Wydział Rozwoju Lokalnego

 1. Wydział Rozwoju Lokalnego mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20; e-mail: rozwoj@um.bedzin.pl
 2. Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego mgr inż. arch. Bożena Konieczny, pokój nr 224, II piętro, tel. +48 032 267 91 15, +48 032 267 9 203, fax +48 032 267 91 37, Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego mgr Edyta Cichoń
  Zadania Wydziału Rozwoju Lokalnego związane są z inicjowaniem skutecznej polityki przestrzennej poprzez wykonywanie zadań związanych z realizacją strategii rozwoju miasta w zakresie gospodarki nieruchomościami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz innych spraw, a w szczególności:

  • opracowywanie programów gospodarczego rozwoju miasta i przedkładanie ich do zatwierdzania organom gminy oraz nadzór nad ich realizacją,
  • prowadzenie banku ofert terenów inwestycyjnych podmiotów krajowych i zagranicznych,
  • podejmowanie działań związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym oraz przygotowywanie analiz, sprawozdań i informacji o stanie mienia komunalnego,
  • ustalanie przeznaczenia i zasad gospodarowania terenami w mieście,
  • realizacja zadań związanych z uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • realizacja zadań związanych  ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego,
  • współdziałanie i koordynacja przy sporządzaniu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich, planów wykraczających poza gminy oraz opracowań wynikających z realizacji polityki przestrzennej kraju,
  • ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  • prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • przygotowanie planistyczno - urbanistycznej dokumentacji ofertowej w zakresie zagospodarowania terenów,
  • opiniowanie pod względem urbanistyczno-architektonicznym i artystycznym projektów i innych dzieł plastycznych oraz urządzeń przeznaczonych do umieszczania w miejscach publicznych i wpływających na wygląd obiektów budowlanych,
  • opiniowanie projektów reklam, w tym również w pasie dróg,
  • wskazywanie kierunków rozwiązań plastycznych poprzez inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do przejęcia ogólnych zasad poprawy estetyki w mieście,
  • zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej,
  • ustalanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
  • koordynacja zarządzania budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy i budynkami w przymusowym zarządzie,
  • zapewnienie lokali zamiennych lub socjalnych i wstępowanie w stosunek najmu,
  • typowanie budynków komunalnych do wyburzeń,
  • sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu,
  • przygotowanie projektów uchwał dot. ustalenia stawek czynszu za lokale komunalne oraz stawek czynszu za lokale socjalne,
  • gospodarka lokalami użytkowymi Gminy,
  • ustalanie stawek czynszu za lokale użytkowe i zasad zarządu tymi lokalami,
  • koordynowanie spraw związanych z budownictwem mieszkaniowym,
  • współpraca z Miejskim Zakładem Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie.
  • przygotowywanie i wykonywanie uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, w tym:
   • wykupu i przejmowanie nieruchomości do zasobu mienia gminnego,
   • nabywanie nieruchomości na podstawie darowizny lub w drodze zamiany,
   • nabywanie nieruchomości w drodze pierwokupu,
   • nabywanie nieruchomości w drodze podziałów i scaleń,
   • nabywanie nieruchomości wskutek zrzeczenia się lub pozostałych po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych lub na podstawie innych tytułów,
   • sprzedaż gruntów i budynków,
   • oddawanie gruntów w wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawę lub użyczenie,
   • organizowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości,
   • odbieranie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd w przypadku niedotrzymania przez użytkownika warunków umowy,
   • wyrażanie zgody na zrzeczenie się własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przez komunalne osoby prawne,
   • ustalanie sposobów i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
   • przeniesienie własności obiektu wybudowanego ze środków własnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste  gruntu niezbędnego do korzystania z tego obiektu,
   • przygotowanie nieruchomości do obrotu prawnego poprzez szacowanie ich wartości  uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień branżowych, opracowania geodezyjno – kartograficzne
   • ustalenie opłat adiacenckich w związku z urządzaniem lub modernizacją drogi albo stworzeniu warunków do przyłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej,
   • aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
   • przekształcenie wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
   • prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i placów,
   • prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości i jej bieżąca aktualizacja,
   • wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości,
   • przeprowadzenie scaleń i wymiany gruntów,
   • komunalizacja mienia państwowego z mocy prawa oraz na wniosek gminy,
   • składanie wniosków wieczystoksięgowych wraz z dokumentacją geodezyjną o wpisanie gminy jako właściciela,
   • prowadzenie i aktualizacja gminnego zasobu nieruchomości,
   • przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego,
  • współdziałanie z komisją inwentaryzacyjną mienia komunalnego,
  • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem gruntów dla ogródków działkowych,
  • regulacje stanów  nieruchomości będących  w posiadaniu osób  nie legitymujących się  dokumentami w dniu 5 grudnia 1990r., przekazywanie innych nieruchomości na cele szczególne.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Rozwoju Lokalnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 17:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Delowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:04.03.2010 14:38