Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15.09.2006 r.

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15.09.2006 r.

w sprawie:

 • zmiany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Będzina Nr 0151/360/2004 z dnia 10 września 2004 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/403/2006 
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/404/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziele 851 - Ochrona zdrowia
  Zarządzenie Nr 0151/405/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziele 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/406/2006
 • zmiany w budżecie miasta i zmian w układzie wykonawczym polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego
  Zarządzenie Nr 0151/407/2006
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/309/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na III kwartał 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/408/2006
 • zmiany zapisu w §5 Zarządzenia nr 0151/378/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.08.2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym
  Zarządzenie Nr 0151/409/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na realizacje własnych zadań bieżących gmin w dziele 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
  Zarządzenie Nr 0151/410/2006
 • zmian w budżecie miasta i zmian w układzie wykonawczym polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/411/2006
 • zwolnienia z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. 11 Listopada nr 4 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/412/2006
 • zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Modrzejowskiej 70/1 w Będzinie na lokal użytkowy i odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu z wniosku Stowarzyszenia Muzycznego
  Zarządzenie Nr 0151/413/2006
 • oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ul. Zawodzie nr 2 w Będzinie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/414/2006
 • rozłożenia na raty zaległej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Będzinie przy ulicy B. Joselewicza wraz z należnymi kosztami postępowania sądowego i umorzenia należnych odsetek ustawowych
  Zarządzenie Nr 0151/415/2006
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek nie zabudowanych, stanowiących  własność Gminy Będzin, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie Nr 0151/416/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/417/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/418/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/419/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/420/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/421/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/423/2006
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Żeromskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 61/14 karta mapy 49 obręb Będzin oraz 23/10 i 23/11 karta mapy 50 obręb Będzin, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0151/424/2006

Komentarz

­

oryginały zarządzeń do wglądu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Będzinie

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15.09.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.09.2006 15:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.10.2006 09:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.09.2006 15:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.09.2006 15:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.09.2006 15:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.09.2006 15:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.09.2006 15:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.09.2006 15:04 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)