0151/174/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/175/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/176/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/177/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/178/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/179/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/180/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/181/2003
 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 12 w Będzinie z wniosku Roberta Możdżenia
  Zarządzenie Nr 0151/182/2003
 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 16 w Będzinie z wniosku Pani Doroty Jackowskiej - Sabaj
  Zarządzenie Nr 0151/183/2003
 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 17 w Będzinie z wniosku Wioletty i Marianny Binko
  Zarządzenie Nr 0151/184/2003
 • zasad przyznawania częściowych dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/185/2003
 • przyjęcia Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/187/2003
 • przeniesienia  wydatków   między   paragrafami w dziale 750- Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/188/2003
 • przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste, w formie bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej nr geod. 23/3 karta mapy 32 obręb Będzin o pow. 140 m2, położonej przy róg ul. Chmielewskiego i ul. 9-go Maja oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.    
  Zarzadzenie Nr 0151/189/2003
 • rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul. ZBOWiD-u.
  Zarzadzenie Nr 0151/190/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  Zarzadzenie Nr 0151/191/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  Zarzadzenie Nr 0151/192/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  Zarzadzenie Nr 0151/193/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  Zarzadzenie Nr 0151/194/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  Zarzadzenie Nr 0151/195/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  Zarzadzenie Nr 0151/196/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  Zarzadzenie Nr 0151/197/2003
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki oznaczonej numerem geodezyjnym 4/1 karta mapy 37 obręb Będzin, położonej w Będzinie przy ulicy Sienkiewicza pozostającej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Pracy Handlowo- Usługowej "BUD - ROL" w Będzinie w likwidacji w formie rozłożenia na 6 rat miesięcznych.
  Zarzadzenie Nr 0151/198/2003
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
  Zarzadzenie Nr 0151/199/2003
 • ogłoszenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości nie  zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie w przy ul. Tulipanów ,oraz przyjęcia regulaminu przetargowego określającego warunki przeprowadzenia kolejnego przetargu.
  Zarzadzenie Nr 0151/200/2003
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
  Zarzadzenie Nr 0151/201/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  Zarzadzenie Nr 0151/202/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  Zarzadzenie Nr 0151/203/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  Zarzadzenie Nr 0151/204/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
  Zarzadzenie Nr 0151/205/2003
 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 11 w Będzinie z wniosku Doroty Korcz.
  Zarzadzenie Nr 0151/206/2003
 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 19 w Będzinie z wniosku Barbary Dworak.
  Zarzadzenie Nr 0151/207/2003
 • oddania w najem  lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 29  w Będzinie na siedzibę Antyklerykalnej Partii Postępu "RACJA".
  Zarzadzenie Nr 0151/208/2003
 • przeniesienia wydatków budżetu miasta między dysponentami.
  Zarzadzenie Nr 0151/209/2003
 • umorzenia wierzytelności wynikających z rozliczenia kosztów za zużytą energię cieplna w sezonie grzewczym 2000/2001 dla mieszkańców miasta, którzy nabyli status właściciela lokalu mieszkalnego poprzez jego wykup od Gminy.
  Zarzadzenie Nr 0151/210/2003
 • oddania w użyczenie  lokalu użytkowego położonego w oficynie  przy ul. Kościuszki Nr 2 w Będzinie na siedzibę stowarzyszenia - Obywatelskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych.
  Zarzadzenie Nr 0151/211/2003
 • umorzenia zaległości czynszowych z lokalu użytkowego położonego przy ul. Potockiego nr 13 w Będzinie.
  Zarzadzenie Nr 0151/212/2003
 • umorzenia zaległości czynszowych z lokalu mieszkalnego.
  Zarzadzenie Nr 0151/213/2003
 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego położonego przy Al. Kołłątaja nr 18  w Będzinie z wniosku Krystyny Bochniak i Wioletty Skotnickiej.
  Zarzadzenie Nr 0151/214/2003
 • oddania w najem  garażu położonego przy ul. Małachowskiego nr 19 w Będzinie.
