WNIOSEK O WPISANIE AKTU ZGONU DO POLSKIEGO REJESRTU STANU CYWILNEGO

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

2.Oryginał aktu zgonu, który podlega wpisaniu, względnie kserokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

 

OPŁATY:

50 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Będzinie lub bezpośrednio w kasie UM.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Będzinie

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Będzinie

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 1 miesiąca.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Będzinie przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.Dz.U. 2016.2064).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U.2016.1827).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2017. 1257).

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WNIOSEK O WPISANIE AKTU ZGONU DO POLSKIEGO REJESRTU STANU CYWILNEGO
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:16.11.2016 11:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Urszula Domańska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:12.02.2019 12:07