L sesja Rady Miejskiej Będzina

­

Będzin, dnia 18 kwietnia 2018 roku

BRM.0002.L.2018

 

Szanowny Pan/Pani

Radny/Radna

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 25 kwietnia 2018 roku (środa) na godzinę 10.00 L sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Uroczyste wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 4. Uroczyste wręczenie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1/ nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie,

  2/ przyjęcia „Programu profilaktycznego szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 – 2020”,

  3/ przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Będzin za rok 2017”,

  4/ zmiany uchwały nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022,

  5/ zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony lokali użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina,

  6/ przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych,

  7/ przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie,

  8/ podziału Miasta Będzina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

  9/ zmian budżetu miasta Będzina na 2018 rok,

  10/ zmiany uchwały Nr XLIV/385/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018 – 2028,

  11/ rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Annę Plac na działalność Prezydenta Miasta Będzina.

 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 8. Interpelacje i zapytania Radnych.

 9. Sprawy różne i wolne wnioski.

 10. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:L sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:18.04.2018
Data publikacji:19.04.2018 14:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.06.2018 08:20 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.06.2018 08:20 Dodano załącznik "Protokół Nr L/2018 z obrad L sesji Rady Miejskiej Będzina" (Michał Karoń)
19.04.2018 14:07 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)