  Zarzadzenie Nr 0151/215/2003
 • - zatwierdzenia regulaminów przetargowych określających warunki i tryb  przeprowadzenia przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Będzina, położonych :
  - w Będzinie - Grodźcu przy  ul. Kempy,
  - w Będzinie przy ul.Sączewskiego,
  - w Będzinie róg ul.Świerczewskiego
  i ul.Brzozowickiej
  - powołania Komisji Przetargowej.
  Zarzadzenie Nr 0151/216/2003
 • - zmiany uchwały Zarządu Miasta Będzina Nr 206/2001 z dnia 05 lipca 2001 r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie w formie przetargu nieruchomości położonych w Będzinie przy ul. Akacjowej, przeznaczonych pod budowę garaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste zmienionej uchwałami Zarządu Miasta Będzina Nr 266/2001 z dnia  27 sierpnia 2001 oraz   Nr 174/2002 z dnia 29 maja 2002r.
  - zorganizowania  przetargu na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Będzinie przy ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę garaży wraz z częścią ułamkową nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną do garaży  oraz zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb jego przeprowadzenia ,
  - powołania Komisji Przetargowej .
  Zarzadzenie Nr 0151/217/2003
 • rozwiązania prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz  Państwa Jadwigi i Marka małż. Dziekońskich - w 1/2 części i Pana Krzysztofa Dziekońskiego- w 1/2  części, w stosunku do działki położonej w Będzinie ul. Produkcyjna
  Zarzadzenie Nr 0151/218/2003
 • wyznaczenia miejsc przeznaczonych do umieszczania plakatów i haseł dotyczących referendum.
  Zarzadzenie Nr 0151/219/2003
 • zwiększenia budżetu miasta Rędzina na rok 2003 w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w dziale 853 -  OPIEKA SPOŁECZNA
  Zarzadzenie Nr 0151/220/2003
 • przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej do działu 854 -  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  Zarzadzenie Nr 0151/221/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/74/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie
  Zarzadzenie Nr 0151/222/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/75/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ul. Bory
  Zarzadzenie Nr 0151/223/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ul. Orkana
  Zarzadzenie Nr 0151/224/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/77/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Wróblewskiego
  Zarzadzenie Nr 0151/225/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/78/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w Będzinie w dzielnicy Grodziec przy ul. Nowotki - Poprzeczna
  Zarzadzenie Nr 0151/226/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/65/2003 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Zarządzenie Nr 0151/227/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/66/2003 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Będzin jest organizatorem
  Zarządzenie Nr 0151/228/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/67/2003 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Zarządzenie Nr 0151/229/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/68/2003 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Zarządzenie Nr 0151/230/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/69/2003 w sprawie: ustanowienia dorocznych Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
  Zarządzenie Nr 0151/231/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/81/2003 w sprawie przeniesienia wydatków między paragrafami w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok
  Zarządzenie Nr 0151/232/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/80/2003 w sprawie przeniesienia wydatków Inwestycyjnych na wydatki bieżące w dziale 600 - Transport i łączność
  Zarządzenie Nr 0151/233/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/79/2003 w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2003 rok
  Zarządzenie Nr 0151/234/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/82/2003 w sprawie zmiany uchwały m XLV/636/2002 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie utworzenia w jednostce budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji środka specjalnego
  Zarządzenie Nr 0151/235/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/87/2003 w sprawie: zaopiniowania przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/236/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/86/2003 w sprawie: zwolnienia z opłaty stałej dokonywanej z tytułu zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  Zarządzenie Nr 0151/237/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/89/2003 w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Zarządzenie Nr 0151/238/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/84/2003 w sprawie: upoważnienia Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach do wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na obszar gminy Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/239/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/85/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Kościuszki 140- w formie aportu- nieruchomości zabudowanej oraz urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej
