SPROSTOWANIE AKTU


 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.


 

OPŁATY:

39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Będzinie lub bezpośrednio w kasie UM.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Będzinie


 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Będzinie


 

TERMIN ODPOWIEDZI:

1. Do 1 miesiąca.


 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Będzinie przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


 

UWAGI:

1. Podstawą sprostowania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.

2. W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 


 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.Dz.U. 2016.2064 ).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j.Dz. U.2016.1827).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2017.1257 ).

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SPROSTOWANIE AKTU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:16.11.2016 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:12.02.2019 12:02