UZUPEŁNIENIE AKTU


 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

2.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

3.Dokumenty, o których mowa w „Uwagach”.

4.Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

 

OPŁATY:

39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejsiego w Bedzinie lub bezpośrednio w kasie UM.
 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Będzinie

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

  1. Do miesiąca

  2.  

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Będzinie przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


 

UWAGI:

1. Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są inne akty stanu cywilnego lub akta zbiorowe prowadzone dla tego aktu.

2. W przypadku uzupełnienia na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.Dz.U. 2016.2064).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j.Dz. U.2016.1827).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2017.1257).

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UZUPEŁNIENIE AKTU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:16.11.2016 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:12.02.2019 12:03