  Zarządzenie Nr 0151/240/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/83/2003 w sprawie: akceptacji działań zmierzających do zagospodarowania kompleksu Parku "Rozkówka" w Będzinie - Grodźcu z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne związane ze sportem jeździeckim oraz działalnością polegającą na propagowaniu tego sportu
  Zarządzenie Nr 0151/241/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/63/2003 w sprawie: utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniach 07 czerwca i 08 czerwca 2003 roku
  Zarządzenie Nr 0151/242/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/73/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Syberka przy ul. Zwycięstwa
  Zarządzenie Nr 0151/243/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/72/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza
  Zarządzenie Nr 0151/244/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/71/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz
  Zarządzenie Nr 0151/245/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/70/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ul. Podzamcze
  Zarządzenie Nr 0151/246/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/88/2003 w sprawie: przystąpienia Miasta Będzin do Stowarzyszenia pod nazwą "Forum Rewitalizacji"
  Zarządzenie Nr 0151/247/2003
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę obiektu handlowego Nr 10 położonego na targowisku miejskim w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/248/2003
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/249/2003
 • zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0151/217/2003 z dnia 09 maja 2003 w sprawie:
  - zmiany uchwały Zarządu Miasta Będzina Nr 206/2001 z dnia 05 lipca 2001 r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie w formie przetargu nieruchomości położonych w Będzinie przy ul. Akacjowej , przeznaczonych pod budowę garaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste zmienionej uchwałami Zarządu Miasta Będzina Nr 266/2001 z dnia 27 sierpnia 2001 oraz Nr 174/2002 z dnia 29 maja 2002r.
  - zorganizowania przetargu na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Będzinie przy ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę garaży wraz z częścią ułamkową nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną do garaży oraz zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb jego przeprowadzenia ,
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/251/2003
 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 14 w Rędzinie z wniosku "Opnal" Sp. z o.o.
  Zarządzenie Nr 0151/252/2003
 • oddania w najem garażu położonego przy ul. Kopernika nr 11 w Będzinie z wniosku Pani Anny Makowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/253/2003
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Zwycięstwa nr 10 w Będzinie z wniosku Pani Ewy Salewskiej
  Zarządzenie Nr 0151/254/2003
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu.
  Zarządzenie Nr 0151/255/2003
 • przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Będzina dla wyróżniających się uczniów.
  Zarządzenie Nr 0151/256/2003
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/166/2002 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na II kwartał 2003 roku
  Zarządzenie Nr 0151/257/2003
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2003 rok w  ramach  dotacji celowej  na  realizację  własnych zadań bieżących gmin w dziale 853 - Opieka społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/258/2003
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2003 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale 853 - Opieka społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/259/2003
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2003 w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/260/2003
 • zwiększenia budżetu miasta Będzina na rok 2003 w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze
  Zarządzenie Nr 0151/261/2003
 • wyrażenia zgody na utworzenie przy jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Sportu i Rekreacji" gospodarstwa pomocniczego realizującego zadania związane z utrzymaniem zieleni w mieście
  Zarządzenie Nr 0151/262/2003
 • nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miasta Rędzina prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie zabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi 91 i 93 karta mapy 2 oraz 6230/2 karta mapy 20 obręb Grodziec o łącznej powierzchni 33 044,0 m2
  Zarządzenie Nr 0151/263/2003
 • powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 8 w Będzinie, ul. Krasickiego 16
  Zarządzenie Nr 0151/264/2003
 • zatwierdzenia arkuszy organizacji prowadzonych przez Gminę Będzin przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz miejskich zespołów szkół i przyjęcia do realizacji w roku szkolnym 2003/2004
  Zarządzenie Nr 0151/265/2003
 • ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Pani Ilony Meus pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 8 w Będzinie.
  Zarzadzenie Nr 0151/266/2003
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 851 - Ochrona  zdrowia
  Zarzadzenie Nr 0151/267/2003
 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego  położonego przy ul. Małachowskiego  nr 29  w Będzinie  z  wniosku  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy z siedzibą w Katowicach.
  Zarzadzenie Nr 0151/268/2003
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu.
