ZAŚWIADCZENIE O MOŻNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIAZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ


 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

2. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.

3. Dokument potwierdzajacy stan cywilny przyszłego małżonka

4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

5. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.


 

OPŁATY:

38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Będzinie lub bezpośrednio w kasie UM.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Będzinie

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Będzinie

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

 

UWAGI:

 

Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.Dz.U. 2016.2064).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U.2016.1827).

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAŚWIADCZENIE O MOŻNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIAZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:16.11.2016 11:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:17.05.2018 12:13