XLIII sesja Rady Miejskiej Będzina

­

Będzin, dnia 22 listopada 2017 roku

BRM.0002.XLIII.2017

 

Szanowny Pan/Pani

Radny/Radna

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) zwołuję na dzień 29 listopada 2017 roku (środa) na godzinę 10.00 XLIII sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

  1/ przedstawienie informacji przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,

  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Komisji Jadwigę Gubałę,

  3/ dyskusja,

  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin w 2018 roku wykonywania zadań publicznych
  w zakresie izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych do izby wytrzeźwień z terenu Gminy Będzin,

  2/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie,

  3/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie,

  4/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Konopnickiej w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Marii Konopnickiej w Będzinie,

  5/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie,

  6/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie,

  7/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie,

  8/ stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie,

  9/ stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 im. Huberta Wagnera w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Huberta Wagnera w Będzinie,

  10/ stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie,

  11/ stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 im. Noblistów Polskich w Będzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie,

  12/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Będzin przez Gminę Sosnowiec wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z części obszaru Gminy Sosnowiec w rejonie ulic Chemicznej oraz Piotrkowskiej,

  13/ uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XXXIV/418/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Będzinie przy dworcu PKP, w brzmieniu: „Plac Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej”,

  14/ nadania nazwy dla placu położonego w Będzinie w rejonie dworca PKP,

  15/ uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XLIV/483/2005 z dnia 30 września 2005 roku w sprawie nadania nazwy dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulicy 11 Listopada i ulicy Piłsudskiego w Będzinie,

  16/ nadania nazwy dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulicy: 11 Listopada i Józefa Piłsudskiego w Będzinie,

  17/ uchylenia uchwały Nr XXIV/281/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie nadania nazwy dla terenu położonego przy kościele Św. Trójcy w Będzinie,

  18/ nadania nazwy dla terenu położonego przy kościele Św. Trójcy w Będzinie,

  19/ zmiany nazwy ulicy,

  20/ zmiany uchwały Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej,

  21/ określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2018 roku,

  22/ ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina,

  23/ zmian budżetu miasta Będzina na 2017 rok,

  24/ zmiany uchwały Nr XXVIII/211/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2017 – 2028,

  25/ zawarcia porozumienia z Miastem Sosnowiec w sprawie zasad prowadzenia grup i punktów katechetycznych religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2017/2018,

  26/ uznania za częściowo zasadną skargę na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie,

  27/ wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy o pracę Radnemu Rady Miejskiej Będzina Tadeuszowi Kowalowi.

 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 8. Interpelacje i zapytania Radnych.

 9. Sprawy różne i wolne wnioski.

 10. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XLIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:22.11.2017
Data publikacji:23.11.2017 12:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.06.2018 08:34 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.06.2018 08:34 Dodano załącznik "Protokół Nr XLIII/2017 z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej Będzina" (Michał Karoń)
23.11.2017 12:39 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)