  Zarzadzenie Nr 0151/269/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ulicy Krakowskiej 43 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarzadzenie Nr 0151/270/2003
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Jabłoniowej, powołania Komisji Przetargowej
  Zarzadzenie Nr 0151/271/2003
 • zmiany uchwały Zarządu Miasta Będzina Nr 315/2002 z dnia 13 września 2002 r. w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem geodecyzjnym 276 karta mapy 1 obręb Będzin o pow. 585 m2 , stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina na nieruchomość nie zabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 91/3 karta mapy 39 obręb Będzin o pow. 801 m2 będącą współwłasności osób fizycznych
  Zarzadzenie Nr 0151/272/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Siemońskiej- przewidzianego w art. 944 kpc
  Zarzadzenie Nr 0151/273/2003
 • nie skorzystania z prawa rozwiązania użytkowania wieczystego oraz prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanej, położonej w Będzinie przy ulicy 27 Stycznia nr 66 - przewidzianego w art. 944 i 1008 kpc
  Zarzadzenie Nr 0151/274/2003
 • nie skorzystania z prawa rozwiązania użytkowania wieczystego oraz prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanej, położonej w Będzinie przy ulicy 27 Stycznia nr 74- przewidzianego wart. 944 i 1008 kpc
  Zarzadzenie Nr 0151/275/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarzadzenie Nr 0151/276/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarzadzenie Nr 0151/277/2003
 • nabycia do zasobu komunalnego działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 19/1 i 19/2 karta mapy 19 obręb Będzin o łącznej powierzchni 294 m2, położonych w Będzinie przy ulicy Krakowskiej
  Zarzadzenie Nr 0151/278/2003
 • przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  Zarzadzenie Nr 0151/279/2003
 • przeniesienia wydatków między dysponentami  w dziale 801- Oświata i  wychowanie  oraz  w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
  Zarzadzenie Nr 0151/280/2003
 • zwiększenia budżetu miasta Będzina na rok 2003 w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze
  Zarzadzenie Nr 0151/281/2003
 • zatwierdzenia wysokości opłaty eksploatacyjnej na targowisku przy ulicy Jasnej
  Zarzadzenie Nr 0151/283/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie: utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/284/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr X/93/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie: dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 11/2 na karcie mapy 36 obręb Będzin, o powierzchni 1833 m2, położonej w rejonie ulicy Małachowskiego - na rzecz Skarbu Państwa
  Zarządzenie Nr 0151/285/2003
 • przyjęcia Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/287/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr XI/95/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie: przyznania Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2002
  Zarządzenie Nr 0151/288/2003
 • umorzenia zaległości czynszowych Genowefy Bałaga za najem lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Powstańców Śląskich 2/31 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/289/2003
 • powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów i rokowań na najem lokali użytkowych, określenia formy przetargu oraz ustalenia wysokości wadium dla przetargów i  rokowań oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego dla  pierwszego i drugiego przetargu.
  Zarządzenie Nr 0151/290/2003
 • przeznaczenia do zbycia w formie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Będzinie Grodźcu oznaczonej na karcie mapy 10 obręb Grodziec numerami geodezyjnymi działek 2834/2 o pow. 870 m2 i 2834/1 o pow. 9013 m2 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Zarządzenie Nr 0151/291/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/292/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/293/2003
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/295/2003
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 0151/298/2003
  powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 0151/299/2003
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 0151/300/2003
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 0151/301/2003
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 0151/302/2003
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 0151/303/2003
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 0151/304/2003
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 0151/305/2003
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 0151/306/2003
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 0151/307/2003
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 0151/308/2003
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 0151/309/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/310/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/311/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/312/2003
 • przeniesienia wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze
  Zarządzenie Nr 0151/313/2003
 • ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na III kwartał 2003 roku
  Zarządzenie Nr 0151/314/2003
 • zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 01511512002 z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej, która przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Będzinie przy ul. Tulipanów i ul. Namiarkowej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą
  Zarządzenie Nr 0151/315/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/320/2003
  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/321/2003
 • ustanowienia służebności gruntowej bezpłatnego przejazdu i przechodu
  Zarządzenie Nr 0151/322/2003
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/323/2003
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego w oficynie przy ul. Małachowskiego nr 17 w Będzinie na siedzibę Koła Miejskiego " Samoobrony " R.P.
  Zarządzenie Nr 0151/324/2003
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/329/2003
 • - zatwierdzenia regulaminów przetargowych określających warunki i tryb przeprowadzenia przetargów pisemnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Będzina, położonych w Będzinie przy ul.Małachowskiego
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/330/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/331/2003
 • przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej do działu 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
  Zarządzenie Nr 0151/335/2003
 • zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 4/458 karta mapy 15 obręb Będzin o powierzchni 342 m2 zabudowanej obiektem apteki
  w celu sprzedaży jej na rzecz dzierżawcy,
  sprzedaży w formie bezprzetargowej 1 niewydzielonej części działek oznaczonych na karcie mapy 15 obręb Będzin numerami geodezyjnymi 4/456 o pow. 155 m2 oraz 4/457 o pow. 74 m2, stanowiących ciąg komunikacyjny,
  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/336/2003
 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, położonych w Będzinie - Grodźcu na terenie Parku "Rozkówka"
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/337/2003
 • oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Rędzina, położonej w Rędzinie Grodźcu przy ul. Kempy wraz z przeniesieniem własności budynku na niej posadowionego na rzecz posiadaczy tej nieruchomości, którzy zabudowali ją z własnych środków finansowych, zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/338/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie Grodźcu przy ul. Wojska Polskiego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/339/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Sienkiewicza nr 29- przewidzianego wart. 944 kpc
  Zarządzenie Nr 0151/340/2003
 • wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez gminę Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/341/2003
 • zamiany Zarządzenia Nr 0151/94/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21 luty 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania mieszkańcom Będzina modernizacji ogrzewania mieszkań ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku.
  Zarządzenie nr 0151/343/2003
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie nr 0151/344/2003
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/71/2003 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz
  Zarządzenie nr 0151/345/2003
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Potockiego nr 1 w Będzinie z wniosku Pana Janusza Pieczyraka
  Zarządzenie nr 0151/346/2003
 • umorzenia wierzytelności "Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego" w Dąbrowie Górniczej
  Zarządzenie nr 0151/347/2003
 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokali użytkowych położonych przy ul. Sienkiewicza nr 33 w Będzinie z wniosku Firmy Handlowo-Usługowej "SACCHETTI" Dominika Sacchetti
  Zarządzenie nr 0151/350/2003
 • ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz dla doradców metodycznych
  Zarządzenie Nr 0151/351/2003
 • przyjęcia planu wyrębu drzew w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/353/2003
 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Będzinie przy ulicy Krakowskiej 43,
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/354/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Staszica ,oznaczonej numerem geod. 102/5 karta mapy 16 obręb Będzin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/355/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Staszica, oznaczonej numerem geod. 102/3 karta mapy 16 obręb Będzin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/356/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Staszica, oznaczonej numerem geod. 102/2 karta mapy 16 obręb Będzin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzeda
  Zarządzenie Nr 0151/357/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Staszica, oznaczonej numerem geod. 102/6 karta mapy 16 obręb Będzin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/358/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Staszica ,oznaczonej numerem geod. 102/3 karta mapy 16 obręb Będzin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/359/2003
 • sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie - Łagiszy przy ul. Rzemieślniczej
  Zarządzenie Nr 0151/360/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/361/2003
 • sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste zabudowanej obiektem handlowym oznaczonej numerem geodezyjnym 22/4 karta mapy 27 obręb Będzin o pow. 47 m2 położonej w Będzinie przy ulicy Zwycięstwa na rzecz jej wieczystych użytkowników
  Zarządzenie Nr 0151/362/2003
 • sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste zabudowanej obiektem handlowym oznaczonej numerem geodezyjnym 22/4 karta mapy 27 obręb Będzin o pow. 47 m2 położonej w Będzinie przy ulicy Zwycięstwa na rzecz jej wieczystych użytkowników
  Zarządzenie Nr 0151/363/2003
 • umorzenia zaległości czynszowych Leonarda Pakuły za najem lokalu mieszkalnego położonego przy [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)].
  Zarządzenie Nr 0151/364/2003
 • informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin za I półrocze 2003 roku
  Zarządzenie Nr 0151/367/2003
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2003 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale 853 - Opieka społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/368/2003
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/314/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na III kwartał 2003 roku
  Zarządzenie Nr 0151/369/2003
 • powołania Miejskiej Komisji Wyborczej odpowiedzialnej za organizację wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/371/2003
 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Sączewskiego nr 13 w Będzinie z wniosku Pani Ireny Mularskiej
  Zarządzenie Nr 0151/372/2003
 • dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 0151/36/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz wprowadzenia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Zarządzenie Nr 0151/373/2003
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/374/2003
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/375/2003
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/314/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na III kwartał 2003 roku
  Zarządzenie Nr 0151/379/2003
 • regulaminu i cennika wynajmu pomieszczeń w hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/380/2003
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 0151/384/2003
 • nie skorzystania z prawa rozwiązania użytkowania wieczystego oraz prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanej, położonej w Będzinie przy ulicy Różanej nr 9- przewidzianego wart. 944 i 1008 kpc
  Zarządzenie Nr 0151/385/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/386/2003
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/387/2003
 • zmiany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Będzina Nr 0151/371/2003 z dnia 5 września 2003 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej odpowiedzialnej za organizację wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/390/2003
 • oddania w użyczenie lokali użytkowych położonych przy ul. Małachowskiego nr 29 w Będzinie na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/391/2003
 • ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na IV kwartał 2003 roku
  Zarządzenie Nr 0151/394/2003
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Potockiego nr 1 w Będzinie z wniosku Pani Anety Posiewka
  Zarządzenie Nr 0151/397/2003
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Moniuszki nr 6 w Będzinie z wniosku Pani Agnieszki Kolano
  Zarządzenie Nr 0151/398/2003
 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Al. Kołłątaja nr 34 w Będzinie z wniosku Pana Piotra Grabowskiego
  Zarządzenie Nr 0151/399/2003
 • umorzenia zaległości czynszowych zmarłym najemcom lokali mieszkalnych
  Zarządzenie Nr 0151/400/2003
 • obniżenia stawek czynszowych na najem lokali użytkowych z wniosku Rejonowego Urzędu Poczty w Sosnowcu
  Zarządzenie Nr 0151/401/2003
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/404/2003
 • ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu, w formie bezprzetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/405/2003
 • zmiany w Zrządzeniu Prezydenta Miasta Będzina Nr 0151/98/2003 z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Będzina Nr 0151/186/2003 z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Będzina Nr 0151/98/2003 z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/408/2003
 • powołania zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/410/2003
 • obniżenia czynszu z tytułu najmu i dzierżawy obiektu handlowego Nr 24 zlokalizowanego na targowisku miejskim w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/411/2003
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul. Mickiewicza, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/412/2003
 • sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie - Łagiszy przy ul. Łącznej
  Zarządzenie Nr 0151/413/2003
 • powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów i rokowań na najem lokali użytkowych, określenia formy przetargu oraz ustalenia wysokości wadium dla przetargów i rokowań oraz minimalnej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego dla pierwszego i drugiego przetargu
  Zarządzenie Nr 0151/415/2003
 • umorzenia zaległości czynszowych zmarłej Irenie Kurek za najem lokalu mieszkalnego położonego przy [usunięcie adresu ze względu na  ochronę danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)].
  Zarządzenie Nr 0151/416/2003
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 22 w Będzinie na siedzibę Komitetu Powiatowego partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość
  Zarządzenie Nr 0151/417/2003
 • ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu, w formie bezprzetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/418/2003
 • ogłoszenia drugich przetargów pisemnych nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Będzina, położonych w Będzinie w przy ul. Krakowskiej 43, ul. Sączewskiego oraz róg ul. Świerczewskiego i ul. Brzozowickiej oraz przyjęcia regulaminów przetargowych określających warunki przeprowadzenia przetargów
  Zarządzenie Nr 0151/419/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ulicy Podsiadły oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/420/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/421/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 
  Zarządzenie Nr 0151/422/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/423/2003
 • powołania Miejskiego Zespołu ds. organizacji i współdziałania przedsiębiorstw i służb komunalnych oraz instytucji i jednostek gospodarczych w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania oraz należytego utrzymania dróg, w okresie zimy 2003/2004 na terenie gminy Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/427/2003
 • powołania zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/430/2003
 • oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 1-go Maja nr 2 w Będzinie z wniosku Polskiego Czerwonego Krzyża Zarządu Rejonowego w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/431/2003
 • ustanowienia służebności gruntowej bezpłatnego przejazdu i przechodu
  Zarządzenie Nr 0151/432/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/433/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/434/2003
 • ustalenia terminów zgłaszania kandydatów do Stypendium Rady Miejskiej w Będzinie dla najzdolniejszych uczniów i studentów - mieszkańców Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/435/2003
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego na II piętrze przy ul. Sączewskiego nr 13/24 w Będzinie na siedzibę Zarządu Powiatowego partii Platforma Obywatelska RP
  Zarządzenie Nr 0151/436/2003
 • powołania Zespołu d/s przejęcia obiektu hali sportowej położonej w Będzinie - Grodźcu od jej dotychczasowego użytkownika
  Zarządzenie Nr 0151/441/2003
 • użyczenia nieruchomości położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul.Barlickiego, oznaczonej numerem geod. 53/15 karta mapy 2 obręb Grodziec o pow. 1524 m2, zabudowanej obiektem hali sportowej
  Zarządzenie Nr 0151/442/2003
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Piłsudskiego nr 13 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/443/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/444/2003
 • skorygowania wysokości udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej 78 c
  Zarządzenie Nr 0151/445/2003
 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Będzina, położonej w Będzinie - Grodźcu róg ul.Mickiewicza i Wolności
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/446/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/447/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/448/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/449/2003
 • ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości zabudowanej, położonej w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 27 - 29 oraz przeniesienia prawa własności znajdujących się na niej obiektów - na rzecz Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" z siedzibą w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 27
  Zarządzenie Nr 0151/450/2003
 • ustanowienia służebności gruntowej bezpłatnego przejazdu i przechodu
  Zarządzenie Nr 0151/451/2003
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/452/2003
 • przyznania stypendium najzdolniejszym uczniom i studentom - mieszkańcom Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/453/2003
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego w oficynie przy ul. Małachowskiego nr 17 w Będzinie z wniosku Pani Barbary Grabowskiej - Musialik
  Zarządzenie Nr 0151/461/2003
 • przyjęcia planu przesadzeń i wyrębu drzew w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Będzina
  Zarządzenie Nr 0151/468/2003
 • zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów, będących w posiadaniu Gminy Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/469/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/473/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/474/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/476/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/477/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/478/2003
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/479/2003
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 34 karta mapy 36 obręb Rędzin o powierzchni 326 m2, położonych w Rędzinie przy ulicy Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/480/2003
 • nabycia do zasobu komunalnego działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 3/5, 3/6, 3/8 karta mapy 34 obręb Będzin o łącznej powierzchni 1124 m2, położonych w Będzinie przy ulicy 11 Listopada i Piłsudskiego
  Zarządzenie Nr 0151/481/2003
 • zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanych pomiędzy Gminą Będzin i Gminą Wojkowice
  Zarządzenie Nr 0151/482/2003
 • sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonej numerem geodezyjnym 1162/7 karta mapy 3 obręb Łagisza o pow. 233 m2 położonej w Będzinie Łagiszy przy ulicy Kolorowej na rzecz jej wieczystych użytkowników
  Zarządzenie Nr 0151/483/2003
 • sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonej numerem geodezyjnym 1162/31 karta mapy 3 obręb Łagisza o pow. 279 m2 położonej w Będzinie Łagiszy przy ulicy Radosnej na rzecz jej wieczystych użytkowników
  Zarządzenie Nr 0151/484/2003
 • sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste zabudowanej obiektem handlowym oznaczonej numerem geodezyjnym 1895/5 karta mapy 6 obręb Grodziec o pow. 40 m2 położonej w Będzinie Grodźcu przy ulicy Barlickiego na rzecz jej wieczystych użytkowników
  Zarządzenie Nr 0151/485/2003
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie - Łagiszy przy ul. Usługowej i ul. Produkcyjnej, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/486/2003
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie Nr 0151/487/2003
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 851 - Ochrona zdrowia
  Zarządzenie Nr 0151/490/2003
 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 11 w Będzinie z wniosku Pana Krzysztofa Pawełczyka
  Zarządzenie Nr 0151/506/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości  stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Wolskiej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/507/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie Grodźcu przy ul. Barlickiego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/508/2003
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie - Grodźcu przy ul. Barlickiego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/509/2003
 • przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Będzina, położonej w Będzinie przy ul. Żeromskiego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/510/2003
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 29/1 karta mapy 13 obręb Będzin o powierzchni 2066 m2 zapisanej w zbiorze dokumentów ZD Nr 15687, stanowiącej własność Pani Barbary Bykowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/511/2003
 • umorzenia zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę obiektu handlowego Nr 20 położonego w Będzinie na targowisku miejskim przy ul. Modrzejowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/512/2003
 • umorzenia zaległości czynszowych najemcom lokali mieszkalnych, których lokale uległy zniszczeniu w wyniku pożaru
  Zarządzenie Nr 0151/513/2003

Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie Budżet Gminy i jego zmiany


w sprawie:

 • zakazu umieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz w lokalach zajmowanych przez gminne jednostki organizacyjne publikacji i ogłoszeń o treściach reklamowych i politycznych oraz o zakazie akwizycji
  Zarządzenie Nr 0152/82/2003


w sprawie:

 • wprowadzenia w życie Procedur i Instrukcji w Urzędzie Miejskim w Będzinie w związku z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001.
  Zarządzenie Nr 46/2003
 • przeprowadzenia kontroli i powołania zespołu kontrolującego.
  Zarządzenie nr 47/2003
 • powołania zespołu techniczno-organizacyjnego do przygotowania referendum ogólnokrajowego w  dniu 08 czerwca 2003 roku.
  Zarządzenie nr 48/2003
 • zasad i trybu przeprowadzenia inwentaryzacji  magazynu Referatu Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz zasad jego działania.
  Zarządzenie Nr 49/2003
 • uchylenia Zarządzenia nr 38/2002 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie Kart Usług w Urzędzie Miejskim w Będzinie w związku z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001.
  Zarządzenie Nr 50/2003
 • wprowadzenia w życie Kart Usług w Urzędzie Miejskim w Będzinie w związku z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001.
  Zarządzenie Nr 51/2003
 • czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Będzinie w 2003r.
  Zarządzenie nr 52/2003
 • przeprowadzenia kontroli wewnętrznej i powołania zespołu kontrolującego.
  Zarządzenie nr 53/2003
 • ustalenia  zasad  podawania  do  publicznej wiadomości  wykazu podatników  będących    przedsiębiorcami,   którym    umorzono  zaległości    podatkowe z  tytułu   podatków  i  opłat  lokalnych   oraz  podatników  podatku   rolnego   i   leśnego w  kwocie  wyższej  niż  100  złotych. 
  Zarządzenie Nr 66/2003

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zrządzenia Prezydenta Miasta Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 16:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:21.01.2004 10:14